RAPORT

 

privind managementul

 

Centrului Judetean pentru Conservarea

 

si Promovarea Culturii Traditionale Gorj

 

pentru perioada 2016-2018

 

Manager

 

Ion Cepoi

 

– 2 –

 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este un asezåmânt

 

cultural de rang judetean, care functioneazå sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj.

 

Rolul såu ca institutie publicå de culturå este acela de conservare, cercetare, protejare, transmitere,

 

promovare si punere în valoare a culturii traditionale si a patrimoniului cultural imaterial, precum

 

si de valorizare a creatiei artistice contemporane a judetului.

 

În perioada 2016-2018, în dezvoltarea performantei culturale a CJCPCT Gorj, s-a urmårit:

 

– întårirea capacitåtii institutionale si de administrare a programelor si proiectelor organizate în

 

regie proprie si/sau în parteneriat cu institutii si organisme culturale din judet, tarå si stråinåtate;

 

– elaborarea si implementarea unui concept realist de dezvoltare institutionalå care så includå si

 

elemente de strategie culturalå pe termen mediu si lung, pornind de la nivelul de performantå atins

 

în ultimul deceniu, de necesitåtile culturale ale comunitåtilor locale si ale grupurilor specifice de

 

actori culturali cu activitate constantå si grad mare de creativitate în domeniu, de resursele financiare

 

alocate de ordonatorul de credite si de capacitatea profesionalå a specialistilor institutiei;

 

– definirea mai exacta a atributiilor de institutie metodicå pentru asezamintele culturale din

 

teritoriu si, în absenta unor institutii/ uniuni de creatie profesioniste, de centru cultural judetean

 

pentru segmente majore de culturå scriså (literaturå, arte vizuale, creatie umoristicå, muzicå coralå,

 

colectii muzeale de artå modernå);

 

– previzionarea cât mai corectå a evolutiei financiare pentru perioada respectivå în corelatie cu

 

resursele financiare alocate de Consiliul Judetean Gorj;

 

– amplificarea capacitatii de promovare a imaginii propri a institutiei si cresterea vizibilitatii

 

acesteia la nivel judetean, regional, national si international prin programe si proiecte adaptate

 

acestui obiectiv;

 

– asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea resurselor umane în cadrul institutiei în vederea

 

realizårii eficiente a obiectivelor acesteia si a satisfacerii nevoilor angajatilor.

 

– 3 –

 

PARTEA I

 

*

 

A. EVOLUTIA INSTITUTIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎSI DESFÅSOARÅ

 

ACTIVITATEA

 

a. 1. Colaborarea cu institutii, organizatii, grupuri informale care se adreseazå aceleiasi

 

comunitåti

 

Analiza primarå a pietei, realizatå din perspectiva îmbunåtåtirii ofertei destinate consumului

 

cultural de cåtre CJCPCT, certificå faptul cå la nivelul judetului existå si alte institutii cu profil

 

relativ apropiat, care, pe segmentul culturå popularå, se adreseazå aceluiasi public potential:

 

Ansamblul artistic profesionist ,,Doina Gorjului” (institutie de spectacole) si Scoala popularå de

 

artå (institutie de învåtåmânt vocational). Existå, de asemenea, ONG-uri care au ca obiect declarat

 

de activitate cultura popularå, dupå cum trebuie mentionat si cå asezmintele din teritoriu, ca si o

 

parte din institutiile scolare de la nivelul judetului, dezvoltå proiecte locale privitoare la valorizarea

 

traditiilor comunitare.

 

Partial, acelasi lucru se manifestå si in domeniul culturii scrise/ de elitå/ de performantå în ceea

 

ce priveste activitatea unor Filiale ale uniunilor de creatie – literaturå, artå plasticå, fotografie

 

artisticå – cu mentiunea cå acestea, cu exceptia unor activitåti specifice (lansåri de carte, vernisaje

 

expozitii), nu au proiecte de mari dimensiuni gen festivaluri, tabere de creatie, editare cataloage,

 

reviste etc.

 

Experienta unei jumåtåti de secol de activitate în domeniu, profesionalismul specialistilor angajati

 

sau colaboratori, anvergura programelor si proiectelor din teritoriu derulate în ultimii ani – care siau

 

dovedit oportunitatea si valoarea atât pe segmentul culturå popularå cât si pe acela al creatiei

 

artistice contemporane, calitatea legalå de singurå institutie metodicå a Consiliului Judetean, existenta

 

singurei edituri de institutie si a singurei reviste de cultura din judet ce apare sub egida Uniunii

 

Scriitorilor din România, conferå si întåresc Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea

 

Culturii Traditionale Gorj rolul de principal promotor al activitåtii culturale de gen la nivelul

 

judetului.

 

În perioada supuså evalurii, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii

 

Traditionale a colaborat, fie în calitate de organizator principal, fie în aceea de partener de organizare/

 

coproductor, cu toate institutiile, asezmintele si organizatiile culturale care au avut ca adresabilitate

 

direct comunitatea Gorjului, anume:

 

* Asezåminte aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj: Ansamblul Artistic

 

Profesionist ,,Doina Gorjului” si Scoala Popularå de artå Tg-Jiu

 

Proiecte comune:

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Ansamblul ,,Doina Gorjului”:

 

– Festivalurile ,,Liviu Dafinescu”, Stanesti (Pastorala Floriilor), Novaci (Urcatul oilor la munte),

 

Festivalurile de la Tismana, Tg-Cårbunesti (Gena Bârsan), Runcu (Maria Apostol), Baia de Fier

 

(Coborâtul oilor de la munte), Tântåreni, Bolbosi, Transalpina/ Rânca, Bustuchin, Stoina, Polovragi,

 

Ticleni; Evocarea ,,Imn în Câmpia Padesului”; Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi”,

 

Festivalul International de Arte Vizuale GORJFEST;

 

– în calitate de co-organizator, ca partener al Ansamblului ,,Doina Gorjului”: Festivalul

 

international de folclor ,,Acaså la Brâncusi”, Festivalul cântecului popular românesc ,,Maria

 

Låtåretu”;

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Scoala Popularå de Artå:

 

– 4 –

 

– festivalurile de la Ciuperceni, Stånesti, Rovinari, Turceni, Bustuchin, Drågotesti, Cåtunele,

 

Godinesti, Stejari, Negomir, Logresti, Alaiul obiceiurilor de iarnå; Festivalul international de umor

 

,,Ion Cånåvoiu”;

 

– în calitate de co-organizator, ca partener al Scolii Populare de Artå: Festivalul de folk si balade

 

,,Poarta sårutului”;

 

* Institutii culturale de sub autoritatea Consiliului Judetean: Biblioteca Judeteanå ,,Christian

 

Tell”, Muzeul Judetean ,,Al. Stefulescu”:

 

Proiecte comune:

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Biblioteca Judeteanå:

 

– Eminescu la Floresti, Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi”, Festivalul

 

international de umor ,,Ion Cånåvoiu”;

 

– în calitate de co-organizator, ca partener al Bibilotecii Judetene: Atelierul National de Poezie

 

,,Serile la Brådiceni”; editarea revistei ,,Serile la Brådiceni”;

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Muzeul Judetean:

 

– Seminarul ,,Strategii si politici culturale în Gorj”; Salonul international de caricaturå (2016,

 

2017, 2018)

 

* Institutii aflate sub autoritatea Consiliului local Tg-Jiu: Teatrul Dramatic ,,Elvira

 

Godeanu” si Centrul ,,Constantin Brâncusi”:

 

Proiecte comune:

 

* în calitate de co-organizator, ca partener al Teatrului: Festivalul judetean de teatru pentru

 

elevii de liceu ,,Constantin Stanciovici-Brånisteanu”;

 

* în calitate de co-organizator, ca partener al Centrului ,,C-tin Brâncusi”:

 

– programul ,,Brâncusi” (2016, 2017);

 

* Asezåminte culturale aflate sub autoritatea Consiliilor locale: cele 8 case de culturå si

 

cele 61 Cåmine culturale din judet;

 

Proiecte comune:

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener asezmintele din teritoriu:

 

– 30 festivaluri locale, judetene si interjudetene de folclor, umor, teatru;

 

* în calitate de co-organizator, ca partener al asezmintelor din judet:

 

– 20 sårbåtori comunitare; anual, minim 8 expozitii de artå popularå localå; organizarea târgurilor

 

mesterilor populari de la Drågutesti (2016), Baia de Fier, Polovragi, Rovinari, Turceni (2016,

 

2017, 2018); sprijin de specialitate în editarea a 7 reviste ocazionale locale;

 

* Alte institutii din municipiu: Palatul Copiilor Tg-Jiu, Scolile Gimnaziale ,,Gh. Tåtårescu”

 

si ,,Pompiliu Marcea”, Liceul de arte ,,C-tin Bråiloiu” Tg-Jiu, Universitatea ,,C-tin Brâncusi”

