Ordin 2193/2004

ORDIN   Nr. 2193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale                                                                                                                                                                                                      ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 312 din  8 aprilie 2004 In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu completarile ulterioare, in baza dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale, ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin:

Art. 1 Se aproba regulamentele-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale, prevazute in anexele nr. 1 - 7 care fac parte integranta din prezentul ordin.                                                                                                                                               Art. 2 Directia institutii de spectacole, cultura scrisa, traditii va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.                                                                                                                                                                   Art. 3 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara. Ministrul culturii si cultelor, Razvan Theodorescu ANEXA 1 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a caminului cultural CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 (1) Caminul cultural ..................., denumit in continuare camin cultural, este o institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, fara scop lucrativ, care functioneaza sub autoritatea consiliului local ....................., finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) Caminul cultural poate avea filiale pe raza unitatii administrativ-teritoriale in care functioneaza. Art. 2 Caminul cultural isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si ale propriului regulament de organizare si functionare, elaborat in temeiul regulamentului-cadru. Art. 3 Caminul cultural are sediul in imobilul situat in ..................., str. ........................... nr. ...., judetul .......................... . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului. CAP. 2 Obiectul de activitate

Art. 4 Caminul cultural initiaza si desfasoara proiecte in domeniul educatiei permanente (economica, juridica, artistica, ecologica etc.), al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane, urmarind cu consecventa: a) organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta; b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului cultural national si universal; c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a participarii formatiilor la manifestari culturale intercomunale si interjudetene; d) organizarea sau sustinerea activitatii de documentare a expozitiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrari de prezentare turistica; e) difuzarea de filme artistice si documentare; f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de arta populara, plastica si de gospodarie taraneasca; g) organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala continua; h) organizarea si desfasurarea activitatilor de interes comunitar. Art. 5 Pentru indeplinirea obiectivelor sale caminul cultural are urmatoarele atributii principale: a) organizeaza si desfasoara activitati de educatie permanenta; b) organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice; c) promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si creatia populara contemporana locala; d) propune centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale obiceiuri, traditii, creatii populare, valori ale patrimoniului cultural national ce trebuie protejate, cu respectarea prevederilor legale; e) organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe privind conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului cultural national si universal; f) organizeaza si/sau sustine formatiile artistice de amatori, organizeaza concursuri si festivaluri folclorice, inclusiv sustinerea participarii formatiilor la manifestari culturale la nivel local, zonal sau national; g) organizeaza si/sau participa la activitati de documentare, expozitii temporare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrari de prezentare turistica; h) difuzeaza filme artistice si documentare; i) organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospodarie taraneasca; desfasoara activitati turistice si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si formatii artistice; j) organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civica si de formare profesionala continua proprii sau prin universitatile populare rurale; k) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale si internationale; l) organizeaza si realizeaza alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu prevederile legale in vigoare. Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice caminul cultural colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.). CAP. 3 Patrimoniul Art. 7 (1) Patrimoniul caminului cultural este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, pe care le administreaza in conditiile legii, sau in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul caminului cultural poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri din partea unor institutii ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea caminului cultural se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege, in vederea protejarii acestora.

CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 8 In cadrul caminului cultural functioneaza personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, experti din tara si strainatate, dupa caz, precum si personal auxiliar. Art. 9 (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de consiliul local, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a caminului cultural. (2) Atributiile personalului incadrat la caminul cultural sunt cele prevazute in fisele postului. Art. 10 Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in caminul cultural, are obligatia de a absolvi un curs de perfectionare o data la 3 ani. Art. 11 Conducerea operativa a caminului cultural este asigurata de un director numit prin concurs, potrivit legii. Art. 12 (1) Directorul caminului cultural are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) elaboreaza programele de activitate anuale si pe etape; c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) organizeaza personalul, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; f) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine in concordanta cu legislatia in vigoare; g) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; h) informeaza consiliul consultativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii. (2) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii. Art. 13 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul este ajutat de un contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef, toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta, cu avizul directorului. Art. 14 (1) In cadrul caminului cultural se organizeaza un consiliu consultativ format din 5 - 11 membri, care isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat; din acest consiliu fac parte reprezentanti de frunte ai comunei, din partea scolii, cultelor, primariei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau a unor asociatii care isi desfasoara activitatea pe raza comunei, precum si responsabilii filialelor caminului cultural. (2) Componenta consiliului consultativ este propusa de directorul institutiei si aprobata de consiliul local, cu avizul centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale. (3) Componenta consiliului consultativ se stabileste pentru o perioada de 4 ani. (4) Consiliul consultativ se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie si indeplineste urmatoarele atributii principale: - se pronunta asupra programului anual de activitate si a prioritatilor de finantare; - analizeaza trimestrial activitatea desfasurata si modul de finantare a activitatilor; - face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei, care se inainteaza spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemneaza in procesul-verbal de sedinta si se semneaza de toti participantii la lucrarile sedintei. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 15 (1) Caminul cultural este finantat din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de caminul cultural, si anume: a) incasari din spectacole, proiectii de filme, discoteci si videodiscoteci; b) inchirieri de sali si bunuri; c) valorificarea unor lucrari realizate in cadrul cercurilor si cursurilor aplicative; d) taxe de inscriere la cercuri si cursuri proprii sau ale universitatilor populare rurale; e) difuzarea unor publicatii din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; f) prestarea altor activitati sau servicii culturale, de educatie permanenta etc., in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

CAP. 6 Dispozitii finale Art. 16 (1) Caminul cultural dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Caminul cultural are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 17 Daca in cadrul caminului cultural functioneaza universitati populare si/sau centre zonale pentru educatia adultilor, prezentul regulament va fi completat cu dispozitii referitoare la modul de organizare si desfasurare a activitatii acestora. Art. 18 (1) Prezentul regulament se completeaza de drept cu actele normative in vigoare. (2) Directorul caminului cultural, in baza prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara. ANEXA 2 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a casei de cultura CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 (1) Casa de cultura ..............., denumita in continuare casa de cultura, este o institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, care functioneaza sub autoritatea consiliului local .............../sindicatului ............../organizatiei neguvernamentale .........., fiind finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) Casa de cultura poate avea filiale pe raza unitatii administrativ-teritoriale in care functioneaza. Art. 2 Casa de cultura isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare, elaborat in temeiul regulamentului-cadru. Art. 3 Casa de cultura are sediul in imobilul situat in ........................., str. .......................... nr. ....., judetul ............. . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului. CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate Art. 4 Casa de cultura initiaza si desfasoara proiecte in domeniul educatiei permanente (economica, juridica, artistica, ecologica etc.), al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane, urmarind cu consecventa: a) organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta; b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului cultural national si universal; c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a participarii formatiilor la manifestari culturale interjudetene, nationale si internationale; stimularea creativitatii si talentului; d) organizarea sau sustinerea activitatii de documentare a expozitiilor temporare, elaborarea de monografii si lucrari de educatie civica si informare a publicului; e) difuzarea de filme artistice si documentare; f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de arta populara, plastica si de gospodarie taraneasca; g) organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala continua. Art. 5 Pentru indeplinirea obiectivelor sale casa de cultura are urmatoarele atributii principale: a) organizeaza si desfasoara activitati de educatie permanenta; b) organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice; c) promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si creatia populara contemporana locala; d) organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe de conservare si transmitere a valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale si/sau apartinand patrimoniului national si universal; e) organizeaza si/sau sustine formatiile artistice de amatori, organizeaza concursuri si festivaluri folclorice, sustine participarea formatiilor la manifestari culturale la nivel local, zonal sau national; f) propune centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale obiceiuri, traditii, creatii populare, valori ale patrimoniului cultural national ce trebuie protejate; g) organizeaza si/sau sustine participarea la expozitii temporare sau permanente, elaboreaza monografii si lucrari de prezentare turistica; h) difuzeaza filme artistice si documentare; i) organizeaza cercuri stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospodarie taraneasca; desfasoara activitati turistice, agroturistice, de turism cultural si tehnico-aplicative in cadrul unor cercuri stiintifice, tehnice si formatii/ansambluri artistice; j) organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civica si de formare profesionala continua proprii sau prin universitatile populare rurale; k) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale si internationale; l) alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice, casa de cultura colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.).

