LEGE Nr. 292/2003

LEGE   Nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale ACT EMIS DE: PARLAMENT ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 473 din  2 iulie 2003

CAP. 1 Dispozitii generale                                                                                                                                                                        Art. 1 Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea asezamintelor culturale.                                                               Art. 2 (1) Asezamintele culturale, in sensul prezentei legi, sunt institutiile publice de cultura care desfasoara activitati si in domeniul educatiei permanente, organizate in afara sistemului national de invatamant formal, in colaborare cu acesta, avand drept scop pastrarea si promovarea culturii traditionale. (2) Asezamintele culturale sunt: caminul cultural, casa de cultura, universitatea populara, scoala populara de arte si meserii, centrul de cultura, formatia si ansamblul profesionist pentru promovarea culturii traditionale, centrul zonal pentru educatia adultilor, centrul judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale.                                                Art. 3 Activitatea asezamintelor culturale se adreseaza tuturor cetatenilor, indiferent de rasa, nationalitate, varsta, sex, etnie sau religie, in vederea dezvoltarii libere si a adaptarii lor la evolutiile majore din cadrul societatii si la normele generale de moralitate.

CAP. 2 Organizarea si functionarea asezamintelor culturale                                                                                                                    Art. 4 Asezamintele culturale functioneaza in subordinea autoritatilor administratiei publice locale sau in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale, dupa caz.                                                                                                                             Art. 5 (1) Activitatile specifice asezamintelor culturale se desfasoara in temeiul prevederilor legale in vigoare, in conformitate cu regulamentul-cadru si normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor. (2) Acreditarea asezamintelor culturale pentru a desfasura activitati de formare profesionala continua se face conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata. (3) Activitatile pentru pastrarea si promovarea culturii traditionale, precum si cele privind formarea unor deprinderi si abilitati se finalizeaza cu obtinerea unor certificate de absolvire emise sub girul Ministerului Culturii si Cultelor, cu mentionarea in mod distinct a denumirii programului si a institutiei organizatoare. (4) Activitatea asezamintelor culturale este asigurata de catre personalul de specialitate al institutiei organizatoare, cu statut de angajat permanent, de personal asociat sau, dupa caz, de experti din tara sau din strainatate. (5) Personalul de specialitate care desfasoara activitati de educatie permanenta in asezamintele culturale este incadrat si salarizat conform legislatiei in vigoare, in functie de pregatirea profesionala. (6) Pentru personalul didactic din invatamantul preuniversitar si universitar, care desfasoara activitati de educatie permanenta in asezamintele culturale, nivelurile de salarizare se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare. (7) Principalele activitati ale asezamintelor culturale sunt cele din domeniul educatiei permanente, precum si cele care au drept scop conservarea si punerea in valoare a traditiilor populare. (8) Coordonarea si indrumarea metodologica a activitatilor se fac de catre Ministerul Culturii si Cultelor, prin intermediul unor comisii mixte, desemnate de serviciile descentralizate si formate din specialisti ai Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, ai centrelor judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale si ai directiilor judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national.

CAP. 3 Caminul cultural                                                                                                                                                                        Art. 6 (1) Caminul cultural este institutie publica, avand personalitate juridica, fara scop lucrativ, care functioneaza in toate centrele de comuna, sub autoritatea consiliului local. (2) Caminul cultural poate avea filiale pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective. (3) Caminul cultural poate purta numele uneia dintre personalitatile istoriei si culturii nationale sau locale. (4) Atribuirea denumirii se face conform legislatiei in vigoare, la propunerea consiliului consultativ, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national. Art. 7 Caminul cultural are, in principal, urmatoarele obiective: a) organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta; b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului national si universal; c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri folclorice, inclusiv a participarii formatiilor la manifestari culturale intercomunale si interjudetene; d) organizarea sau sustinerea activitatii de documentare, a expozitiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii si lucrari de prezentare turistica; e) difuzarea de filme artistice si documentare; f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de arta populara si de gospodarire taraneasca; g) organizarea si desfasurarea cursurilor de educatie civica si a celor de formare profesionala continua; h) organizarea si desfasurarea activitatilor de interes comunitar.                                                                                                                                                                                                  Art. 8 (1) Conducerea operativa a caminului cultural este asigurata de un director numit prin concurs. (2) Concursul este organizat de consiliul local impreuna cu directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national; din comisia de concurs face parte cate un reprezentant al consiliului local, al directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national si al centrului judetean pentru conservarea si promovarea culturii traditionale. (3) Pentru participarea la concurs, candidatii vor trebui sa primeasca, in mod obligatoriu, avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national.                                                                                                                                                                                                    Art. 9 (1) In cadrul caminului cultural se organizeaza un consiliu consultativ format din 5 - 11 membri, care isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat; din acest consiliu fac parte reprezentanti de frunte ai comunei, din partea scolii, cultelor, primariei, tinerilor, pensionarilor, gospodarilor agricoli sau ai unor asociatii ce isi desfasoara activitatea pe raza comunei, precum si responsabilii filialelor caminului cultural. (2) Consiliul consultativ se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, se pronunta asupra programului anual de activitati si a prioritatilor de finantare, analizeaza trimestrial activitatea desfasurata si modul de finantare a activitatilor si, respectiv, face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei, care se inainteaza spre aprobare consiliului local. Art. 10 (1) Directorul caminului cultural are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) elaboreaza programele de activitate anuale si pe etape; c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare; f) reprezinta institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; g) informeaza consiliul consultativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind impreuna cu acesta masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii. (2) Directorul caminului cultural este salarizat potrivit legii.