 

Tg-Jiu:

 

Proiecte comune:

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Palatul Copiilor:

 

– Tabara de artå religioaså pentru copii ,,Luminå din luminå” (2016-2018);

 

– în calitate de co-organizator, ca partener al Palatului Copiilor: Târgul mesterilor populari copii,

 

Festivalul folcloric national ,,Pe fir de baladå”, Festivalul de dans sportiv ,,Måiastra”; Festivalul

 

national de muzicå usoarå si folk ,,Coloana Infinitului” (anual);

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Liceul de arte:

 

– 5 –

 

– Festivalul judetean ,,Corala gorjeanå” (anual);

 

– Simpozionul national ,,Satul românesc-sat european” (2016)

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Universitatea ,,C-tin Brâncusi”:

 

– Tabåra de cercetare etnofolcoricå ,,C-tin Bråiloiu” (2016,2017), Festivalul International de

 

Literaturå ,,Tudor Arghezi” (anual), cercetare si elaborare studiu ,,Ritualul mortii si al înmormântårii

 

In Gorjul de Nord” (2016-2017);

 

* în calitate de partener al Scolilor Gimnaziale ,,Gh. Tåtårescu” si ,,Pompiliu Marcea” Tg-Jiu:

 

– 4 expozitii de desen, picturå, picturå pe sticlå (2017,2018)

 

* Alte institutii din tar: Institutul National al Patrimoniului, Muzeul National al Satului

 

,,Dimitrie Gusti”, Centre Judetene de Conservare, biblioteci judetene, muzee locale

 

Proiecte comune:

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Institutul National al Patrimoniului:

 

-Tabra de cercetare etnofolcloricå ,,C-tin Bråiloiu” (2016, 2017); Simpozionul National ,,Satul

 

românesc-sat european” (2016, 2017);

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener Muzeul National al Satului ,,Dimitrie

 

Gusti”: Simpozionul Satul românesc/ Aniversare 50 ani de la înfiintarea Muzeului Satului Arcani

 

(2017);

 

* în calitate de organizator principal, având ca partener CJCPCT Cluj:

 

– expozitii de fotografie etnograficå (Cluj, Tg-Jiu);

 

* în calitate de organizator principal:

 

– Bibliotecile Judetene din Vâlcea si Alba, Casa de Culturå ,,Traian Demetrescu” din Craiova,

 

Muzeele de Artå din Craiova si Curtea de Arges: itinerare expozitii de artå si fotografie artisticå

 

,,Acaså la Brâncusi”;

 

* Fundatii, asociatii, Uniuni sau filiale ale uniunilor de creatie: Uniunea Scriitorilor din

 

România, Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” Bucuresti, Societatea Umoristilor Gorjeni, filiala

 

Tg-Jiu a Societåtii de Stiinte Filologice din România, filialele U.A.P. din Hunedoara, Cluj,

 

Bucuresti, Arges, Craiova, Botosani si Iasi, Uniunea Artistilor Plastici din România,

 

Reprezentanta Gorj a Uniunii Scriitorilor din România:

 

Proiecte comune:

 

– în calitate de organizator principal, având ca partener:

 

1. Liga culturalå,,Fiii Gorjului”:

 

Expozitia ,,100 artisti pentru 100 România” (Sala Brâncusi a Parlamentului României, 2018);

 

Festivalul International de literaturå ,,Tudor Arghezi’’ (anual); Festivalul International de Umor

 

,,Ion Cånåvoiu” (anual); GORJFEST si Bursa Brâncusi (2018);

 

2. Societatea Umoristilor Gorjeni:

 

– Festivalul International de umor ,,Ion Cånåvoiu”;

 

3. Filiala Gorj a Societcii de Stiinte Filologice:

 

– editarea revistei ,,Portal Måiastra”, Colocviile revistei ,,Portal Måiastra”;

 

4. Reprezentanta Gorj a USR:

 

– Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi;

 

5. Uniunea Scriitorilor din România:

 

– 6 –

 

– Festivalul International de Literarurå ,,Tudor Arghezi” (anual); Atelierul National de Poezie

 

,,Serile la Brådiceni” (2018);

 

6. Filialele U.A.P. din Hunedoara (expozitii de artå plastic, fotografie si caricatura), Bucuresti,

 

Arges, Botosani, Cluj, Craiova si Iasi (expozitii de artå plasticå si fotografie).

 

* Obsti, alte entitåti

 

1. Obstea Pestisani: Festivalul Interna¡ional de Arte Vizuale GORJFEST (2016, 2017);

 

2. Obstea Cerbul ,,Novaci”: Festivalul de folclor si mestesuguri ,,Transalpina” (Muzeul

 

Civilizatiei Montane/ statiunea Rânca, 2016, 2017)

 

3. S.C. Lartours Bucuresti si Pensiunea Jean Brâncusi Pestisani: Tabåra internationalå de mozaic

 

România-Bulgaria si Bursa Brâncusi (2016);

 

4. GAL (Grupul de Actiune Localå) Parâng, cu implicare pe raza localitåtilor Musetesti, Crasna,

 

Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Alimpesti, Bumbesti-Pitic, Bengesti-Ciocadia, Såcelu: Târgurile

 

mesterilor populari si de produse traditionale de la Baia de Fier si Polovragi (2017, 2018), Rovinari

 

(2018); Tabåra de sculpturå ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România” (Polovragi, 2018).

 

*

 

Pentru mentinerea gradului de performantå si, implicit, pentru cresterea vizibilitåtii institutiei,

 

CJCPCT Gorj si-a conservat si extins parteneriatele cu Uniuni de creatie, ONG-uri si institutii

 

artistice din afara tårii, anume: Uniunea Scriitorilor din Serbia, Uniunea Scriitorilor din Moldova,

 

Uniunea Scriitorilor din Bulgaria, Asociatia Scriitorilor din Israel, Fundatia cultural ,,Doina” din

 

Rotterdam (Olanda), Societatea culturalå ,,Apozitia” din Munchen (Germania), Societåtile culturale

 

,,Arcasul” si ,,Eminescu” si Centrul Cultural ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernåuti (Ucraina),

 

Facultatea de Artå din Barcelona (Spania), Academia de teatru, muzicå si arte plastice din Chisinåu

 

(Moldova), Asociatia Artistilor Plastici si Uniunea Scriitorilor din Slovacia, Uniunea Scriitorilor

 

din Macedonia, Uniunea Scriitorilor din Republica China, Asociatia Mesterilor Populari din

 

Moldova, respectiv Bulgaria, Muzeele de artå din Plevna, Silistra, Ruse, Velikovo Trânovo si

 

Gabrovo (Bulgaria), Societatea Culturalå ,,Balcania Contemporanå” din Atena (Grecia), Liceul

 

de artå a lemnului din Triavna si Muzeul mondial al umorului din Gabrovo (Bulgaria), Asociatia

 

,,Sensorialisti” din Greccio (Lazio, Italia), Universitatea din Moscova (Rusia), Asociatia evreilor

 

de origine românå din Israel, Asociatia românilor din Nicosia (Cipru), Deutsch Rumanische

 

Horizonte e.V. Verein fur Kultur und Literatur din Wurzburg (Germania) s.a.

 

Aceste organisme au participat la proiectele internationale ale Centrului: Festivalul international

 

de literaturå ,,Tudor Arghezi”, Târgul mesterilor populari, Tabåra si Salonul internationale de arte

 

vizuale ,,Gorjfest”, Cursuri internationale de dans popular gorjenesc, Salonul international de

 

caricaturå etc., dar, în acelasi timp, au fost promotoare ale unor evenimente care au inclus si

 

asezåmântul cultural gorjean: târguri ale mesterilor populari (Moldova, Bulgaria) expozitii de artå

 

plasticå, artå popularå si fotografic (Germania, Bulgaria, Moldova, Ucraina/ Cernåuti, Israel),

 

târguri de turism (Viena/ Austria; Warsovia/ Polonia; Nicosia /Cipru) etc.

 

A.2. Analiza SWOT

 

Luând în consideratie cå institutia are atributii în monitorizarea si coordonarea activitåtii

 

asezåmintelor culturale din teritoriu, efectele pozitive sau negative ale activittii acestora

 

influenteazå si performantele profesionale ale institutiei judetene.