CAP. 3 Patrimoniul Art. 7 (1) Patrimoniul casei de cultura este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, sau in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul casei de cultura poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea casei de cultura se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora. CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 8 (1) Personalul casei de cultura se structureaza in personal de conducere, de specialitate si personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din functie, precum si incetarea raporturilor de munca ale personalului casei de cultura se realizeaza in conditiile legii. Art. 9 (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de autoritatea tutelara, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a casei de cultura. (2) Atributiile personalului incadrat la casa de cultura sunt cele prevazute in fisele postului. Art. 10 Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in casa de cultura, are obligatia de a absolvi un curs de perfectionare o data la 3 ani, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Art. 11 (1) Conducerea operativa a casei de cultura este asigurata de un director numit prin concurs. (2) Directorul casei de cultura are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) elaboreaza programele de activitate anuale si pe etape; c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) angajeaza personal de specialitate si auxiliar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; f) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare; g) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; h) informeaza trimestrial consiliul consultativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii. Art. 12 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul casei de cultura este ajutat de un contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef, toate atributiile sale se exercita de catre persoana desemnata de acesta, cu avizul directorului casei de cultura. Art. 13 (1) In cadrul casei de cultura se organizeaza un consiliu consultativ format din 7 - 15 membri, care isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat, din randul personalitatilor culturale si stiintifice reprezentative, precum si reprezentanti ai filialelor casei de cultura. (2) Componenta consiliului consultativ este propusa de directorul institutiei si aprobata de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si al centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale. (3) Componenta consiliului consultativ se stabileste pentru o perioada de 4 ani. (4) Consiliul consultativ se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie si are urmatoarele atributii principale: - face propuneri referitoare la programul anual de activitate si la prioritatile de finantare; - analizeaza trimestrial activitatea desfasurata si modul de finantare a activitatilor; - face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei, care se inainteaza spre aprobare consiliului local. (5) Dezbaterile consiliului consultativ se consemneaza in procesul-verbal de sedinta si se semneaza de toti participantii la lucrarile sedintei. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 14 (1) Casa de cultura este finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) Casa de cultura are plan propriu de venituri si cheltuieli, care se elaboreaza anual si se aproba de consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Art. 15 Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de casa de cultura, si anume din: a) incasari din spectacole, proiectii de filme, discoteci si videodiscoteci; b) inchirieri de sali si bunuri; c) valorificarea unor lucrari realizate in cadrul cercurilor si cursurilor aplicative; d) taxe de inscriere la cercuri si cursuri proprii sau ale universitatilor populare; e) difuzarea unor publicatii proprii sau de alta productie din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; f) incasari din expozitii si din valorificarea unor creatii populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea dispozitiilor legale in materie; g) prestarea altor servicii (culturale, de educatie permanenta etc.) ori activitati, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei, in conditiile legii. CAP. 6 Dispozitii finale Art. 16 (1) Casa de cultura dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Casa de cultura are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - procesele-verbale ale sedintelor consiliului consultativ; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 17 Daca in cadrul casei de cultura functioneaza universitati populare si/sau centre zonale pentru educatia adultilor, prezentul regulament va fi completat cu dispozitii referitoare la organizarea si desfasurarea activitatii acestora. Art. 18 (1) Prezentul regulament se completeaza de drept cu actele normative in vigoare. (2) Directorul casei de cultura, in baza prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara. ANEXA 3 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a universitatii populare CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 (1) Universitatea populara ..................., denumita in continuare universitate populara, este institutie publica de cultura cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea consiliului judetean .........../local ............................................................................. . (2) Activitatea universitatii populare face parte din sistemul de educatie permanenta, adresandu-se indeosebi adultilor. Art. 2 Universitatea populara isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, ale propriului regulament de organizare si functionare, elaborat in temeiul regulamentului-cadru si avizat de directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si aprobat de autoritatea tutelara. Art. 3 Universitatea populara are sediul in imobilul situat in ..................., str. ............................ nr. ........, judetul ..................... . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului. CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate Art. 4 Universitatea populara este o institutie care elaboreaza si desfasoara proiecte in domeniul educatiei permanente (economica, juridica, artistica, ecologica etc.), al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane, urmarind cu consecventa: a) dezvoltarea generala si armonioasa a personalitatii umane; b) transmiterea si asimilarea valorilor stiintifice, culturale si artistice, nationale si universale; c) educarea civica, morala si economica; d) insusirea de cunostinte, deprinderi si abilitati pentru formarea, perfectionarea si/sau reconversia profesionala, in vederea integrarii active pe piata muncii; e) insusirea de cunostinte, deprinderi si abilitati artistico-culturale; f) imbogatirea nivelului de cunostinte in vederea asigurarii de sanse egale pentru integrarea in societate; g) asimilarea standardelor sistemului informational in cadrul activitatilor organizate; h) dezvoltarea, in cooperare cu autoritatile publice, cu reprezentanti ai societatii civile, ai sindicatelor si ai patronatelor, de forme de pregatire pentru servicii diverse, in raport cu nevoile specifice ale comunitatii; i) cultivarea mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor; j) cooperarea cu institutii cultural-artistice din tara si din strainatate. Art. 5 Pentru indeplinirea obiectivelor sale, universitatea populara are urmatoarele atributii principale: a) organizeaza si desfasoara activitati de educatie permanenta menite: - sa dezvolte armonios personalitatea umana; - sa imbogateasca nivelul de cunostinte in vederea asigurarii de sanse egale pentru integrarea in societate; - sa asigure asimilarea standardelor sistemului informational in cadrul activitatilor organizate; b) organizeaza si desfasoara activitati, proiecte si programe privind conservarea, transmiterea si insusirea valorilor morale, socioeconomice, cultural-artistice, stiintifice si tehnice ale comunitatii si/sau apartinand patrimoniului national si universal; c) organizeaza si/sau participa la activitati de documentare, expozitii temporare sau permanente, elaboreaza si promoveaza lucrari tehnico-stiintifice, turistice culturale; d) organizeaza si desfasoara cursuri de educatie civica, morala si economica; e) initiaza cursuri si/sau activitati in vederea insusirii de cunostinte, deprinderi si abilitati artistico-culturale; f) colaboreaza cu directiile de munca, organizatii sindicale si profesionale, agenti economici, pe baza de contract, pentru organizarea de: cursuri de reconversie profesionala pentru someri, cursuri de calificare in domenii solicitate de piata muncii locala (universitatile populare pun la dispozitie baza materiala si specialisti, iar solicitantii, tematica cursurilor); g) elibereaza atestate de absolvire a cursurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; h) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale, internationale; i) organizeaza si realizeaza si alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice, universitatea populara colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice, fara a exprima interesele nici unei formatii ori grupari politice. CAP. 3 Patrimoniul Art. 7 (1) Patrimoniul universitatii populare este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata sau publica a statului si/sau a unitatii administrativ teritoriale, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul universitatii populare poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea universitatii populare se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora. CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 8 In cadrul universitatii populare functioneaza personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, experti din tara si din strainatate, dupa caz, precum si personal auxiliar. Art. 9 (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de consiliul local sau judetean, dupa caz, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a universitatii populare. (2) Atributiile personalului incadrat al universitatii populare sunt cele prevazute in fisele postului. Art. 10 Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in universitatea populara, are obligatia de a absolvi un curs de perfectionare, o data la 3 ani. Art. 11 (1) Conducerea operativa a universitatii populare este asigurata de un director numit prin concurs. (2) Directorul universitatii populare are urmatoarele atributii principale: a) asigura conducerea curenta a institutiei; b) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; c) elaboreaza programele de activitate anuale si pe etape; d) este ordonator tertiar de credite; e) angajeaza personal, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; f) hotaraste masurile disciplinare si de recompensare a personalului, potrivit legislatiei in vigoare; g) face parte din consiliul stiintific al universitatii populare; h) informeaza trimestrial consiliul stiintific asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii. Art. 12 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul universitatii populare este ajutat de un contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef, toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta, cu avizul directorului universitatii populare. Art. 13 (1) Universitatea populara este condusa de un consiliu stiintific format din 5 - 7 membri, condus de un rector. (2) Componenta consiliului stiintific este urmatoarea: - rectorul, in calitate de presedinte al consiliului; - 1 - 3 prorectori; - directorul universitatii populare, ca membru, daca nu este prorector; - unul dintre salariatii permanenti ai universitatii populare, in calitate de secretar stiintific; - 2 - 4 membri - lectori si/sau cursanti. (3) Componenta consiliului stiintific se stabileste astfel: rectorul, prorectorul/prorectorii, secretarul stiintific sunt alesi pentru o perioada de 4 ani, membrii sunt alesi in fiecare an. (4) Consiliul stiintific se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, se pronunta asupra programului anual de activitate si a prioritatilor de finantare, analizeaza trimestrial activitatea institutiei. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 14 (1) Universitatea populara, cand functioneaza de sine statator, este finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) In situatia in care universitatea populara functioneaza pe langa alte institutii (case de cultura, camine culturale, cluburi etc.), finantarea se face prin bugetele acestora. (3) Universitatea populara are plan propriu de venituri si cheltuieli, care se elaboreaza anual si se aproba de catre autoritatea tutelara, atunci cand functioneaza de sine statator. (4) Cheltuielile si veniturile universitatilor populare care functioneaza pe langa alte institutii de cultura se regasesc in bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor respective. Art. 15 Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de universitatea populara, si anume din: a) incasarea de taxe de inscriere ce se percep pentru frecventarea cursurilor universitatii populare; b) organizarea la cerere a diferite tipuri de manifestari cultural-stiintifice si artistice; c) organizarea in colaborare cu directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, cu agenti economici, cu organizatii sindicale sau profesionale, pe baza de contract, a unor cursuri de reconversie profesionala a somerilor, de calificare in domenii solicitate pe piata muncii, de perfectionare profesionala; d) valorificarea unor lucrari realizate de lectori si/sau cursanti; e) difuzarea unor publicatii din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; f) editarea si comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrarile reprezentative si a inregistrarilor celor mai talentati elevi ai universitatii populare; g) inchirierea de sali si bunuri; h) alte activitati realizate de asezamintele culturale, in conditiile legii. CAP. 6 Dispozitii finale Art. 16 (1) Universitatea populara dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Universitatea populara are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 17 Daca in cadrul universitatii populare functioneaza centre zonale pentru educatia adultilor, prezentul regulament va fi completat cu dispozitii referitoare la modul de organizare si desfasurare a activitatii acestora. Art. 18 (1) In temeiul prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, directorul universitatii populare elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (2) Prezentul regulament este avizat de directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si aprobat de autoritatea tutelara. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de director, in vederea aprobarii de autoritatea tutelara. ANEXA 4 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a scolilor populare de arte si meserii CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Scoala populara de arte si meserii .........................., denumita in continuare scoala populara, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, cu profil de invatamant artistic si de insusire a mestesugurilor traditionale, care functioneaza sub autoritatea consiliului judetean ....................../Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Art. 2 Scoala populara functioneaza, in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, ale Normelor didactice elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si de Ministerul Culturii si Cultelor si cu prevederile propriului regulament de organizare si functionare elaborat in temeiul regulamentului-cadru. Art. 3 Scoala populara are sediul in imobilul situat in ...................., str. ....................... nr. .........., municipiul .................., judetul .................. . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului.

CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate Art. 4 Scoala populara initiaza si desfasoara programe de invatamant in domeniul educatiei permanente, culturii traditionale si al creatiei populare, urmarind cu consecventa: - pastrarea, prin programele de scolarizare, a specificului zonal si a cerintelor populatiei pe care o deserveste; - conservarea, valorificarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, precum si ale patrimoniului cultural national si universal; - stimularea creativitatii si talentului; - invatarea si promovarea mestesugurilor si indeletnicirilor traditionale; - cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste in toate genurile - muzica, coregrafie, teatru etc.; - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international. Art. 5 Pentru indeplinirea obiectivelor sale scoala populara are urmatoarele atributii principale: a) organizeaza si desfasoara activitati de invatamant artistic, in toate domeniile (muzical, arta plastica, coregrafie etc.) si de insusire a mestesugurilor traditionale: - intocmeste si asigura indeplinirea planurilor anuale de scolarizare, in concordanta cu programa analitica elaborata de Ministerul Culturii si Cultelor; - planifica activitatea instructiv-educativa a scolii; b) organizeaza si desfasoara activitati cultural-artistice (spectacole, expozitii, tabere de creatie, schimburi culturale etc.); c) promoveaza obiceiurile si traditiile populare specifice zonei, precum si creatia populara contemporana; d) promoveaza tinere talente din randul propriilor cursanti; e) poate avea propriile formatii artistice, initiaza, organizeaza, participa la concursuri si festivaluri judetene, interjudetene, nationale si internationale; f) asigura participarea la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale, internationale; g) organizeaza si realizeaza si alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice, scoala populara colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum si cu persoane fizice, in vederea pregatirii, prin programul propriu de scolarizare, a diferitelor categorii de populatie, indiferent de sex, varsta, religie etc. CAP. 3 Patrimoniul Art. 7 (1) Patrimoniul scolii populare este alcatuit din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul scolii populare poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale sau locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea scolii populare se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora. CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 8 In cadrul scolii populare functioneaza personal de conducere, personal de specialitate, personal didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, experti din tara si din strainatate, dupa caz, precum si personal auxiliar. Art. 9 (1) Conducerea scolii populare este asigurata de un director numit prin concurs. (2) Directorul scolii populare are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) elaboreaza programele de activitate; c) desfasoara nemijlocit una dintre activitatile de profil; d) este ordonator tertiar de credite; e) angajeaza personal de specialitate si auxiliar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; f) stabileste masurile disciplinare sau de recompensare, in conformitate cu legislatia in vigoare; g) reprezinta institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; h) prezinta anual un raport de activitate in fata consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Art. 10 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul scolii populare este ajutat de un contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef, toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta, cu avizul directorului. Art. 11 (1) Activitatea directorului scolii populare este sprijinita de consiliul de administratie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenta consiliului de administratie este urmatoarea: - presedinte - directorul scolii populare; - membri - contabilul-sef, sefii de compartimente; - secretar - prin rotatie, unul dintre membrii consiliului de administratie, numit de presedinte. Art. 12 Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea dupa cum urmeaza: a) se intruneste la sediul scolii populare trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai; b) este legal intrunit in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai si ia hotarari cu majoritate simpla din numarul total al membrilor prezenti; c) consiliul de administratie este prezidat de presedinte; d) dezbaterile consiliului de administratie au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel putin 3 zile inainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, inserat in registrul de sedinte, semnat de toti cei prezenti la sedinta; f) procesul-verbal de sedinta se semneaza de toti participantii la lucrarile consiliului de administratie. Art. 13 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: - analizeaza si aproba programele de activitate si repertoriile scolii populare, hotarand directiile de dezvoltare a acesteia; - aproba colaborarile scolii populare cu alte institutii din tara si din strainatate; - aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea avizarii acestuia de catre ordonatorul principal de credite, iar dupa avizarea lui, defalcarea pe activitati specifice; - supune anual aprobarii autoritatii tutelare statul de functii al institutiei, tinand seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale acesteia; - aproba Regulamentul de ordine interioara al institutiei; - analizeaza si propune modificari ale regulamentului de organizare si functionare si ale structurii organizatorice ale institutiei; - analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor, potrivit legii; - hotaraste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de concurs; - urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei, luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupa caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; - stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - alte atributii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) In exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adopta hotarari. Art. 14 (1) Scoala populara are un consiliu profesoral format din 5 - 11 membri. (2) Componenta consiliului profesoral este format, de regula, din sefii de catedre, precum si din alte persoane propuse de directorul institutiei. (3) Componenta consiliului profesoral se stabileste la inceputul fiecarui an scolar. (4) Consiliul profesoral se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie; se pronunta asupra programei scolare anuale, a cuantumului si modalitatilor de finantare. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 15 (1) Scoala populara este finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local. (2) Scoala populara are plan propriu de venituri si cheltuieli, care se elaboreaza anual si se aproba de catre consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Art. 16 Veniturile extrabugetare se obtin din activitati realizate direct de scoala populara, si anume din: a) taxele de scolarizare ce se percep pentru frecventarea cursurilor scolii populare de arte si meserii; b) spectacole prezentate de formatiile proprii; c) valorificarea unor lucrari realizate de elevii scolii; d) difuzarea unor publicatii, din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; e) editarea si comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrarile reprezentative si a inregistrarilor celor mai talentati elevi ai scolii populare; f) inchirierea de sali si bunuri; g) prestarea altor servicii ori activitati, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. CAP. 6 Dispozitii finale Art. 17 (1) Scoala populara dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Scoala populara are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 18 (1) Prezentul regulament se completeaza de drept cu actele normative in vigoare. (2) Directorul scolii populare, in baza prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament va fi propusa de director, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara.