CAP. 4 Casa de cultura Art. 11 (1) Casa de cultura este institutie publica, avand personalitate juridica, care poate functiona in orase si municipii, precum si in sectoarele municipiului Bucuresti, sub autoritatea consiliului local. (2) Casa de cultura, ca institutie de interes public, avand personalitate juridica, poate functiona in orase si municipii si in subordinea sindicatelor sau a altor organizatii. (3) Casa de cultura poate avea filiale in teritoriul unitatii administrativ-teritoriale respective. (4) Casa de cultura poate purta numele unei personalitati culturale sau istorice de importanta locala sau nationala. (5) Atribuirea denumirii se face conform legislatiei in vigoare, la propunerea conducerii institutiei, cu avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.                                                                                            Art. 12 (1) Casa de cultura are, in principal, urmatoarele obiective: a) organizarea si desfasurarea de activitati cultural-artistice si de educatie permanenta; b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunitatii locale, ale patrimoniului national si universal; c) organizarea sau sustinerea formatiilor artistice de amatori, de concursuri si festivaluri, inclusiv a participarii formatiilor la manifestari culturale interjudetene, nationale si internationale; d) organizarea sau sustinerea activitatii de documentare, a expozitiilor temporare, elaborarea de monografii si lucrari de educatie civica si informare a publicului; e) difuzarea de filme artistice si documentare; f) organizarea cercurilor stiintifice si tehnice, de arta populara si plastica; g) organizarea si desfasurarea cursurilor de formare profesionala continua. (2) Pentru exercitarea acestor atributii, casa de cultura initiaza si organizeaza proiecte sau programe culturale. (3) Casa de cultura functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare, avizat de directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si aprobat de autoritatea tutelara.                                                                                             Art. 13 (1) Conducerea casei de cultura este asigurata de un director numit prin concurs organizat de consiliul local sau, dupa caz, de autoritatea tutelara impreuna cu directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti; din comisia de concurs vor face parte reprezentantii consiliului local, ai autoritatii tutelare si reprezentantul directiei judetene. (2) Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa depuna la dosar, in mod obligatoriu, avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.                   Art. 14 In cadrul casei de cultura se organizeaza un consiliu consultativ format din 7 - 15 membri, care isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat, din randul personalitatilor culturale si stiintifice reprezentantive, desemnati de directorul institutiei cu avizul autoritatii tutelare.                                                                                                                                                 Art. 15 Directorul casei de cultura are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea activitatii curente a institutiei; b) elaboreaza programele de activitate anuale si pe etape; c) conduce nemijlocit si concret un domeniu distinct din activitatile de profil specifice; d) este ordonator secundar de credite; e) hotaraste masurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, in concordanta cu legislatia in vigoare; f) reprezinta si angajeaza institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in fata organelor jurisdictionale; g) informeaza consiliul consultativ asupra realizarii obiectivelor stabilite si a prestatiei colectivului pe care il conduce, stabilind masuri corespunzatoare pentru imbunatatirea activitatii. Art. 16 Consiliul consultativ al casei de cultura se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, se pronunta asupra programului general de activitati si a prioritatilor de finantare, precum si asupra modului de realizare a obiectivelor propuse si face propuneri privind schimbarile necesare in structura institutiei, care vor fi supuse aprobarii autoritatii tutelare.