 

La nivelul perioadei raportate, situatia se prezint astfel:

 

* Puncte tari:

 

– organizarea activitåtii pe programe si proiecte culturale bine structurate;

 

– împårtirea atributiunilor de serviciu pe directori de proiect, functie de specializarea si capacitatea

 

organizatoricå a acestora;

 

– 7 –

 

– existenta în organigrama a postului de Referent pentru relatia cu teritoriul, ale cårui atributii

 

principale sunt consilierea directorilor de asezåminte pentru obtinerea de performante în activitatea

 

profesionalå si realizarea de proiecte pentru accesarea de fonduri pentru reabilitarea, modernizarea

 

sau dotarea cåminelor/ caselor de culturå;

 

– asigurarea de cåtre institutie a fondurilor necesare pentru perfectionarea profesionalå, la nivel

 

local si central, a angajatilor propri;

 

– existenta unor specialisti si a unei baze materiale onorabile pentru stocarea electronicå a datelor

 

si valorilor culturale ale judetului, precum si a pregåtirii pentru tipar a materialelor informative;

 

– buna colaborare cu majoritatea Primåriilor si Consiliilor locale din teritoriu;

 

– experienta unor parteneriate public-private care completeazå eforturile financiare ale institutiei

 

(Obstea Cerbul Novaci, Obstea Pestisani, GAL Parâng);

 

– existenta Bibliotecii de specialitate;

 

– realizarea Arhivei clasice si electronice a institutiei;

 

– o bunå politicå de promovare a manifestårilor organizate în regie proprie si/ sau în parteneriat;

 

– imagine bunå a institutiei, reflectatå în presa regionalå, nationalå (reviste de culturå) si

 

internationalå (Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Slovacia, Macedonia, China, Rusia, Olanda,

 

Israel, Grecia, etc.);

 

– permanetizarea unui sistem de parteneriate bine structurat si functional la nivel local, regional

 

si national, precum si la nivel international – cu institutii si uniuni de creatie din circa 40 de tåri-,

 

care permite preluarea, în baza unor regulamente de organizare si/ sau protocoale de colaborare, a

 

unor elemente de logisticå sau a unei cote pårti din cheltuielile unor manifeståri de anvergurå.

 

Astfel, în perioada 2016-2018, CJCPCT si-a completat bugetul pe manifestari din alte surse

 

decât subventii din partea Consiliului Judetean, în valoare aproximativå de 200.000 lei, dupå cum

 

urmeazå: parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România – 30.000 lei; parteneriat cu Institutul

 

Cultural Român – 10.000 lei; parteneriat cu Liga Culturala ,,Fiii Gorjului” Bucuresti – 12.000 lei;

 

parteneriate cu institutii si asezaminte culturale judetene – circa 90.000 lei; Primåria Tg-Cårbunesti-

 

30.000 lei, Primåriile Polovragi si Tântåreni-30.000 lei) etc.

 

* Puncte slabe:

 

– lipsa unui sediu propriu, institutia ocupând în baza unui Protocol pe termen determinat circa

 

70 mp. din spaciile DJCCPCN Gorj, utilizarea lor fiind exclusiv administrativ;

 

– lipsa spatiilor necesare pentru înfiintarea unui Studiou metodic si a unei Colectii de artå popularå;

 

– absenta din organigramå a unui specialist în domeniul educatiei permanente;

 

– precaritatea bazei materiale (lipså sedii si spatii functionale, sedii învechite, neigienizate, dotate

 

cu mobilier si aparaturå culturalå iesite din uz) în circa 50% dintre asezmintele culturale din judet;

 

– slaba pregåtire profesionalå a unui numr semnificativ de directori de cåmine culturale si case

 

de culturå, accentuatå de refuzul autoritåtilor locale de a trimite directorii la cursuri de perfectionare

 

profesionalå si de a încheia Contracte de management cu acestia; de aici, lipsa unor criterii de

 

performantå în activitate si imposibilitatea evaluårii conductorilor de asezåminte, singurele modalitåti

 

formale care ar putea duce la o schimbare radicalå a calitåtii muncii acestora. Din aceleasi cauze,

 

în unele dintre localitåtile Gorjului, actul cultural este conceput si derulat doar ca produs de

 

divertisment, nicidecum ca un proces artistic si stiintific de duratå, ce realizeazå în fapt identitatea

 

istoricå, moralå si spiritualå a unei comunitåti;

 

– dezinteresul manifestat de unele Consilii locale fatå de fenomenul cultural local; din situatia

 

statisticå realizatå de CJCPCT Gorj, la nivelul perioadei raportate rezultå cå:

 

* la Såcelu, baza material a Casei de culturå se aflå sub sechestru asigurator;

 

– 8 –

 

* un numr de 31 Consilii locale comunale (41 % din total judet) nu au angajati directori de

 

cåmin cultural: Arcani, Albeni, Aninoasa, Berlesti, Bâlteni, Bolbosi, Boråscu, Cåpreni, Crasna,

 

Cruset, Dånesti, Drågutesti, Fårcåesti, Glogova, Godinesti, Hurezani, Ionesti, Lelesti, Pestisani,

 

Plopsoru, Prigoria, Rosia de Amaradia, Runcu, Såulesti, Scoarta, Schela, Slivilesti, Turburea,

 

Urdari, Vladimir, Tg-Cårbunesti; în localitåtile mentionate o parte din atributii sunt preluate de

 

bibliotecari, ceea ce reduce substantial activitatea asezmintelor;

 

Nu întâmplåtor – exceptând localitatile Albeni, Bolbosi, Cåpreni, Crasna, Godinesti, Pestisani,

 

Runcu, Turburea, Tg-Cårbunesti, Bolbosi, Vladimir – aceasta este si zona gri a activitåtii culturale

 

din Gorj, zona neperformantå, în care asezåmintele de culturå se deschid doar pentru serbari scolare

 

sau ocazionale activitati de petrecere a timpului liber;

 

– dezinteresul manifestat de asezåmintele culturale fatå de activitatea de educatie permanentå a

 

adultilor; în acest moment existå doar 6 Universitåti Populare viabile: Motru, Rovinari, Såcelu,

 

Turceni, Baia de Fier, Tântåreni;

 

– lipsa de continuatori ai activitåtii mesterilor populari care mai practic încå mestesugul;

 

– dezechilibrul existent încå în ceea ce priveste ponderea evenimentelor culturale desfsurate în

 

capitala de judet (60% din total) în comparatie cu acelea desfåsurate în teritoriu (40% din total

 

evenimente), ceea ce înseamnå cå în Gorj descentralizarea realå a ofertei culturale este în curs de

 

desfåsurare;

 

– salarizarea nemotivantå pentru angajatii din sistemul asezåmintelor, pur si simplu discriminatorie

 

comparativ cu aceea din muzee, biblioteci, institutii de spectacole.

 

* Oportunitåti

 

Acestea sunt oferite de:

 

– substratul mitologic, folcloric al culturii gorjene, fapt care permite în continuare amplificarea

 

activitatilor de conservare si promovare ale elementelor de culturå popularå;

 

– existenta, încå, a unor zone ale culturii scrise putin sau de loc exploatate la parametri de

 

performantå, realitate care favorizeazå institutia în a avea initiative culturale de gen;

 

– schimbarea pozitivå de mentalitate a majoritåtii primåriilor locale care våd în CJCPCT un

 

partener cultural credibil, un promotor de evenimente avizat si un partener major în conceperea si

 

derularea de proiecte benefice comunittilor respective;

 

– cresterea gradului de încredere în Centru si în specialistii lui din partea conducerilor

 

asezamintelor culturale din teritoriu, argumentatå de consultanta permanentå pe care o solicita

 

acestora;

 

– cresterea aportului în initierea, sustinerea si/sau organizarea unor evenimente culturale din

 

partea unor structuri neguvernamentale: obsti, GAL-uri, ONG-uri;

 

– existenta singurei edituri de stat si a singurei reviste de culturå din judet ce apare sub egida

 

Uniunii Scriitorilor din România, ceea ce permite coagularea quasi-majoritatii vietii literare din

 

Gorj;

 

– existenta unei Galerii de artå propri, amplasatå în zonå ultracentralå, pe Axa Brâncusi.

 

* Agresiuni

 

Provocate de:

 

– întârzierea aparitiei elementelor culturii de performantå în mediul urban (exceptând capitala

 

de judet si, partial, municipiul Motru): Turceni, Tismana, Rovinari, Novaci, Tg-Cårbunesti,

 

Bumbesti-Jiu, Ticleni;

 

– disparitia, prin nepracticare, a unor traditii, obiceiuri si mestesuguri populare în mediul rural;

 

– cresterea ponderii productiilor subculturale în ambele medii;

 

– 9 –

 

– amplificarea fenomenului de desocializare, de neapartenenta la un grup informal sau la o

 

comunitate cu norme si valori morale, religioase, istorice si artistice sanctificate în timp, de pierdere

 

a identitatii comunitare;

 

– amplificarea unui fals fenomen de socializare si participare la viata comunitarå generat de

 

retelele de socializare promovate prin tehnologia modernå;

 

– perpetuarea lipsei de responsabilitate sau a responsabilitåtii reduse din partea detinåtorilor de

 

obiective de patrimoniu cultural local si national, care a dus/ duce la degradarea, deteriorarea,

 

uneori disparitia acestora;

 

– lipsa criteriilor valorice si educatie si informatie culturalå precarå a reprezentantilor presei

 

locale, incapabile a face distinctia dintre un act cultural/artistic adevårat si divertismentul de gust

 

îndoielnic;

 

– ponderea din ce în ce mai mare a culturii de tip mass-media. Apårutå dupå 1990, odatå cu

 

explozia presei scrise si vorbite, noul tip de culturå, bazat pe promovarea agresivå a produselor

 

culturale comerciale, uniformizeazå perceptia, coborând-o spre zonele facile ale culturii.