ANEXA 5 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a centrului cultural CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Centrul cultural, denumit in continuare Centrul, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat/judetean/local, de interes national/judetean/local, care functioneaza sub autoritatea consiliului judetean ....................../local ............... . Art. 2 Centrul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare elaborat in temeiul regulamentului-cadru. Art. 3 Centrul are sediul in imobilul situat in ................................, str. ....................... nr. ..........., judetul ................ . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului. CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate Art. 4 Centrul initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei permanente si a culturii traditionale, urmarind cu consecventa: - elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanenta; - conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii pe raza careia functioneaza, precum si ale patrimoniului cultural national si universal; - pastrarea si cultivarea specificului zonal sau local; - stimularea creativitatii si talentului; - revitalizarea si promovarea meseriilor si indeletnicirilor specifice zonei in raza careia functioneaza si sustinerea celor care le practica; - cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste, in toate genurile - muzica, coregrafie, teatru etc.; - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international. Art. 5 Centrul are urmatoarele atributii principale: a) educarea stiintifica si artistica a publicului prin programe specifice; b) sprijinirea tinerilor cercetatori si artisti valorosi in afirmarea lor; c) elaborarea si editarea de studii, publicatii si materiale documentare; d) colaborarea cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu fundatii, universitati romane si straine, in vederea cunoasterii si afirmarii valorilor culturii si civilizatiei romanesti; e) imbogatirea patrimoniului institutiei prin donatii, achizitii, organizarea de tabere si expozitii de arta si alte forme; f) acreditarea formatiilor si ansamblurilor artistice profesioniste. Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si realizarea activitatilor specifice, Centrul colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public si/sau privat, precum si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc.). CAP. 3 Patrimoniul Art. 7 (1) Patrimoniului Centrului este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul Centrului poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri, din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea Centrului se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora. CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 8 (1) Personalul Centrului se structureaza in personal de conducere, personal de specialitate si personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din functie, precum si incetarea raporturilor de munca ale personalului Centrului se realizeaza in conditiile legii. Art. 9 (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de autoritatea tutelara, dupa caz, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a Centrului. (2) Atributiile personalului incadrat in cadrul Centrului sunt cele prevazute in fisele de post. Art. 10 (1) Centrul este condus de un director, numit prin concurs, conform legii. (2) Directorul are urmatoarele atributii principale: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) asigura conditiile de indeplinire si respectare a criteriilor de autorizare a institutiei; c) elaboreaza programele de activitate; d) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile specifice institutiei; e) este ordonator de credite; f) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare; g) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; h) informeaza trimestrial consiliul de administratie asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii; i) angajeaza personal de specialitate si administrativ in concordanta cu reglementarile in vigoare; j) intocmeste fisele posturilor prevazute in structura organizatorica si urmareste indeplinirea sarcinilor si respectarea atributiilor concrete ale personalului din subordine; k) raspunde de inregistrarea proiectelor si activitatilor in jurnalul anual al Centrului; l) informeaza semestrial consiliul judetean asupra realizarii obiectivelor stabilite si propune masurile necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime si asigurarea calitatii proiectelor. (3) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii. (4) In absenta directorului Centrul este condus de o persoana din cadrul institutiei, desemnata de director prin decizie scrisa. Art. 11 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul este ajutat de un contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, potrivit legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta, cu avizul directorului general. Art. 12 (1) Activitatea directorului este sprijinita de consiliul de administratie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenta consiliului de administratie este urmatoarea: - presedinte - directorul Centrului; - membri - contabilul-sef, sefii de compartimente; - secretar - prin rotatie, unul dintre membrii consiliului de administratie, numit de presedinte. Art. 13 Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea dupa cum urmeaza: a) se intruneste la sediul Centrului, trimestrial sau de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai; b) este legal intrunit in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti; c) consiliul de administratie este prezidat de presedinte; d) dezbaterile consiliului de administratie au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel putin 3 zile inainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, inserat in registrul de sedinte, semnat de catre toti cei prezenti la sedinta; f) procesul-verbal de sedinta se semneaza de catre toti participantii la lucrarile consiliului. Art. 14 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: - analizeaza si aproba programele de activitate si repertoriile institutiei, hotarand directiile de dezvoltare ale Centrului; - aproba colaborarile Centrului cu alte institutii din tara si din strainatate; - aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea avizarii acestuia de catre ordonatorul principal de credite, iar dupa avizarea lui, defalcarea pe activitati specifice; - supune, anual, aprobarii autoritatii tutelare, statul de functii al institutiei, tinand seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale acesteia; - aproba Regulamentul de ordine interioara al institutiei; - analizeaza si propune modificari ale Regulamentului de organizare si functionare si ale structurii organizatorice a institutiei; - analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor, potrivit legii; - hotaraste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de concurs; - urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei, luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupa caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; - stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) In exercitarea atributiilor sale consiliul de administratie adopta hotarari. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 15 Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat/judetean/local, prin autoritatea tutelara. Art. 16 Veniturile extrabugetare se realizeaza din activitati realizate direct de Centru, si anume, din: a) incasari din spectacole, proiectii filme, expozitii, alte manifestari culturale; b) inchirieri de spatii si bunuri mobile; c) valorificarea unor lucrari realizate in cadrul taberelor de creatie, cercurilor aplicative, altor activitati culturale si de educatie permanenta; d) editarea si difuzarea unor publicatii proprii sau de alta productie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; e) prestarea unor servicii si/sau activitati culturale sau de educatie permanenta, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei, potrivit legii; f) derularea unor proiecte si programe culturale in parteneriat sau in colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate; g) prestarea altor servicii ori activitati, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. CAP. 6 Dispozitii finale Art. 17 (1) Centrul dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Centrul are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 18 (1) Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare. (2) In temeiul prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, directorul elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de catre director, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara.

