HOTĂRÂREA 1463/2003

HOTARARE   Nr. 1463 din 11 decembrie 2003 privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 902 din 17 decembrie 2003

    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 32 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale,     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.    

Art. 1     Centrul National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale, denumit in continuare Centru, se organizeaza si functioneaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, si are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.                                                                                          Art. 2     (1) Centrul are urmatoarele atributii principale:                                                                                                                     a) propune autorizarea institutiilor publice de cultura prevazute la art. 2 din Legea nr. 292/2003 privind organizarea si functionarea asezamintelor culturale;                                                                                                                                                       b) efectueaza studii si cercetari privind obiceiurile, traditiile populare, mestesugurile traditionale si ansamblul manifestarilor culturale populare si initiaza programe pentru conservarea si protejarea acestora;                                                                           c) promoveaza obiceiurile si traditiile populare, precum si creatia populara contemporana;                                                           d) propune zone de obiceiuri si traditii populare protejate;    

e) elaboreaza, potrivit strategiei Ministerului Culturii si Cultelor si normelor internationale in vigoare, normele pentru protectia zonelor de obiceiuri, traditiilor si creatiilor populare;                                                                                                             f) initiaza si desfasoara programe culturale de conservare si promovare a culturii traditionale proprii si in colaborare cu alte organisme in vederea protectiei mediului cultural;                                                                                                                                  g) constituie si dezvolta banca de date si valori reprezentative ale creatiei populare contemporane si patrimoniului cultural national, un sistem national si international de arhive, continand si arhiva imagistica, in scopul prestarii de servicii - indexare unitara, difuzarii informatiei privind cultura traditionala, precum si valorificarii acesteia;                                                             h) initiaza si realizeaza programe si actiuni specifice de sprijinire si afirmare a performerilor traditiei si creatiei populare autentice;                                                                                                                                                                                                       i) elaboreaza si realizeaza programe pentru stimularea creativitatii populare, a manifestarilor cultural-artistice traditionale si a artei de amatori;                                                                                                                                                                                            j) realizeaza programe de educatie permanenta in parteneriat cu institutii de specialitate din tara si din strainatate;                    k) asigura asistenta metodica si consultanta de specialitate, in conditiile legii, institutiilor publice acreditate din domeniul educatiei permanente si al culturii traditionale, precum si persoanelor juridice de drept privat din tara, in scopul fundamentarii stiintifice a activitatii de selectie, protectie si promovare a valorilor autentice ale creatiei populare, pentru stimularea creativitatii si deprinderea unor abilitati artistico-culturale;                                                                                                l) initiaza si desfasoara proiecte cultural-stiintifice si artistice, in colaborare si cu sprijinul programelor Uniunii Europene, UNESCO si al altor organisme internationale, in scopul promovarii valorilor artistice pe plan national si international;               m) editeaza, pe orice tip de suport, si difuzeaza materiale de interes din domeniul educatiei permanente pentru institutiile publice de cultura;                                                                                                                                                                                         n) colaboreaza cu Centrul pentru formare, educatie permanenta si management in domeniul culturii in scopul formarii formatorilor din sistemul educatiei permanente;                                                                                                                                    o) elaboreaza regulamentele-cadru de organizare si functionare a asezamintelor culturale;                                                               p) participa in comisiile mixte de coordonare si indrumare metodologica in domeniul educatiei permanente si al culturii traditionale;                                                                                                                                                                                                q) asigura asistenta de specialitate Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul educatiei permanente si al culturii traditionale;    

(2) Centrul indeplineste orice alte atributii potrivit legii.                                                                                                                         (3) In exercitarea atributiilor sale Centrul este abilitat sa solicite si sa primeasca de la institutiile publice de cultura si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate in domeniul culturii traditionale date si documente necesare indeplinirii atributiilor sale.

Art. 3     (1) Numarul maxim de posturi al Centrului este de 45.                                                                                                          (2) Incadrarea in numarul de posturi prevazut la alin. (1) se realizeaza in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.                                                                                                                                                                                        (3) Personalul existent in cadrul fostului Centru National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare este preluat de Centru pe baza de examen, in limita numarului maxim de posturi aprobate.                                                                  (4) Structura organizatorica a Centrului se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.                                                                                                                                           (5) Personalul Centrului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din unitatile bugetare.                           Art. 4     (1) Centrul este condus de un director, numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.                        (2) Directorul conduce intreaga activitate a institutiei pe care o reprezinta in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate.                                                                                                                                                                                       (3) In exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii.                                                                                                                      Art. 5     Centrul preia pe baza de protocol de predare-primire intregul patrimoniu al Centrului National de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.                Art. 6     (1) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si din alocatii acordate de la bugetul de stat.                                                                                                                                                                                           (2) Veniturile proprii se obtin din activitati realizate direct de Centru, si anume din:     a) contractarea si realizarea de studii si cercetari in domeniul culturii traditionale si al educatiei permanente;     b) realizarea de lucrari si servicii de specialitate in domeniul educatiei permanente si al promovarii culturii traditionale si creatiei populare contemporane;     c) editarea, difuzarea si comercializarea materialelor privind educatia permanenta, cultura traditionala si patrimoniul cultural national imaterial;     d) organizarea de manifestari culturale - festivaluri, concursuri, expozitii, gale, tabere de creatie si interpretare, targuri, spectacole si altele asemenea - de interes zonal, national si international si desfasurarea de activitati de impresariat artistic in domeniul culturii traditionale si al creatiei populare contemporane;     e) realizarea de programe culturale cu finantare nationala si internationala;     f) realizarea de servicii de productie si editare digitala;     g) organizarea de seminarii, simpozioane, consfatuiri, sesiuni stiintifice si alte cursuri pentru perfectionarea profesionala, indrumarea metodologica si fundamentarea stiintifica a activitatii institutiilor de cultura;     h) comercializarea on-line a produselor din domeniul creatiei populare contemporane;     i) alte activitati specifice realizate in conditiile legii.    

Art. 7     (1) Centrul are in dotare un autoturism pentru transportul personalului, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri.                                                                                                                                                                                                      (2) Pentru indeplinirea activitatilor specifice Centrul are in dotare un microbuz de pana la 9 locuri si un autoturism de teren productie autohtona, cu un consum lunar maxim de carburant de 350 litri/luna/autoturism.                                                           Art. 8     In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, se vor aproba:     a) regulamentul de organizare si functionare al Centrului;     b) normele pentru protectia zonelor de obiceiuri, traditiilor si creatiilor populare.                                                                                                                                                              Art. 9     Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, la capitolul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu completarile ulterioare, dupa pozitia 42 se introduce pozitia 42^1 cu urmatorul cuprins:     "42^1. Centrul National   Venituri proprii si subventii     pentru Conservarea si     acordate de la bugetul de     Promovarea Culturii       stat"     Traditionale                                                                                                               Art. 10     Nota de la capitolul II "Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 742/2003, cu completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:     "NOTA:     Unitatile mentionate la pozitiile 5 - 42^1 pot utiliza un numar maxim de 6.035 de posturi."                  

PRIM-MINISTRU  ADRIAN NASTASE                                                                                                                      Contrasemneaza:                                                                                                                                                                            Ministrul culturii si cultelor, Razvan Theodorescu                                                                                                                            Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, Elena Dumitru                                                                                              Ministrul finantelor publice,  Mihai Nicolae Tanasescu.