 

A.3. Evolutia imaginii existente si masuri luate pentru îmbunatåtirea acesteia

 

La cresterea vizibilitatii institutiei a contribuit în primul rând oferta de programe, proiecte si

 

servicii pusa la dispozitie beneficiarilor în consens cu tendintele cererii culturale de la nivelul

 

comunitåtilor judetului.

 

Urmare, conform parteneriatelor existente, a comentariilor asupra activitåtii apårute permanent

 

în presa de informatie si de specialitate din tarå si din afara ei, a solicitårilor de colaborare de la

 

institutii similare din România si de peste hotare, se poate afirma cå imaginea CJCPCT Gorj este

 

aceea a unei institutii generatoare de proiecte benefice comunitåtilor locale, capabilå de performantå

 

si de mobilitate profesionalå.

 

Aceasta s-a realizat prin:

 

– colaborarea cu institutiile si asezamintele culturale judetene si locale, cu institutii judetene si

 

nationale similare ori cu segmente de activitate comunå;

 

– parteneriate încheiate cu organizatii neguvernamentale si uniuni/ filiale ale unor uniuni de

 

creatie locale si nationale;

 

– parteneriate încheiate cu institutii scolare din învatamântul preunivesitar si cu Universitatea

 

,,C-tin Brâncusi” Tg-Jiu;

 

– contributia la cresterea retelei culturale a judetului prin crearea de muzee si colectii locale;

 

– parteneriate cu institutii culturale si uniuni de creatie din afara tårii.;

 

– oferirea de servicii de specialitate cåtre asezåmintele din teritoriu: sprijin în întocmirea Agendei

 

culturale, în conceperea si desfasurarea de proiecte (festivaluri, concursuri, târguri ale mestesugarilor

 

si de produse traditionale, înfiintarea de colectii de arta, simpozioane, expozitii de artå popularå,

 

artå plasticå si fotografie, editare de reviste si carti), în realizarea Proiectelor de management, în

 

întocmirea documentatiei pentru accesarea de fonduri pentru constructia, reabilitarea, modernizarea

 

si dotarea asezamintelor din teritoriu.

 

În promovarea imaginii instituiei s-au folosit ca mijloace: contact personal al managerului si

 

specialistilor cu instituiile de preså culturalå sau de informatie, publicitate, relatii publice.

 

Astfel, s-a apelat la:

 

– comunicate si conferinte de preså sustinute managerul sau de purtåtorul de cuvânt al institutiei;

 

– informatii si imagini transmise pe Facebook si pe alte retele de socializare;

 

– site propriu;

 

– elaborare si difuzare calendare cuprinzând principalele evenimente;

 

– 10 –

 

– publicarea si difuzarea agendei în propriul organism de presa – Revista Jiului de Sus;

 

– difuzarea locala, regionala, nationala si internationala a revistei de cultura ,,Portal Maiastra”

 

(sub egida Uniunii Scriitorilor din România);

 

– promovare evenimente prin revistele de cultura (Luceafarul, Ramuri, Viata româneasc, România

 

literara, Familia, Steaua, Convorbiri literare etc.) si pe diverse site-uri literare sau de informatie si

 

promovare culturala;

 

– afisaje prin bannere la sediul propriu al institutiei si al institutiilor colaboratoare;

 

– pliante, albume, invitatii personalizate;

 

– difuzare calendar cultural lunar pe panoul exterior de afisaj electronic al institutiei si pe plasma

 

de interior;

 

– prezentare principale evenimente organizate de institutie pe site-ul Centrului National de

 

Informare si Promovare Turistic Tg-Jiu si pe cel al Agentiei Nationale de Turism;

 

– difuzare materiale promotionale la toate evenimentele nationale sau internationale organizate

 

de Centru în Gorj sau la care acesta participå ca invitat în afara tårii, inclusiv Târguri de Turism.

 

Succint, în presa de informatie si de specialitate localå, regionalå, nationalå si internationalå

 

(Moldova, Serbia, Germania, Macedonia, Slovacia, Spania, Italia, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Grecia,

 

Israel, China, Cipru etc.) au existat, pe parcursul întregii perioade, circa 400 aparitii anuale, în care

 

activitåtile institutiei au fost mentionate si/ sau recenzate. O parte a acestora au fost utilizate în

 

corpul publicatiei anuale ,,Revista Jiului de Sus”.

 

A.4. Måsuri luate pentru cunoasterea categoriilor de beneficiari

 

În general, studierea beneficiarului produsului cultural, a dorintelor si asteptårilor acestuia nu a

 

reprezentat si nu reprezinta încå o prioritate a majoritatii formelor institutionale ale sistemului cultural

 

judetean.

 

Printre motivele acestei lipse de interes se aflå, pe de o parte, lipsa de expertizå în domeniu a

 

managerilor, pe de alta, absenta quasi-totala a sociologilor din statul de functii al institutiilor si al

 

asezamintelor culturale din Gorj.

 

În acest caz, CJCPCT Gorj face exceptie. Asumându-si statutul de institutie metodicå pentru

 

asezåmintele din teritoriu si de principal promotor de evenimente la nivelul judetului, Centrul a

 

fost în permanentå interesat de identificarea, anticiparea si satisfacerea cerintelor consumatorilor.

 

Metodele folosite au fost:

 

– contacte directe cu beneficiarii directi si, ocazionale, cu aceia indirecti;

 

întocmirea, completarea si evaluarea Chestionarului privind cererea si oferta culturalå la

 

fiecare editie a Taberei de cercetare ,,C-tin Bråiloiu”;

 

constituirea si utilizarea retelei de informatori culturali din zonele cercetate;

 

– realizarea de analize statistice privitoare la reteaua, infrastructura, dotrile, resursele umane,

 

finantarea si oferta cultural a sistemului cultural local, modalitate care permite cunoasterea si

 

satisfacerea cerintelor realilor si potentialilor beneficiari ai actului cultural.

 

A.5/ a.6. Grupurile ¡intå ale activitå¡ii institutiei/ Profilul beneficiarului actual

 

Proiectele culturale ale Centrului – datoritå specificului si atributiilor profesionale ale institutiei

 

– au avut douå categorii de beneficiari.

 

Prima categorie este alctuit din:

 

a) beneficiari permanenti, clasici: institutii publice de culturå, asezåminte culturale din judet

 

(case de culturå, cåmine culturale, centre culturale, universitåti populare), consilii locale, personalul

 

– 11 –

 

de specialitate din cadrul asezåmintelor, oameni de culturå, interpreti si creatori diversi, mesteri

 

populari;

 

b) grupuri tintå, care se deosebesc de beneficiarul obisnuit prin: zona de domiciliu, vârstå,

 

statut socio-economic, nivel de educatie.

 

Pentru aceste grupuri tintå s-au conceput si desfasurat proiecte diferentiate: festivaluri care

 

conservå obiceiurile si traditiile specifice fiecarei sub zone folclorice a Gorjului; proiecte speciale

 

pentru stråmutati, rromi, copii, elevi de liceu, pensionari, scriitori, plasticieni, muzicieni s.a.m.d.

 

A doua categorie este alcåtuitå din beneficiari:

 

– pe termen scurt;

 

– pe termen lung.

 

Beneficiarii pe termen scurt sunt participantii ocazionali la un eveniment sau altul. Cei pe termen

 

lung se confundå cu aceia permanenti, clasici, interesati de evolutia si performantele unuia sau

 

altuia dintre domeniile culturale. De aceea, una dintre misiunile fundamentale ale unei institutii de

 

culturå este aceea de formare permanentå a propriului public.

 

În ceea ce priveste portretul robot al beneficiarului, acesta se prezintå astfel: un public fidel

 

prin educatie si informatie, de vârste si ocupatii diferite, cu sau fårå pregåtire profesionalå la nivel

 

institutionalizat, dar cu afinitåti si abilitci de cercetare, creatie si/ sau interpretare artisticå demonstratå

 

si argumentatå în timp. Pe termen mediu si lung, având în vedere si evolutia rapidå a societåtii

 

românesti – deveniå parte a comunitåtii europene, Centrul trebuie så atragå si så responsabilizeze

 

creatorii de valori culturale (traditionale si moderne) care pot promova la nivel de performantå

 

specificitatea artisticå a judetului în peisajul national si international contemporan.