ANEXA 6 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale ................................, denumit in continuare Centrul, este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local, care functioneaza sub autoritatea consiliului judetean ............................ . Art. 2 Centrul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare si cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare elaborat in temeiul regulamentului-cadru. Art. 3 Centrul are sediul in imobilul situat in ..............................., str. ....................... nr. ............., judetul ..................... . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului. CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate Art. 4 Centrul initiaza si desfasoara proiecte si programe culturale in domeniul educatiei permanente si al culturii traditionale, urmarind cu consecventa: - cercetarea stadiului actual al traditiilor si al creatiei populare specifice fiecarei zone etnofolclorice a judetului; - protejarea si tezaurizarea valorilor reprezentative ale creatiei populare contemporane, constituind banca de date si valori; - coordonarea metodologica a activitatii asezamintelor culturale de nivel judetean, respectiv camine culturale, case de cultura, universitati populare; - elaborarea unor programe de valorificare a traditiilor locale si stimularea creativitatii in toate genurile artei interpretative neprofesioniste; - initierea unor proiecte de sprijinire si afirmare a creatorilor si performerilor traditiei si creatiei populare autentice, pentru protectia acestora impotriva denaturarilor si falsificarilor; - elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanenta; - conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, precum si ale patrimoniului cultural national si universal; - pastrarea si cultivarea specificului zonal; - stimularea creativitatii si talentului; - revitalizarea si promovarea meseriilor si indeletnicirilor traditionale si sustinerea celor care le practica (mesteri populari si mici meseriasi etc.); - cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative neprofesioniste in toate genurile - muzica, coregrafie, teatru etc.; - desfasurarea unor programe adecvate intereselor si preocuparilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificand si obiceiurile traditionale din comunitatea respectiva; - antrenarea cetatenilor in activitatea de cunoastere, ocrotire si intretinere atat a mediului natural, cat si a mediului cultural traditional; - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international. Art. 5 Centrul are urmatoarele atributii principale: a) coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic, in plan judetean, activitatea asezamintelor culturale; b) sprijina activitatea asezamintelor culturale in domeniul formarii formatorilor si al perfectionarii personalului de specialitate; c) editeaza si difuzeaza publicatii in domeniul educatiei permanente pentru reteaua judeteana a asezamintelor culturale; d) realizeaza programe de educatie permanenta in parteneriat cu institutiile de specialitate din tara si din strainatate; e) initiaza si sprijina proiecte si programe de promovare a obiceiurilor si traditiilor populare; f) propune zone de obiceiuri si traditii populare protejate din cadrul judetului; g) efectueaza studii si cercetari privind obiceiurile, traditiile populare si mestesugaresti traditionale; h) initiaza si aplica programe pentru conservarea si protejarea obiceiurilor, traditiilor populare si mestesugaresti traditionale; i) asigura asistenta de specialitate si organizeaza cursuri de perfectionare pentru personalul incadrat in asezamintele culturale care functioneaza la nivel local, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national. Art. 6 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si pentru realizarea activitatilor specifice, Centrul colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase s.a.). CAP. 3 Patrimoniul Art. 7 (1) Patrimoniul Centrului este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul Centrului poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri, din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept public si/sau privat, a unor persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea Centrului se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora. CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 8 (1) Personalul Centrului se structureaza in personal de conducere, de specialitate si personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din functie, precum si incetarea raporturilor de munca ale personalului Centrului se realizeaza in conditiile legii. Art. 9 (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de consiliul judetean, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a Centrului. (2) Atributiile personalului incadrat la Centru sunt cele prevazute in fisele postului. Art. 10 Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in Centru, are obligatia absolvirii unui curs de perfectionare, o data la 3 ani. Art. 11 (1) Centrul este condus de un director, numit prin concurs, conform legii. (2) Directorul are urmatoarele atributii principale: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) asigura conditiile de indeplinire si respectare a criteriilor de autorizare a institutiei; c) elaboreaza programele de activitate; d) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile specifice institutiei; e) este ordonator tertiar de credite; f) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare; g) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; h) informeaza trimestrial consiliul de conducere asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii; i) angajeaza personal de specialitate si administrativ in concordanta cu reglementarile in vigoare; j) intocmeste fisele posturilor prevazute in structura organizatorica si urmareste indeplinirea sarcinilor si respectarea atributiilor concrete ale personalului din subordine; k) raspunde de inregistrarea proiectelor si activitatilor in jurnalul anual al Centrului; l) informeaza semestrial consiliul judetean asupra realizarii obiectivelor stabilite si propune masurile necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime si asigurarea calitatii proiectelor. (2) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii. (3) In absenta directorului Centrul este condus de o persoana din cadrul institutiei, desemnata de director prin decizie scrisa. Art. 12 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul este ajutat de un contabil-sef, numit cu acordul autoritatii tutelare, potrivit legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta cu avizul directorului. Art. 13 (1) Activitatea directorului este sprijinita de consiliul de administratie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenta consiliului de administratie este urmatoarea: - presedinte - directorul Centrului; - membri - contabilul-sef, sefii de compartimente; - secretar - prin rotatie, unul dintre membrii consiliului de administratie, numit de presedinte. Art. 14 Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea dupa cum urmeaza: a) se intruneste la sediul Centrului lunar sau de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai; b) este legal intrunit in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti; c) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte; d) dezbaterile consiliului de administratie au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel putin 3 zile inainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, inserat in registrul de sedinte, semnat de catre toti cei prezenti la sedinta; f) procesul-verbal de sedinta se semneaza de catre toti participantii la lucrarile consiliului. Art. 15 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: - analizeaza si aproba programele de activitate ale institutiei, hotarand directiile de dezvoltare ale Centrului; - aproba colaborarile Centrului cu alte institutii din tara si din strainatate; - aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea avizarii acestuia de catre ordonatorul principal de credite, iar dupa avizarea lui, defalcarea pe activitati specifice; - supune, anual, aprobarii autoritatii tutelare, statul de functii al institutiei, tinand seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale acesteia; - aproba Regulamentul de ordine interioara al institutiei; - analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor potrivit legii; - hotaraste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de concurs; - urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei, luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupa caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; - stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) In exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adopta hotarari. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 16 Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local, prin autoritatea tutelara. Art. 17 Veniturile extrabugetare se realizeaza din activitati realizate direct de Centru, si anume, din: a) taxele pentru cursuri, inclusiv cele de perfectionare; b) inchirieri de spatii si bunuri mobile; c) spectacole organizate de institutie; d) organizarea unor manifestari culturale; e) valorificarea unor lucrari realizate prin activitati specifice; f) editarea si difuzarea unor publicatii proprii sau de alta productie, pe orice fel de suport, din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si culturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; g) derularea unor proiecte si programe culturale in parteneriat sau in colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate; h) prestarea altor servicii si/sau activitati culturale sau de educatie permanenta in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei, potrivit legii. CAP. 6 Dispozitii finale Art. 18 (1) Centrul dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Centrul are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 19 (1) Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare si se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor in termen de 30 de zile de la data elaborarii. (2) In temeiul prezentului regulament si cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, directorul elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament vor fi propuse de consiliul de administratie, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara.