CAP. 5 Universitatea populara Art. 17 Universitatea populara este institutie publica avand personalitate juridica, organizata in municipii, orase si comune, sub autoritatea consiliilor judetene sau locale, dupa caz, sau functioneaza ca un compartiment distinct in cadrul casei de cultura sau al caminului cultural.                                                                                                                   Art. 18 Universitatea populara functioneaza in baza unui regulament de organizare si functionare, avizat de directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, si aprobat de autoritatea tutelara. Art. 19 Universitatea populara are, in principal, urmatoarele obiective: a) dezvoltarea generala si armonioasa a personalitatii umane; b) transmiterea si asimilarea valorilor stiintifice, culturale si artistice, nationale si universale; c) educarea civica, morala si economica; d) insusirea de cunostinte, deprinderi si abilitati pentru formarea, perfectionarea si/sau reconversia profesionala, in vederea integrarii active pe piata muncii; e) insusirea de cunostinte, deprinderi si abilitati artistico-culturale; f) imbogatirea nivelului de cunostinte in vederea asigurarii de sanse egale pentru integrarea in societate; g) asimilarea standardelor sistemului informational in cadrul activitatilor organizate; h) dezvoltarea, in cooperare cu autoritatile publice, cu reprezentanti ai societatii civile, ai sindicatelor si ai patronatelor, de forme de pregatire pentru servicii diverse, in raport cu nevoile specifice ale comunitatii; i) cultivarea mestesugurilor, obiceiurilor si traditiilor; j) cooperarea cu institutii cultural-artistice din tara si din strainatate.                                                                                                                                                             Art. 20 (1) Conducerea universitatii populare este asigurata, in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, de catre un director numit pe baza de concurs organizat de autoritatea administratiei publice locale impreuna cu directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti; din comisia de concurs fac parte reprezentanti ai autoritatii administratiei publice locale si ai directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti. (2) Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa depuna la dosar, in mod obligatoriu, avizul directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti. (3) Universitatile populare care functioneaza ca departamente in cadrul caselor de cultura sunt conduse de catre un referent de specialitate, iar cele care functioneaza in caminul cultural sunt coordonate de catre directorul institutiei. CAP. 6 Scoala populara de arte si meserii                                                                                                                                                              Art. 21 Scoala populara de arte si meserii este institutie publica, avand personalitate juridica, cu profil de invatamant artistic si de insusire a mestesugurilor traditionale, organizata in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, aflata sub autoritatea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.                                                                                   Art. 22 Scoala populara de arte si meserii functioneaza conform normelor didactice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii*) si de Ministerul Culturii si Cultelor. ------------ *) Conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, s-a infiintat Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului prin reorganizarea Ministerului Educatiei si Cercetarii si prin preluarea activitatii de tineret de la fostul Minister al Tineretului si Sportului.                                                                                                                                            Art. 23 Conducerea scolii populare de arte si meserii este asigurata, in baza regulamentului de organizare si functionare, de catre un director numit prin concurs organizat de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti impreuna cu directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti.      Art. 24 Directorul scolii populare de arte si meserii are urmatoarele atributii: a) asigura conducerea curenta a institutiei; b) elaboreaza programele de activitate; c) desfasoara nemijlocit una dintre activitatile de profil; d) este ordonator de credite; e) stabileste masuri disciplinare sau de recompensare, in conformitate cu legislatia in vigoare; f) reprezinta institutia in raporturile cu persoanele juridice si fizice, precum si in fata organelor jurisdictionale; g) prezinta anual un raport de activitate in fata consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.                                                                  Art. 25 Personalul de specialitate al scolii populare de arte si meserii este salarizat conform Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. 7 Centrul cultural Art. 26 Centrul cultural este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, de interes national sau local.                                                                                                                                                                                                    Art. 27 Centrele culturale de interes national sunt infiintate prin hotarare a Guvernului si sunt finantate din venituri proprii si alocatii de la bugetul de stat.                                                                                                                                                                  Art. 28 (1) Centrele culturale de interes judetean sau local, municipale sau orasenesti, se constituie si functioneaza sub autoritatea consiliului judetean sau local, dupa caz. (2) Activitatea centrelor culturale de interes judetean sau local este finantata din veniturile proprii si alocatiile consiliului judetean sau local, dupa caz.                                                                           Art. 29 Centrele culturale au urmatoarele atributii: a) educarea stiintifica si artistica a publicului, prin programe specifice; b) sprijinirea tinerilor cercetatori si artisti valorosi in afirmarea lor; c) elaborarea si editarea de studii, publicatii si materiale documentare; d) colaborarea cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu fundatii, universitati romane si straine, in vederea cunoasterii si afirmarii valorilor culturii si civilizatiei romanesti; e) imbogatirea patrimoniului institutiei prin donatii, achizitii, organizarea de tabere si expozitii de arta si alte forme; f) acreditarea formatiilor si ansamblurilor artistice profesioniste.            Art. 30 Centrele culturale isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de organizare si functionare, avizat de autoritatea tutelara, dupa caz. CAP. 8 Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale                   Art. 31 Centrul National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare se reorganizeaza in Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale si trece de sub autoritatea si din finantarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, ca institutie publica finantata din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat.                                                                                                                                                                         Art. 32 Organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.                                                                                                                                                                           Art. 33 Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale are urmatoarele atributii: a) propune autorizarea institutiilor publice de cultura prevazute la art. 2; b) efectueaza studii si cercetari privind obiceiurile, traditiile populare si mestesugurile traditionale si initiaza programe pentru conservarea si protejarea acestora; c) promoveaza obiceiurile si traditiile populare; d) propune zone de obiceiuri si traditii populare protejate; e) realizeaza programe de educatie permanenta in parteneriat cu institutii de specialitate din tara si din strainatate; f) asigura asistenta stiintifica si de specialitate, in conditiile prezentei legi, institutiilor publice de cultura acreditate din domeniul educatiei permanente; g) editeaza si difuzeaza materiale de interes din domeniul educatiei permanente pentru institutiile publice de cultura; h) colaboreaza cu Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii in scopul formarii formatorilor din sistemul educatiei permanente; i) elaboreaza regulamentele-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale.