 

B. EVOLUTIA PROFESIONALÅ A INSTITUTIEI SI PROPUNERI PRIVIND

 

ÎMBUNÅTÅTIREA ACESTEIA

 

B.1. Adecvarea activitatii profesionale a institutiei la politicile culturale la nivel national

 

si la strategia culturala a autoritatii

 

Ca toate asezåmintele de profil din tarå, CJCPCT Gorj îsi asumå responsabilitåti profesionale

 

derivate din strategia Ministerului Culturii (si Identitåtii Nationale). Acestea se referå mai mult la

 

legislatia specificå promovatå de Minister, care stabileste norme si criterii de organizare si desfåsurare

 

a activitåtii institutionale, precum si din analiza si dezbaterea problemelor din sistem realizate prin

 

Institutul National al Patrimoniului/ Centrul National de Conservare si Promovare a Culturii

 

Traditionale.

 

Cât priveste adecvarea activitatåii institutiei la strategia culturalå a autoritåtii, situatia trebuie

 

discutatå în alti termeni. Existå o Strategie de dezvoltare durabilå a judetului Gorj pentru perioada

 

2011-2020, aceasta înså nu are ca obiectiv bine definit directii de dezvoltare ale sistemului cultural

 

judetean (retea, infrastructurå, dotåri, resurse umane, finantare, oferta programe si proiecte), ci

 

stabileste doar prioritåti în ceea ce priveste dezvoltarea si promovarea turismului în zonå.

 

Mai mult, pânå la nivelul anului 2018, nu a existat o Strategie culturalå pe termen scurt, mediu

 

si lung. Îndeobste, se face în continuare confuzie între Strategie si Agenda Culturalå a Judetului,

 

care este doar o parte a acesteia.

 

Ca manager al CJCPCT Gorj, am înaintat Consiliului Judetean, spre analizå si dezbatere, o

 

astfel de strategie în anul 2009 (desi aprobatå într-o sedintå a Consiliului Judetean, nu a fost puså

 

sistematic în lucru) si o alta, în ianuarie 2017. Care, evident, så fie utilizatå ca punct de plecare si

 

care så fie modificatå sau completatå în urma unei consultåri cu toate institutiile de profil, precum

 

si cu organisme ale societtii civile. Pânå în momentul depunerii acestui Raport, nu a existat nicio

 

reactie, pozitivå sau negativå, la acest demers.

 

În aceastå situatie, activitatea profesionalå a CJCPCT Gorj în perioada 2016-2018 s-a desfåsurat

 

în functie de:

 

– 12 –

 

– traditia si experienta proprie a institutiei;

 

– proiectul de management aprobat de ordonatorul principal de credite;

 

– Regulamentul de organizare si desfåsurare a activitåtilor Centrului, aprobat de administratia

 

judeteanå;

 

– experienta profesionalå a unor asezåminte similare din tarå;

 

– criteriile de performantå stabilite de Consiliul Judetean Gorj;

 

– propria strategie, exemplificatå prin programe si proiecte considerate necesare în dezvoltarea

 

institutiei.

 

B.2. Orientarea activitatii profesionale cåtre beneficiari

 

În perioada supuså analizei, CJCPCT Gorj a functionat ca un serviciu cultural si educational

 

permanent, activitatea sa desfsurându-se în baza principiilor care guverneaz sfera culturii si artei:

 

– autonomie culturalå;

 

– primordialitatea valorii;

 

– ocrotirea si valorificarea patrimoniului cultural;

 

– sanse egale în culturå;

 

– identitatea culturii nationale.

 

În acest sens, programele si proiectele institutionale, în integralitatea lor, au fost orientate cåtre

 

beneficiari, urmårindu-se satisfacerea nevoilor culturale ale diverselor grupuri comunitare interesate

 

de evolutia fenomenului stiintific si artistic în Gorj. Validitatea acestei strategii va fi argumentatå în

 

subcapitolul urmåtor.

 

B.3. Analiza principalelor directii de actiune întreprinse în perioada 2016-2018

 

Directiile de actiune considerate de manager a fi necesare au fost urmåtoarele:

 

– întårirea capacitcii instituctionale si de administrare a programelor si proiectelor organizate în

 

regie proprie si/sau în parteneriat cu institutii si organisme culturale din judet, tarå si stråinåtate;

 

– elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare institutionalå care så includ si strategia

 

cultural pe termen mediu, cu o extensie pe termen lung;

 

– amplificarea dimensiunii de centru stiintific si metodic, nu în dauna ci în completarea mai

 

eficientå a celei de centru cultural;

 

– consolidarea sistemului relational reciproc avantajos cu administratiile publice locale, asezåminte

 

si institutii culturale din teritoriu si din afara lui, organizatii sindicale, organisme neguvernamentale

 

nationale si internationale cu preocupri în domeniu, alte entitåti predispuse a sustine material proiecte

 

culturale;

 

– cresterea vizibilittii institutiei printr-o mai bunå strategie media;

 

– promovarea adecvatå la nivel regional, national si international a imaginii Centrului si a imaginii

 

Gorjului ca judet cu oportunitåti culturale si turistice deosebite;

 

– micsorarea presiunii pe bugetul alocat CJCPCT de cåtre Consiliul Judetean Gorj, prin preluarea

 

partialå/ totalå, de cåtre administratiile publice locale care gåzduiesc evenimentul cultural, a

 

cheltuielilor pe manifeståri organizate în teritoriu; în acest mod, pe termen mediu, institutiei judetene

 

îi va råmâne misiunea de monitorizare si coordonare a respectivelor manifeståri, contributia sa

 

financiar trebuind så se reducå, treptat, doar la nivelul unor premii care så evidentieze excelenta,

 

anvergura deosebitå, noutatea, experimentul cultural etc.;

 

– eficientizarea activittii segmentului de editurå;

 

– 13 –

 

– amplificarea anvergurii nationale si internationale a manifestårilor-eveniment si promovarea

 

mai agresivå la nivel national si international a imaginii si proiectelor institutiei;

 

– atragerea de noi surse de finantare din sponsorizri si prin oferte de servicii de publicitate si

 

realizare de parteneriate cu institutii si organisme diverse capabile a prelua o parte din prestårile de

 

servicii presupuse de derularea unor mari evenimente culturale organizate în regie proprie de

 

CJCPCT Gorj;

 

– asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mencinerea resurselor umane în cadrul institutiei în vederea

 

realizårii eficiente a obiectivelor acesteia si a satisfacerii nevoilor angajatilor.

 

În perioada supusa evaluårii, activitatea CJCPCT Gorj s-a derulat în functie de 3 programe

 

multianuale, anume:

 

1. Marketing si management cultural – relatia cu teritoriul;

 

2. Rådåcini – specializat în cultura popularå;

 

3. Acaså la Brâncusi – specializat în sustinere elemente culturå scriså si promovare nationalå

 

si internationalå a imaginii culturale a Gorjului.

 

Asa cum am mai mentionat, la sediul institutiei nu au putut fi organizate activitåti complexe din

 

lipsa spatiilor necesare. Exceptie au fåcut:

 

– organizare expozitii, lansåri de cårti si reviste, microrecitaluri de poezie si muzicå;

 

– cercetare la biblioteca Centrului;

 

– desfåsurarea întregii activitåti editoriale (culegere, tehnoredactare etc.);

 

– completare permanentå a Båncii de date culturale;

 

– realizare filme documentare de prezentare a institutiei sau a unor evenimente organizate de

 

aceasta.

 

Proiectele institutiei s-au realizat în Tg-Jiu si judet, în alte judete si în alte tåri.

 

În cele ce urmeazå, detaliem obiectivele si scopul fiecårui program, precum si publicul tintå al

 

acestora.

 

*

 

PROGRAME SI PROIECTE REALIZATE ÎN PERIOADA

 

2016-2018

 

2016:

 

1. PROGRAMUL ,,MARKETING SI MANAGEMENT CULTURAL”

 

Obiectiv: Relatia cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare si monitorizare activitate

 

Proiecte:

 

a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE SI OFERTÅ

 

– Conceperea, completarea si transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea si oferta

 

culturalå în Gorj;

 

– Realizarea politicilor culturale locale în functie de evaluårile rezultate din Chestionar.

 

Parteneri: directori de asezåminte, bibliotecari, cadre didactice, preoti, functionari

 

publici, elevi, studenti, creatori diversi, mesteri populari.

 

b. AGENDA CULTURALÅ 2016 A JUDETULUI GORJ

 

– Solicitare, compatibilizare, selectie, conceptie graficå si tehnoredactare;

 

– 14 –

 

– Întocmire si transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul 2016

 

(aniversåri evenimente, institutii, personalitati, primå atestare documentarå etc.).