ANEXA 7 REGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a formatiei si a ansamblului profesionist pentru promovarea culturii traditionale CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Formatia/ansamblul profesionist pentru promovarea culturii traditionale ...................., denumita/denumit in continuare formatie/ansamblu, este institutie publica sau privata de spectacol, cu personalitate juridica. Art. 2 Formatia/ansamblul, ca institutie publica de spectacol, functioneaza sub autoritatea consiliului judetean .............../sindicatului ................./organizatiei neguvernamentale ..................... . Art. 3 Formatia/ansamblul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare, cu cele ale propriului regulament de organizare si functionare elaborat in temeiul regulamentului-cadru. Art. 4 Formatia/ansamblul are sediul in imobilul situat in ......................., str. ..................... nr. ...., judetul ............... . Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a institutiei si indicarea sediului. CAP. 2 Scopul si obiectul de activitate Art. 5 (1) Formatia/ansamblul este o institutie care indeplineste rolul de promovare si valorificare a culturii traditionale si a creatiei populare contemporane, printr-o riguroasa activitate artistica, realizata prin spectacole, pe stagiuni. (2) Formatia/ansamblul initiaza si desfasoara proiecte in domeniul educatiei permanente, al culturii traditionale si al creatiei populare contemporane, urmarind cu consecventa: - elaborarea unor proiecte atractive si utile de educatie permanenta; - conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, precum si ale patrimoniului cultural national si universal; - pastrarea si cultivarea specificului spatiului cultural in care isi desfasoara activitatea; - stimularea creativitatii si talentului; - cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative profesioniste (muzica, coregrafie); - desfasurarea unor programe adecvate intereselor si preocuparilor, de petrecere a timpului liber al populatiei, valorificand si obiceiurile traditionale; - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean, national si international. Art. 6 Formatia/ansamblul are urmatoarele atributii principale: a) organizeaza si desfasoara activitati de educatie permanenta; b) organizeaza si desfasoara activitatii cultural-artistice; c) efectueaza culegeri de folclor in vederea imbogatirii repertoriului; d) promoveaza obiceiurile si traditiile populare autentice, precum si valorile creatiei populare contemporane; e) initiaza si desfasoara proiecte si programe de conservare si transmitere a valorilor morale si artistice ale spatiului cultural in care isi desfasoara activitatea, precum si ale patrimoniului national si universal; f) sprijina formatiile artistice de amatori prin organizarea si/sau sustinerea concursurilor si festivalurilor folclorice; g) participa la proiecte si schimburi culturale interjudetene, nationale, internationale; h) organizeaza si realizeaza si alte activitati in conformitate cu obiectivele institutiei. Art. 7 In vederea exercitarii in conditii optime a atributiilor ce-i revin, formatia/ansamblul isi desfasoara activitatea pe baza unor programe aprobate pe stagiuni si pe luni calendaristice care includ: numarul de premiere, numarul de spectacole si numarul de repetitii, precum si obligatiile membrilor formatiei/ansamblului. Art. 8 Pentru exercitarea atributiilor care ii revin si pentru realizarea activitatilor specifice, formatia/ansamblul colaboreaza cu institutii de specialitate, organizatii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau/si privat si cu persoane fizice, fara a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase si altele). CAP. 3 Patrimoniul Art. 9 (1) Patrimoniul formatiei/ansamblului cu statut de institutie publica este format din drepturi si obligatii asupra unor bunuri aflate in proprietatea publica sau privata a statului si/sau a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, pe care le administreaza in conditiile legii, precum si asupra unor bunuri aflate in proprietatea privata a institutiei. (2) Patrimoniul formatiei/ansamblului poate fi imbogatit si completat prin achizitii, donatii, precum si prin preluarea in regim de comodat sau prin transfer, cu acordul partilor, de bunuri, din partea unor institutii publice ale administratiei publice centrale si locale, a unor persoane juridice de drept privat sau persoane fizice din tara sau din strainatate. (3) Bunurile mobile si imobile aflate in administrarea formatiei/ansamblului se gestioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare, conducerea institutiei fiind obligata sa aplice masurile de protectie prevazute de lege in vederea protejarii acestora. CAP. 4 Personalul si conducerea Art. 10 (1) Personalul formatiei/ansamblului se structureaza in personal de conducere, de specialitate si personal auxiliar. (2) Ocuparea posturilor, eliberarea din functie, precum si incetarea raporturilor de munca ale personalului formatiei/ansamblului se realizeaza in conditiile legii. Art. 11 (1) Structura organizatorica si numarul de posturi, aprobate de autoritatea tutelara, in cazul formatiilor/ansamblurilor cu statut de institutie publica, sunt cele prevazute in anexa la Regulamentul de organizare si functionare a acestora. (2) Atributiile personalului incadrat in formatie/ansamblu sunt cele prevazute in fisele postului. (3) Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in formatie/ansamblu, are obligatia absolvirii unui curs de perfectionare, o data la 3 ani. Art. 12 (1) Formatia/ansamblul este condus de un director, numit prin concurs, conform legii. (2) Directorul are urmatoarele atributii principale: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) asigura conditiile de indeplinire si respectare a criteriilor de acreditare a institutiei; c) elaboreaza programele de activitate; d) aproba programele stagiunilor, inclusiv repertoriile; e) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile specifice institutiei; f) este ordonator de credite; g) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare; h) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; i) informeaza trimestrial consiliul de conducere asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii; j) angajeaza personal de specialitate si administrativ in concordanta cu reglementarile in vigoare; k) intocmeste fisele posturilor prevazute in structura organizatorica si urmareste indeplinirea sarcinilor si respectarea atributiilor concrete ale personalului din subordine; l) informeaza semestrial consiliul local asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, propunand si masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii optime si asigurarea calitatii proiectelor. (3) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii. (4) In absenta directorului formatia/ansamblul este condus de o persoana din cadrul acestuia, desemnata de director prin decizie scrisa. Art. 13 (1) In exercitarea atributiilor sale directorul este ajutat de un contabil-sef, dupa caz, numit cu acordul autoritatii tutelare, conform legii. (2) Contabilul-sef se subordoneaza directorului si indeplineste urmatoarele atributii principale: - coordoneaza activitatea financiar-contabila si de salarizare; - exercita controlul financiar propriu, prin viza de control financiar preventiv propriu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare; - organizeaza si raspunde de efectuarea inregistrarilor financiar-contabile; - organizeaza si raspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului institutiei; - propune masuri pentru imbunatatirea activitatii financiar-contabile a institutiei; - participa in mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei; - indeplineste orice alte atributii specifice functiei pe care o ocupa, potrivit legii. (3) In absenta contabilului-sef toate atributiile sale se exercita de persoana desemnata de acesta cu avizul directorului. Art. 14 (1) Activitatea directorului este sprijinita de consiliul de administratie, organ colectiv de conducere cu caracter deliberativ. (2) Componenta consiliului de administratie este urmatoarea: - presedinte - directorul formatiei/ansamblului; - membri - contabilul-sef, sefii de compartimente; - secretar - prin rotatie, unul dintre membrii consiliului de administratie, numit de presedinte. Art. 15 Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea dupa cum urmeaza: a) se intruneste la sediul formatiei/ansamblului, trimestrial sau de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai; b) este legal intrunit in prezenta a doua treimi din numarul total al membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti; c) consiliul de administratie este prezidat de presedinte; d) dezbaterile consiliului de administratie au loc potrivit ordinii de zi, comunicata membrilor sai cu cel putin 3 zile inainte, prin grija secretarului; e) dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, inserat in registrul de sedinte, semnat de catre toti cei prezenti la sedinta; f) procesul-verbal de sedinta se semneaza de catre toti participantii la lucrarile consiliului. Art. 16 (1) Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale: - analizeaza si aproba programele de activitate si repertoriile institutiei, hotarand directiile de dezvoltare ale formatiei/ansamblului; - aproba colaborarile formatiei/ansamblului cu alte institutii din tara si din strainatate; - aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al institutiei, in vederea avizarii acestuia de catre ordonatorul principal de credite, iar dupa avizarea lui, defalcarea pe activitati specifice; - supune, anual, aprobarii autoritatii tutelare, statul de functii al institutiei, tinand seama de scopul, obiectivele si atributiile principale ale institutiei; - aproba Regulamentul de ordine interioara al institutiei; - analizeaza si propune modificari ale Regulamentului de organizare si functionare si ale structurii organizatorice a institutiei; - analizeaza si aproba masuri pentru perfectionarea, incadrarea si promovarea salariatilor, potrivit legii; - hotaraste organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si aproba tematica de concurs; - urmareste buna gospodarire si folosire a mijloacelor materiale si financiare ale institutiei, luand masurile necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului din administrare si, dupa caz, pentru recuperarea pagubelor pricinuite; - stabileste modul in care se