CAP. 9 Centre judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale                                                                            Art. 34 Centrele judetene de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare si centrele judetene de cultura se reorganizeaza in centre judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, ca institutii publice de cultura, cu personalitate juridica, sub autoritatea consiliilor judetene, finantate din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local.      Art. 35 Regulamentele de organizare si functionare a centrelor judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale se elaboreaza in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor in termen de 30 de zile de la data elaborarii lor.                                                           Art. 36 Centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale au urmatoarele atributii: a) coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic, in plan judetean, activitatea asezamintelor culturale; b) sprijina activitatea asezamintelor culturale in domeniul formarii formatorilor si al perfectionarii personalului de specialitate; c) editeaza si difuzeaza publicatii in domeniul educatiei permanente pentru reteaua judeteana a asezamintelor culturale; d) realizeaza programe de educatie permanenta in parteneriat cu institutiile de specialitate din tara si din strainatate; e) initiaza si sprijina proiecte si programe de promovare a obiceiurilor si traditiilor populare; f) propune zone de obiceiuri si traditii populare protejate din cadrul judetului; g) efectueaza studii si cercetari privind obiceiurile, traditiile populare si mestesugaresti traditionale; h) initiaza si aplica programe pentru conservarea si protejarea acestora.

 CAP. 10 Alte categorii de asezaminte culturale                                                                                                                                   Art. 37 (1) Formatiile si ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii traditionale sunt institutii publice sau private de spectacol, cu personalitate juridica. (2) Formatiile si ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii traditionale isi desfasoara activitatea in baza regulamentului de organizare si functionare, pe stagiuni. (3) In alcatuirea repertoriilor, formatiile si ansamblurile profesioniste, in scopul promovarii culturii traditionale, colaboreaza cu Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, respectiv cu centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale, dupa caz.                                                                                                                                                                              Art. 38 (1) Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii este institutie publica de cultura, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, finantata integral din venituri proprii, care functioneaza in conformitate cu legislatia in vigoare. (2) Activitatea Centrului pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii se desfasoara in conformitate cu prevederile propriului regulament de organizare si functionare.                                                                                                                                                                                                     Art. 39 Centrele zonale pentru educatia adultilor se pot organiza in cadrul caminelor culturale, caselor de cultura sau universitatilor populare, cu urmatoarele atributii: a) derularea unei activitati de cercetare in zona pentru identificarea cerintelor de educatie si elaborarea unor strategii coerente pe termen scurt, mediu si lung; b) initierea si sustinerea unor programe de educatie in vederea dezvoltarii resurselor umane; c) asistenta in formarea si perfectionarea profesionala pentru dobandirea de noi calificari, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAP. 11 Finantarea asezamintelor culturale                                                                                                                                        Art. 40 Asezamintele culturale sunt finantate din venituri proprii si din alocatii de la bugetul local sau, dupa caz, de la bugetul de stat. Art. 41 Finantarea activitatii de formare profesionala continua si promovare sociala a persoanei, desfasurata de institutiile publice de cultura, se face potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata. Art. 42 Pentru finantarea sistemului de educatie permanenta prin institutiile publice de cultura se pot constitui la nivel teritorial surse suplimentare de finantare din taxele si impozitele locale. Art. 43 Sursele suplimentare locale pentru finantarea activitatilor de educatie permanenta pot fi utilizate pentru: a) cheltuieli pentru organizarea unor manifestari cultural-educative de interes local; b) cheltuieli pentru activitati organizate in colaborare cu alte institutii din tara si din strainatate.

CAP. 12 Dispozitii tranzitorii si finale                                                                                                                                                    Art. 44 Normele metodologice prevazute la art. 5 se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.                                                                                                                                        Art. 45 Centrele judetene pentru conservarea si promovarea culturii traditionale vor fi organizate, in fiecare judet, potrivit prevederilor prezentei legi, in termen de 90 de zile de la publicarea normelor metodologice prevazute la art. 5 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.                                                                                                                                                                     Art. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATUI NICOLAE VACAROIU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei. p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VIOREL HREBENCIUC