 

c. STRATEGII SI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ

 

– Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea anualå cu

 

directorii si responsabili culturali din teritoriu;

 

– Sprijinirea activitåtii Universitå ilor populare de traditie din Gorj.

 

Situatie 2016: Baia de Fier, Turceni, Såcelu; Motru; Tântåreni

 

– Realizarea unui proiect de strategie culturalå pe termen scurt, mediu si lung si înaintarea

 

acestuia cåtre Consiliul Judetean Gorj;

 

– Înaintarea unui propuneri cåtre Consiliul Judetean Gorj privitor la necesitatea înfiintårii de

 

cåtre administratia judeteana a unui Departament de marketing si management cultural care så

 

coordoneze si monitorizeze reteaua si oferta culturalå judeteanå si så conceapå programe si proiecte

 

necesare dezvoltårii durabile a sistemului si fenomenului cultural local;

 

– Sprijinirea autoritåtilor publice locale în completarea dosarelor pentru accesarea de fonduri în

 

cadrul Programului prioritar national privind reabilitarea, modernizarea si dotarea cåminelor culturale.

 

În 2016 fost acordatå asistenta de specialitate si s-au eliberat avize pentru Cåminele Culturale:

 

Baia de Fier, Pestisani, Albeni, Bålånesti, Ciuperceni, Runcu, Såulesti, Scoarta, Vladimir, Crasna,

 

Månåstirea Strâmba;

 

– Sprijinirea autoritåtilor publice în întocmirea dosarelor pentru acordarea titlului de sat de

 

importanta turisticå nationalå: Arcani, Polovragi;

 

– Organizarea si desfåsurarea de evenimente în parteneriat public-privat:

 

Realizat 2016: Tabåra internationalå de mozaic România-Bulgaria, Pestisani/ Parteneri

 

Pensiunea Jean Bråncusi, firma SC Lartours Bucuresti, Obstea Pestisani; Bursa Brâncusi, Pestisani/

 

Partener Obstea Pestisani; Târgul mesterilor populari Transalpina, Rânca/ Partener Obstea Cerbul

 

Novaci.

 

2. PROGRAMUL ,,RÅDÅCINI”

 

Obiectiv: Conservarea si promovarea culturii traditionale a Gorjului:

 

Proiecte:

 

a. CONSERVAREA SI PROMOVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI

 

– participarea cu expozitie de costum popular gorjenesc la Târgul International de Turism dela

 

Viena (Austria);

 

– participarea cu doi mesteri populari (arta lemnului, brodeur costum popular gorjenesc) la

 

Târgul International de Turism de la Warsovia (Polonia);

 

– derularea editiei a XII-a ale Taberei de cercetare a traditiilor culturale ,,Constantin Bråiloiu’’;

 

zona de cercetare: Berlesti, Tg-Logresti, Rosia de Amaradia, Bustuchin, Scoarta, Bumbesti-Jiu (si

 

localitatile componente).

 

Rezultate: Evaluarea primarå a evidentiat existenta a 14 mesteri populari (tesåturi,

 

cusåturi, tâmplårie, dulgherie, fierårie, potcovårie, împletituri lânå, corset, arta lemnului), a douå

 

ocupatii traditionale revitalizate (stupårit, morårit) si a 16 rapsozi, povestitori, bocitoare, chiuitori,

 

actori amatori, cunoscåtori ai unor dansuri vechi, animatori culturali.

 

– organizarea, la sediul CJCPCT Gorj, de expozitii tematice cu obiecte si documente colectionate

 

în urma fiecårei editii a Taberei

 

– 15 –

 

– organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 26 festivaluri folclorice si a 35 sarbatori

 

comunitare devenite traditionale la Ciuperceni, Stoina, Cruset, Runcu, Stånesti, Balcesti, Dånciulesti,

 

Novaci, Bålånesti, Brånesti, Vågiulesti, Turcinesti, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir, Tântåreni,

 

Motru, Såulesti, Drågotesti, Slivilesti, Pestisani, Cåpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin, Cåtune,

 

Godinesti, Bumbesti-Jiu, Logresti, Tismana, Tg-Cårbunesti, Bolbosi, Turceni, Pades etc.;

 

– organizarea de noi festivaluri la Alimpesti (Dumitru Bålåsoiu, Licurici (Ion Diaconescu);

 

-organizarea unei parade cu 800 participanti de Ziua Internationalå a Iei Românesti (Tg-Jiu si

 

Hobita);

 

– organizarea, împreunå cu autoritåtile administrative si culturale din teritoriu, a unor expozitii

 

de artå popularå semnificative pentru zona respectivå: Licurici, Bumbesti-Pitic, Bårbåtesti,

 

Ciuperceni, Closani;

 

– sprijinirea administratiilor locale în înfiintarea de muzee si colectii muzeale mixte si specializate

 

în localitåtile în care nu existå încå astfel de institutii:

 

Realizat: colectia muzealå (costum popular) de la Bålcesti; colectia muzealå mixtå

 

dela Ticleni (sculpturå mare, sculpturå micå si picturå);

 

– mentinerea si amplificarea Târgurilor mesterilor populari devenite traditionale, cresterea

 

constantå a numårului mesterilor gorjeni si a gradului de participare a acestora la manifeståri de

 

gen nationale si international:

 

Realizat: Târgul mesterilor populari olteni, Târgul mesterilor populari copii, Târgul

 

mesterilor populari din România (participanti din România, Bulgaria si Moldova), Târgul mesterilor

 

populari de la Rânca, Târgul mesterilor populari de la Baia de Fier, Târgul de Cråciun;

 

– arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicatia ,,Revista Jiului de Sus;”

 

– editarea de studii, albume si culegeri de specialitate (Album ,,Portul popular din Gorj”; culegerea

 

de folclor literar-muzical si coregrafic de pe valea Motrului ,,Hora-i obicei stråbun”), a publicatiilor

 

,,Revista Jiului de Sus” si ,,Crinul satelor” si acordarea de sprijin asezåmintelor din teritoriu în

 

editarea de reviste ocazionale, studii, monografii locale (vezi Plan editorial);

 

– reeditare Albume ,,Spectacolul lemnului” si ,,Ia gorjeneascå” si prezentare la cele douå Târguri

 

Internationale de Turism;

 

– sårbåtorirea a 48 ani de la înfiintarea CJCPCT Gorj (înfiintat martie 1968);

 

– organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului editia a VI-a;

 

– realizarea de filme documentare cu tematica diverså, care så conserve obiceiuri, traditii,

 

mestesuguri, manifeståri laice si religioase etc.;

 

– înregistråri audio låutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.;

 

– completarea permanentå a Arhivei clasice si electronice a institutiei;

 

– completarea permanentå a Bibliotecii de specialitate.

 

b. OBICEIURI SI DATINI ÎN GORJ

 

– permanetizarea si instituirea unor manifeståri artistice având ca fundament obiceiuri si datini

 

gorjenesti: Alaiul obiceiurilor de iarnå (Tg-Jiu, editia XXVII), Festivalurile de datini si obiceiuri

 

de iarnå de la Motru (editia a IV-a) si Tg-Cårbunesti (editia a III-a), Alaiul obiceiurilor de iarnå

 

(Motru si Novaci, editia a II-a);

 

– completarea unor festivaluri si sårbåtori comunitare cu mici târguri ale mesterilor populari si

 

de produse traditionale: Ciuperceni, Tismana, Runcu, Tantareni, Pestisani;

 

– 16 –

 

c. ARHIVA culturalå a Gorjului:

 

– completarea permanenta a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;

 

d) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC

 

– Înregistrarea elementelor de patrimoniu imaterial în cadrul editiilor succesive ale Taberei de

 

cercetare;

 

– Reeditarea în versiune englezå a Hårtii culturale a Gorjului si difuzarea acesteia la Targurile

 

de turism nationale si internationale la care a participat Judetul Gorj.

 

3. PROGRAMUL ,,ACASÅ LA BRÂNCUSI”

 

specializat în sustinere elemente culturå scriså si promovarea nationalå si internationalå a imaginii

 

culturale a Gorjului.