utilizeaza bugetul si sunt orientate sumele realizate din venituri extrabugetare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (2) In exercitarea atributiilor sale, consiliul de administratie adopta hotarari. CAP. 5 Bugetul de venituri si cheltuieli Art. 17 Cheltuielile curente si de capital ale formatiei/ansamblului, cu statut de institutie publica, se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul local, prin autoritatea tutelara. Art. 18 Veniturile extrabugetare se realizeaza din activitati realizate direct de formatie/ansamblu, si anume, din: a) incasari din spectacole; b) incasari din turnee cu spectacole in strainatate; c) inchirieri de sali si bunuri; d) incasari din contracte incheiate intre formatie/ansamblu si unitati economice si/sau persoane fizice in vederea prestarii unor servicii artistice; e) realizarea si difuzarea unor lucrari si publicatii pe orice fel de suport (tiparituri, audio, video, CD etc.) din domeniul culturii populare, educatiei permanente, stiintei si literaturii, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; f) prestarea si a altor servicii (culturale, de educatie permanenta etc.) ori activitati, in conformitate cu obiectivele si atributiile institutiei. CAP. 6 Dispozitii finale Art. 19 (1) Formatia/ansamblul dispune de stampila si sigiliu proprii. (2) Formatia/ansamblul are arhiva proprie in care se pastreaza, conform prevederilor legale: - actul normativ de infiintare; - documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice; - corespondenta; - alte documente, potrivit legii. Art. 20 (1) Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare. (2) In temeiul prezentului regulament si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare directorul elaboreaza Regulamentul de ordine interioara al institutiei. (3) Orice modificare si completare a prezentului regulament de organizare si functionare vor fi propuse de consiliul de administratie, in vederea aprobarii de catre autoritatea tutelara, dupa caz. ORDIN   Nr. 2883 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 12 ianuarie 2004 In temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale, in baza art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul culturii si cultelor emite urmatorul ordin: ARTICOL UNIC Se aproba Normele metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Ministrul culturii si cultelor, Razvan Theodorescu

ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale CAP. 1 Dispozitii generale Art. 1 Prezentele norme metodologice stabilesc principiile de baza si metodologia de desfasurare a activitatilor specifice asezamintelor culturale. Art. 2 (1) Asezamintele culturale sunt institutii de cultura, de drept public sau privat, care desfasoara activitati si in domeniul educatiei permanente, organizate in afara sistemului national de invatamant formal, in colaborare cu acesta, avand drept scop pastrarea si promovarea culturii traditionale. (2) In categoria asezamintelor culturale sunt incluse urmatoarele institutii, al caror statut este definit in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale: a) caminul cultural; b) casa de cultura; c) universitatea populara; d) scoala populara de arte si meserii; e) centrul de cultura; f) Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale; g) centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale; h) formatia si ansamblul profesionist pentru promovarea culturii traditionale; i) Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii; j) centrul zonal pentru educatia adultilor. Art. 3 (1) Asezamintele culturale functioneaza in subordinea autoritatilor administratiei publice locale sau centrale, dupa caz. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1): a) casa de cultura, ca institutie de interes public cu personalitate juridica, poate functiona in orase si municipii si in subordinea sindicatelor sau a altor organizatii; b) universitatea populara poate functiona ca un compartiment distinct in cadrul casei de cultura sau al caminului cultural; c) centrul zonal pentru educatia adultilor se poate organiza in cadrul caminelor culturale, caselor de cultura sau universitatilor populare; d) formatia si ansamblul profesionist pentru promovarea culturii traditionale este institutie de spectacol, cu personalitate juridica, de drept public sau privat. Art. 4 Activitatile specifice asezamintelor culturale sunt cele din domeniul educatiei permanente si cele din domeniul culturii traditionale, privind conservarea, transmiterea si valorificarea faptelor de cultura populara. Art. 5 Principiile de baza care guverneaza activitatile specifice asezamintelor culturale sunt: a) principiul protejarii patrimoniului cultural traditional, a valorilor care apartin mostenirii culturale; b) principiul accesului liber la instruire si educatie permanenta; c) principiul identitatii culturale, potrivit caruia se asigura protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale si promovarea in circuitul national a valorilor spiritualitatii comunitatii pe care o reprezinta; d) principiul libertatii de creatie; e) principiul primordialitatii valorii, asigurandu-se conditiile morale si materiale in vederea afirmarii creativitatii si sustinerii talentului; f) principiul autonomiei culturii si artei; g) principiul nediscriminarii, care asigura accesul si participarea egala a tuturor cetatenilor comunitatii la cultura si educatie permanenta, indiferent de rasa, nationalitate, varsta, sex, etnie sau religie, precum si dezvoltarea vietii spirituale a comunitatilor pe care le reprezinta, in toata diversitatea lor. CAP. 2 Autorizarea asezamintelor culturale Art. 6 In vederea obtinerii statutului de asezamant cultural, institutiile de cultura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa detina un sediu, precum si conditiile materiale si tehnice adecvate desfasurarii activitatilor specifice; b) sa dispuna de stampila si cont bancar, cu exceptia asezamintelor culturale prevazute la art. 3 alin. (2) lit. b) si c); c) sa aiba patrimoniu propriu; d) activitatea sa fie asigurata de personal de specialitate; e) sa faca dovada existentei surselor de finantare proprii. Art. 7 (1) Pentru obtinerea statutului de asezamant cultural, subordonat unei autoritati a administratiei publice locale, institutia solicitanta inainteaza acesteia, prin reprezentantul sau legal, un dosar cuprinzand documentatia care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6. (2) In situatia in care documentatia depusa este insuficienta pentru a face dovada indeplinirii conditiilor necesare pentru obtinerea statutului de asezamant cultural, autoritatea locala solicita institutiei solicitante completarea dosarului. (3) Dosarul complet, vizat de catre autoritatea locala, este inaintat, in termen de 10 zile de la data depunerii, inclusiv in cazul in care s-a solicitat completarea ulterioara, centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Art. 8 In vederea obtinerii statutului de asezamant cultural, in situatiile prevazute la art. 3 alin. (2), documentatia se depune direct la centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea. Art. 9 (1) In termen de 15 zile de la data primirii dosarelor, centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale analizeaza documentatia si, dupa caz, intocmeste referatul de oportunitate. (2) In cazul institutiilor care nu indeplinesc conditiile pentru obtinerea statutului de asezamant cultural, dosarele sunt restituite acestora in termenul prevazut la alin. (1). Art. 10 (1) Dosarul, insotit de referatul de oportunitate al centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, vizat de directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, este inaintat Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale. (2) In termen de 30 de zile de la data primirii documentatiei prevazute la alin. (1), Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale verifica continutul acestora si, dupa caz, o transmite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si propune eliberarea autorizatiei de functionare a asezamantului cultural. (3) In termen de 10 zile de la data primirii documentatiei, Ministerul Culturii si Cultelor elibereaza autorizatia de functionare, conform modelului prevazut in anexa la prezentele norme metodologice. Art. 11 (1) Caminul cultural si casa de cultura pot infiinta filiale pe raza unitatii teritorial-administrative in care functioneaza, in conditiile prevazute la art. 6 - 11. (2) Organizarea si functionarea filialelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a asezamantului cultural in a carui subordine se afla. Art. 12 Asezamintele culturale care desfasoara activitati de formare profesionala continua se autorizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002 si cu dispozitiile normelor metodologice de aplicare a acestora. CAP. 3 Activitati specifice ale asezamintelor culturale Art. 13 (1) Asezamintele culturale desfasoara activitati pentru protejarea, conservarea si punerea in valoare a culturii traditionale, precum si pentru asigurarea accesului egal la invatare pe toata durata vietii, in functie de nevoile si cerintele individuale. (2) In vederea realizarii scopurilor prevazute la alin. (1), asezamintele culturale desfasoara urmatoarele tipuri de activitati: a) organizarea de programe si proiecte cultural-artistice si de educatie permanenta, potrivit specificului local si national si in concordanta cu nevoile comunitatilor locale; b) conservarea si transmiterea valorilor morale si artistice ale comunitatii locale, precum si ale patrimoniului cultural national si universal; c) sprijinirea si afirmarea creatorilor si interpretilor traditiei si creatiei populare autentice; d) revitalizarea si promovarea meseriilor si indeletnicirilor traditionale si sustinerea celor care le practica; e) constituirea si pregatirea formatiilor artistice de amatori, prin atragerea tinerilor, in vederea participarii acestora la manifestari culturale locale, zonale, nationale si internationale; f) stimularea creativitatii si talentului; g) cultivarea valorilor si autenticitatii creatiei populare contemporane si artei interpretative din toate genurile - muzica, coregrafie, teatru, arta plastica, literatura, artizanat etc.; h) protejarea si tezaurizarea valorilor reprezentative ale culturii traditionale si creatiei populare contemporane; i) organizarea de proiecte si programe privind educatia permanenta, petrecerea timpului liber, pentru valorificarea obiceiurilor traditionale din comunitatea