 

Proiecte

 

a. ARTIFEX:

 

– organizarea si desfåsurarea marilor evenimente culturale prevåzute în Agenda culturalå a

 

institutiei:

 

* Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi”

 

Participanti: scriitori si artisti plastici din România, Israel, Slovacia, Franta, Grecia,

 

Macedonia, Ungaria, China;

 

* Festivalul international al artelor vizuale GORJFEST

 

Participanti: România, Bulgaria, Ucraina, Moldova, Germania, Italia;

 

* Bursa Brâncusi la Hobita (sculpturå):

 

Participanti: România, Italia

 

* Festivalul international de umor ,,Ion Cånåvoiu” si Salonul international de caricaturå

 

Participanti: România, Moldova, Ucraina, Belgia, Bulgaria, Spania, Indonezia, Ucraina,

 

Uzbekistan, Rusia;

 

– Înfiintarea Colectiilor de artå modernå de la Rovinari si Motru (creatii realizate în cadrul

 

evenimentelor GORJFEST si Bursa Brâncusi);

 

– Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralå Tg-Jiu; amplasare

 

stele închinate lui Alexandru Stefulescu si Francisc Milescu;

 

– Organizarea Festivalului de film documentar ,,Acaså la Brancusi”, editia a V-a;

 

– Realizarea de 35 expozitii diverse (artå plasticå, fotograficå, popularå), în judet, în tarå si în

 

afara acesteia:

 

PLAN EXPOZITIONAL:

 

– Expozitie costum popular gorjenesc/ Târgul International de Turism de la Viena (Austria);

 

– Expozitie de costum popular gorjenesc/ Tâgul International de Turism de la Warsovia (Polonia);

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå ,,Brâncusi si Gorjul”/ Sediul CJCPCT

 

Gorj;

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Gabrovo (Bulgaria);

 

– 17 –

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Plevna (Bulgaria);

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Chisinåu (Rep. Moldova);

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Krombach (Germania);

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Alba Iulia;

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Petrosani;

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Salon national de miniaturi/ sediul CJCPCT Gorj;

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotograficå ,,Contemporani cu Brâncusi”/ sediul CJCPCT

 

Gorj;

 

– Expozitie de artå traditionalå gorjeneascå/ Sediul CJCPCT Gorj;

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Cernauti/ Centrul Cultural Eudoxiu Hurmuzachi (Ucraina);

 

– Anul Brâncusi în Gorj. Expozitie fotodocumentarå (bannere): Gorjul – de la arta traditionalå

 

la arta modernå/ Silistra (Bulgaria);

 

– Expozitie sculpturå Gyorgy Lipscey, Slovacia/ Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie graficå Gabriel Grama, Grecia/ Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie picturå Beatrice Bernarth, Israel/ Sediul CJCPCT;

 

– Tabara de picturå religioasa pentru copii ,,Luminå din luminå”/ Tg-Cårbunesti, Muzeul Crucilor

 

de Gorj;

 

– Expozitie arta plastica studenti de la Academia de Arta Bucuresti/ / Sediul CJCPCT;

 

– Salon international de miniaturi si mosaic/ / Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie picturå Corina Perianu/Lidia Juncu/ / Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie ie gorjeneascå/ Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie bannere ,,Anul Brâncusi în Gorj”/ Curtea de Arges;

 

– Expozitie ,,Din lumea culorilor” (colectionari gorjeni)/ / Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie artå plasticå ,,11 pictori italieni” (Asociatia ,,I sensorialisti”, Greccio, Italia/ Sediul

 

CJCPCT;

 

– Expozitie måsti traditionale/ Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie arta lemnului (Liceul de arta lemnului din Triavna, Bulgaria)/ / Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie picturå Gorjfest/ / Sediul CJCPCT;

 

– Înfiintare colectie artå modernå/ Motru;

 

– Înfiintare colectie artå modernå/ Rovinari;

 

– Expozitie fotografie veche ,,Tg-Jiu 615”/ Sediul CJCPCT;

 

– Expozitie fotografie satirica/ Sediul CJCPCT;

 

– Salon international caricaturå/ Sediul CJCPCT;

 

– 18 –

 

– Expozitie fotografie satiricå ,,Pitåråii cu måsti din Pades/ Gabrovo, Bulgaria;

 

– Expozitie fotografie ,,Mari concerte: Phoenix 1977”/ Sediul CJCPCT.

 

Realizat 2016: 35 expozitii

 

– Men inerea si sprijinirea financiarå adecvatå a Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele culturå

 

popularå, istorie culturalå, literaturå, arte plastice si revitalizarea Cenaclului literar ,,Columna”. De

 

mentionat cå din anul 2014 revista de culturå ,,Portal Måiastra” apare sub egida Uniunii Scriitorilor

 

din România, fiind prima revistå profesionistå din istoria Gorjului.

 

PLAN EDITORIAL

 

1. REVISTE

 

a. Revista Jiului de Sus, 2 nr.

 

b. Portal Måiastra, 4 nr. (trimestrial)

 

c. Crinul satelor, 1 nr.

 

d. Hazul, 1 nr.

 

e. Bilete de papagal, 1 nr.

 

f. Serile la Brådiceni, 1 nr.

 

g. Onoare si jertfå

 

2. ALBUME/ Pliante

 

a. GORJFEST 2016

 

b. Tudor Arghezi – 11 poezii, editie bilingvå româno-maghiarå, româno-greacå.

 

c. Tudor Arghezi – 11 poezii (englezå, francezå, germanå, italianå, sârbå, bulgarå, maghiarå,

 

greacå);

 

d. Salonul International de Caricaturå

 

e. Gorj. Locuri minunate (reeditare, editie româno-englezå)

 

f. Reeditare Album ,,Ia gorjeneascå”;

 

g. Reeditare Album ,,Spectacolul lemnului”;

 

h. Reeditare Album ,,Gorj-Locuri minunate”;

 

i. Pliant ,,Phoenix 77”.

 

3. CÅRTI

 

a. Mircea Tutunaru, Hora-i obicei strabun (culegere de folclor);

 

b. Zenovie Cârlugea, Eminescu-Drumuri si popasuri în Gorj.

 

4. ALTE TIPÅRITURI

 

a. Harta culturalå a Gorjului (pliant), reeditare limba englezå;

 

b. Calendar promovare evenimente institutie.

 

Total 2016: 20

 

b. GORJUL ISTORIC SI PITORESC

 

– realizarea de albume si pliante de promovare turisticå (vezi plan editorial 2016);

 

– 19 –

 

– participare la Târgul International de Carte de la Salonic (Grecia) cu albumele ,,Gorj-Locuri

 

minunate” si ,,Tudor Arghezi – 11 poezii” (în lb. greacå);

 

– prezentare albume ,,Gorj-locuri minunate” (în lb. englezå), ’’Spectacolul lemnului” si ,,Ia

 

gorjeneascå” la Târgurile Internationale de Turism de la Viena (Austria) si Warsovia (Polonia);

 

c. EUROPA DE-ACASÅ

 

– organizarea de expozitii de artå plasticå, popularå, fotograficå în Germania, Bulgaria, Moldova,

 

Ucraina;

 

– amplificarea participårii formatiilor si artistilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri organizate

 

în alte tåri (Bulgaria, Moldova, Germania);

 

– amplificarea schimburilor culturale internationale prin contacte directe cu institutii si organisme

 

culturale similare, precum si prin procedeul realizårii de parteneriate între institutii gorjene si stråine

 

(CJCPCT Gorj si Muzeele de Artå din Ruse, Plevna, Gabrovo, Silistra, Plevna – Bulgaria; CJCPCT

 

si Muzeul Mondial al Umorului din Gabrovo; CJCPCT si Centrul Cultural ,,Eudoxiu Hurmuzachi”

 

din Cernåuti – Ucraina; CJCPCT si Liceul de Arte Tg-Jiu cu Liceul de arte ale lemnului din

 

Triavna-Bulgaria; CJCPCT si Academia de Arte Plastice, Muzicå si Teatru din Chisinåu- Rep.

 

Moldova; CJCPCT si Galeria de Artå din Krombach- Germania; CJCPCT si Asociatia Culturalå

 

,,I sensorialisti” din Greccio – Italia);

 

– amplificarea legåturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunitåtile românesti stabile

 

din spatiul UE, cu asociatiile si funda iile culturale românesti din aceste zone si realizarea de

 

turnee în respectivele tåri;

 

– includerea în Agenda culturalå anualå a institutiei si a Gorjului – precum si în orice alte pliante

 

si albume de prezentare a tinutului – a informatiilor despre potentialul turistic al judetului si despre

 

oportunitåtile culturale oferite de acesta;

 

– coordonarea, de cåtre manager, a Programului ,,2016-Anul Brâncusi în Gorj”;

 

– participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri internationale de turism.

 

În perioada respectivå, CJCPCT Gorj, prin artistul fotograf Teodor Dådålåu, referent de

 

specialitate, a participat la Saloanele internationale de fotografie de la Madrid (Spania) si Paris

 

(Franta) si a expus la Silistra si Ruse (Bulgaria), Chisinåu (Rep. Moldova), iar prin etnologul

 

Pompiliu Ciolacu, laTârgurile Internationale de Turism de la Viena si Warsovia. S-au realizat

 

expozitii de artå popularå si artå plasticå la Bucuresti, Viena, Marktrodach (Germania), Chisinåu

 

si Cernauti, la Ruse, Plevna, Gabrovo, Silistra, Veliko Trânovo (Bulgaria) etc.