respectiva; j) atragerea cetatenilor in activitati de initiere, cunoastere si ocrotire a mediului natural si a mediului culturii populare; k) dezvoltarea cooperarii si schimburilor culturale pe plan zonal, national si international. (3) Activitatile din domeniul culturii traditionale au drept scop conservarea si punerea in valoare a traditiilor populare si cuprind: a) cercetarea, conservarea, valorificarea si promovarea culturii traditionale si a creatiei populare contemporane; b) acordarea statutului de zone protejate ale patrimoniului cultural material si imaterial; c) elaborarea bazei de date nationale privind starea actuala a faptelor de cultura populara; d) programe de revitalizare si invatare a meseriilor traditionale: olarit, cusut, tesut, impletituri, cioplituri-sculpturi in lemn, os, corn, piatra etc.; e) programe de revitalizare si promovare a unor domenii populare traditionale (teatru folcloric, joc, muzica etc.); f) elaborarea si derularea unor proiecte de editare si difuzare a materialelor si lucrarilor de specialitate, realizate pe orice fel de suport. (4) Activitatile de educatie permanenta se realizeaza prin: a) cursuri de cultura generala; b) cursuri de perfectionare; c) programe de initiere si dezvoltare a aptitudinilor creative individuale si de grup (artistice, tehnico-aplicative, stiintifice etc.); d) cercuri de teatru, film, arta plastica etc.; e) programe de reconversie profesionala; f) cercuri tehnico-aplicative; g) seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde; h) activitati pentru persoane defavorizate; i) cursuri de perfectionare etc.; j) alte forme de pregatire/perfectionare in institutii similare din tara si din strainatate. Art. 14 Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale acorda atestate de autenticitate creatiilor si produselor populare. Art. 15 Asezamintele culturale pot participa la conceperea si desfasurarea evenimentelor cultural-artistice, istorice si sociale ale comunitatii in care functioneaza. Art. 16 Activitatile care au drept scop pastrarea si promovarea culturii traditionale, precum si cele privind formarea unor deprinderi si abilitati se finalizeaza cu eliberarea unor certificate de absolvire emise sub girul Ministerului Culturii si Cultelor, cu mentionarea in mod distinct a denumirii programului si a institutiei organizatoare. CAP. 4 Organizarea activitatilor specifice Art. 17 (1) In cadrul asezamintelor culturale activitatile de educatie permanenta sunt organizate si sustinute de personal de specialitate, personal didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, experti din tara si din strainatate. (2) Personalul de specialitate este incadrat si salarizat conform legislatiei in vigoare, in functie de pregatirea profesionala. (3) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, care desfasoara activitati de educatie permanenta si cultura traditionala in asezamintele culturale, beneficiaza de drepturile care ii revin conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 18 (1) Personalul de specialitate si, dupa caz, cel auxiliar, incadrat in asezamintele culturale, cu exceptia celui din scolile populare de arte si meserii, au obligatia de a absolvi un curs de perfectionare o data la 3 ani. (2) Pentru asezamintele culturale care functioneaza la nivel national, judetean sau al municipiului Bucuresti cursurile de perfectionare sunt organizate de Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, cu avizul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii si Cultelor. (3) Pentru asezamintele culturale care functioneaza la nivel local (camine culturale, case de cultura, universitati populare, centre de cultura - altele decat cele nationale si judetene -, ansambluri si formatii folclorice etc.), cursurile de perfectionare sunt organizate de centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national. Art. 19 (1) Cursurile de perfectionare sunt finantate de asezamantul cultural al carui personal beneficiaza de perfectionare; angajatorii suporta cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de pregatire profesionala, daca aceste programe se desfasoara in alta localitate decat cea in care salariatul are locul de munca. (2) Tarifele de inscriere si participare la cursuri, in situatiile prevazute la art. 18 alin. (2), sunt stabilite de Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (3) Tarifele de inscriere si participare la cursuri, in situatiile prevazute la art. 18 alin. (3), sunt stabilite de centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale si sunt aprobate prin hotarare a consiliului local. Art. 20 (1) Conducerea asezamintelor de cultura este asigurata de un director, numit prin concurs organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2003 si ale regulamentelor proprii de organizare si functionare. (2) Candidatii pentru ocuparea functiei de director trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) studii medii sau superioare, dupa caz; b) cetatenia romana; c) domiciliul stabil in orasul sau municipiul in care functioneaza asezamantul cultural (numai pentru asezamintele culturale din mediul urban); d) avizul pentru participarea la concurs al directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national. Art. 21 (1) Coordonarea si indrumarea metodologica a activitatilor se fac de catre Ministerul Culturii si Cultelor, prin intermediul unor comisii mixte, alcatuite din 5 membri, desemnate de serviciile publice descentralizate. (2) Comisiile mixte sunt alcatuite la nivelul fiecarui judet din specialisti ai Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, ai centrelor judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale si ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, numiti prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (3) Mandatul membrilor comisiilor mixte este de 4 ani.

CAP. 5 Finantarea asezamintelor culturale Art. 22 Asezamintele culturale sunt finantate din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local sau, dupa caz, de la bugetul de stat. Art. 23 (1) Finantarea activitatii de formare profesionala continua si promovare sociala a persoanei, desfasurata de institutiile de cultura, se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002. (2) Pentru finantarea sistemului de educatie permanenta prin institutiile publice de cultura se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finantare din taxele si impozitele locale acordate de consiliile locale, in functie de strategiile specifice de dezvoltare economico-sociala. (3) Sursele suplimentare locale destinate finantarii activitatilor de educatie permanenta pot fi utilizate pentru: a) cheltuieli privind organizarea unor manifestari cultural-educative de interes local; b) cheltuieli pentru activitati organizate in colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate. Art. 24 Veniturile proprii sunt obtinute din activitatile asezamintelor culturale, si anume: a) tarifele pentru cursuri, inclusiv cele de perfectionare, si cercurile tehnico-aplicative organizate; b) tarifele cursurilor de reconversie profesionala; c) valorificarea produselor realizate prin activitatile specifice; d) organizarea de spectacole si alte manifestari culturale; e) activitatile de petrecere a timpului liber; f) asigurarea de servicii necesare comunitatii cu diverse ocazii: filmari video, sonorizare, efectuarea de fotografii digitale etc.; g) editarea si difuzarea unor publicatii din domeniul culturii populare, educatiei permanente - stiintifice si culturale, cu respectarea legislatiei in vigoare; h) inchirierile de spatii si bunuri de inregistrare si difuzare a unor spectacole proprii ori ale formatiilor, ansamblurilor si orchestrelor etc.; i) taxele de organizare a unor manifestari culturale (tabere de creatie, expozitii, targuri etc.); j) realizarea si difuzarea unor oferte zonale; k) valorificarea informatiilor din baza de date; l) incasarile din valorificarea, pe orice forma de suport, a obiceiurilor, traditiilor, creatiilor populare locale, catalogate sau protejate; m) prestarea altor servicii si/sau activitati culturale ori de educatie permanenta, in conformitate cu obiectivele si atributiile asezamantului cultural; n) alte activitati realizate de asezamintele culturale, in conditiile legii. CAP. 6 Dispozitii finale si tranzitorii Art. 25 (1) Asezamintele culturale sunt evaluate o data la 3 ani de catre comisiile mixte prevazute la art. 21. (2) In scopul evaluarii, comisiile mixte verifica: a) respectarea conditiilor de infiintare, organizare si functionare a asezamantului cultural, in conformitate cu dispozitiile legale si cu propriul regulament de organizare si functionare; b) desfasurarea activitatilor specifice in conformitate cu dispozitiile prezentelor norme metodologice; c) existenta unui program de activitate anual si trimestrial, consemnat in registrul de evidenta a activitatilor; d) gestionarea unei baze de date privind situatia socioeconomica a comunitatii. Art. 26 (1) Autorizatia poate fi retrasa daca se constata nerespectarea conditiilor in temeiul carora asezamantul cultural a fost autorizat si nerespectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice. (2) Asezamantul cultural caruia i s-a retras autorizarea poate sa solicite o noua autorizare numai dupa un an de la data comunicarii retragerii. Art. 27 (1) Asezamintele culturale care functioneaza in prezent trebuie sa indeplineasca conditiile de autorizare prevazute in anexa la prezentele norme metodologice. (2) Institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia de a face toate demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. ANEXA 1 la normele metodologice ROMANIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR AUTORIZATIE privind functionarea asezamantului cultural In conformitate cu dispozitiile art. ..... din Normele metodologice privind desfasurarea activitatilor specifice asezamintelor culturale, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.883/2003, Ministerul Culturii si Cultelor autorizeaza persoana juridica ............................., cu sediul in localitatea ..................., str. ................... nr. ....., judetul ........................, codul fiscal nr. .............., contul bancar ......................, sa functioneze ca asezamant cultural. Ministrul culturii si cultelor, ................................ Nr. ...........                               Semnatura reprezentantului persoanei juridice Data ..........                                   ..................