 

2017:

 

1. PROGRAMUL ,,MARKETING SI MANAGEMENT CULTURAL”

 

Obiectiv: Relatia cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare si monitorizare activitate

 

Proiecte:

 

a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE SI OFERTÅ

 

Conceperea, completarea si transmiterea în teritoriu a unui Chestionar privind cererea si oferta

 

cultural în Gorj;

 

– Realizarea politicilor culturale locale în functie de evaluårile rezultate din Chestionar.

 

Parteneri: directori de asezåminte, bibliotecari, cadre didactice, preoti, functionari

 

publici, elevi, studenti, creatori si mesteri populari

 

b. AGENDA CULTURAL 2017 A JUDETULUI GORJ

 

– 20 –

 

– Solicitare, compatibilizare, selectie, conceptie graficå si tehnoredactare;

 

– Întocmire si transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul

 

2017 (aniversri evenimente, institutii, personalitati, prim atestare documentar etc.);

 

c. STRATEGII SI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ

 

– Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea anualå

 

cu directorii si responsabili culturali din teritoriu;

 

– Sprijinirea activitåtii Universitcilor populare de traditie din Gorj.

 

Situatie 2017: Baia de Fier, Turceni, Såcelu; Motru; Tântåreni

 

– Realizarea unui proiect de strategie cultural pe termen scurt, mediu si lung si înaintarea

 

acestuia ctre Consiliul Judetean Gorj;

 

– Sprijinirea autoritåtilor publice locale în completarea dosarelor pentru accesarea de fonduri

 

în cadrul Programului prioritar national privind reabilitarea, modernizarea si dotarea cminelor

 

culturale. În 2017 fost acordat asistenta de specialitate si s-au eliberat avize pentru 5 asezåminte;

 

– Organizarea si desfåsurarea de evenimente în parteneriat public-privat:

 

Realizat 2017: Tabåra internationalå de picturå România-Israel, Pestisani/ Parteneri

 

Pensiunea Jean Brâncusi, firma SC Lartours Bucuresti, Obstea Pestisani; Tabåra de sculpturå

 

Baia de Fier/ partener al Fundatiei Culturale ,,Casa Artelor” Baia de Fier.

 

2. PROGRAMUL ,,RÅDÅCINI”

 

Obiectiv: Conservarea _si promovarea culturii tradicionale a Gorjului:

 

Proiecte:

 

a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI

 

– participarea cu expozitie de costum popular gorjenesc la Ziua iei românesti (Nicosia, Cipru);

 

– derularea editiei a XIII-a a (ultima) a Taberei de cercetare a traditiilor culturale ,,Constantin

 

Bråiloiu’’; zona de cercetare: Ticleni, Rovinari, Ciuperceni, Câlnic, Godinesti, Telesti (si localitatile

 

componente).

 

Rezultate: Evaluarea primarå a evidentiat existenta a 24 creatori populari (tesåturi,

 

cusåturi, tâmplårie, dulgherie, fierårie, potcovårie, împletituri lânå, arta lemnului), a douå ocupatii

 

traditionale revitalizate (stuprit, morrit) si a 15 rapsozi, povestitori, bocitoare, chiuitori, actori amatori,

 

cunoscåtori ai unor dansuri vechi, animatori culturali. S-au realizat peste 500 fotografii si circa 120

 

minute de înregistråri audio-video.

 

– organizarea, la sediul CJCPCT Gorj, de expozitii tematice cu obiecte si documente colectionate

 

în urma ultimei editii a Taberei;

 

– organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 26 festivaluri folclorice si a 35 sårbåtori

 

comunitare devenite tradi¡ionale la Ciuperceni, Stoina, Cru¿et, Runcu, Stånesti, Balcesti,

 

Dånciulesti, Novaci, Bålånesti, Brånesti, Vågiulesti, Turcinesti, Urdari, Rovinari, Crasna, Negomir,

 

Tântåreni, Motru, Såulesti, Drågotesti, Slivilesti, Pestisani, Cåpreni, Polovragi, Stejari, Bustuchin,

 

Cåtune, Godinesti, Bumbesti-Jiu, Logresti, Tismana, Tg-Cårbunesti, Bolbosi, Turceni, Pades etc.;

 

– organizarea de noi festivaluri la Ticleni (folclor muzical si coregrafic), Bårbåtesti (port popular),

 

Tismana (Geagu Cåtåroiu – tarafuri tradi¡ionale);

 

– organizarea Simpozionului national ,,Satul românesc-sat european”, axat pe sårbåtorirea

 

a 50 ani de la înfiintarea primului muzeu al satului din Gorj, Muzeul din Arcani;

 

– organizarea, împreunå cu autoritåtile administrative si culturale din teritoriu, a unor expozitii

 

de artå popularå semnificative pentru zona respectivå: Licurici, Bumbesti-Pitic, Bårbåtesti,

 

Ciuperceni, Closani;

 

– 21 –

 

– sprijinirea administratiilor locale în înfiintarea de muzee si colectii muzeale mixte si

 

specializate în localitåtile în care nu exist înc astfel de institutii:

 

Realizat: colectia muzealå (costum popular) de la Floresti/ Tântåreni;

 

– mentinerea si amplificarea Târgurilor mesterilor populari devenite traditionale, cresterea

 

constantå a numårului mesterilor gorjeni si a gradului de participare a acestora la manifeståri de

 

gen nationale si international:

 

Realizat: Târgul mesterilor populari olteni, Târgul mesterilor populari copii,

 

Târgul mesterilor populari din România, Târgul mesterilor populari de la Baia de Fier, Polovragi,

 

Drågutesti si Turceni, Târgul de Mos Nicolae;

 

– participarea unor mesteri populari gorjeni la Târgurile na¡ionale de la Bucuresti, Oradea,

 

Buzåu, Craiova etc.;

 

– arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicatia Revista Jiului de Sus;

 

– editarea de studii, albume si culegeri de specialitate (Costumul popular gorjenesc, Dansul

 

måstilor/ Pitåråii cu måsti din Closani-Pades, CJCPCT Gorj ‘50), a publicatiilor ,,Revista Jiului

 

de Sus” si ,,Crinul satelor” si acordarea de sprijin asezåmintelor din teritoriu în editarea de reviste

 

ocazionale, studii, monografii locale (vezi Plan editorial);

 

– reeditare Albume ,,Gorj. Locuri minunate (editie româno-englezå); ,,Ia gorjeneascå”;

 

,,Spectacolul lemnului” si prezentare la Ziua Iei de la Nicosia (Cipru);

 

– sårbåtorirea a 49 ani de la înfiintarea CJCPCT Gorj;

 

– organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului editia a VII-a;

 

– participare la organizarea Târgului de mestesuguri si produse traditionale ale oltenilor de

 

sub munte de la Baia de Fier (initiat de GAL Parâng si itinerat în comunitåtile din N-E Gorjului);

 

realizarea de filme documentare cu tematicå diverså, care så conserve obiceiuri, traditii,

 

mestesuguri, manifestri laice si religioase etc.;

 

– înregistråri audio låutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.;

 

– completarea permanentå a Arhivei clasice si electronice a institutiei;

 

completarea permanentå a Bibliotecii de specialitate.

 

b. OBICEIURI ªI DATINI ÎN GORJ

 

– permanetizarea si instituirea – ca organizator principal sau partener în judet – a unor manifeståri

 

artistice având ca fundament obiceiuri si datini gorjenesti: Alaiul obiceiurilor de iarnå (Tg-Jiu,

 

editia a XXVIII-a), Festivalurile de datini si obiceiuri de iarnå de la Motru (editia a V-a) si Tg-

 

Cårbunesti (editia a IV-a), Alaiul obiceiurilor de iarnå (Motru si Novaci, editia a III-a);

 

– completarea unor festivaluri si sårbåtori comunitare cu mici târguri ale mesterilor populari

 

si de produse traditionale: Polovragi, Baia de Fier, Motru, Rovinari, Novaci, Drågutesti, Turceni.

 

c. ARHIVA culturalå a Gorjului:

 

– completarea permanenta a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj.

 

d) S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC

 

– Înregistrarea elementelor de patrimoniu imaterial în cadrul editiilor succesive ale Taberei

 

de cercetare;

 

Reeditarea în versiune românå si englezå a Hårtii culturale a Gorjului, urmare a finalizårii

 

cercetårilor din ultimii 13 ani realizate în cadrul editiilor succesive ale Taberei de cercetare

 

etnofolcloricå ,,C-tin Bråiloiu” si difuzarea acesteia la evenimentele culturale zonale, nationale si

 

internationale.

 

– 22 –

 

3. PROGRAMUL ,,ACASÅ LA BRÂNCUSI”

 

specializat în sustinere elemente culturå scriså si promovare nationalå si internationalå a

 

imaginii culturale a Gorjului.

 

Proiecte

 

a. ARTIFEX:

 

– organizarea si desfåsurarea marilor evenimente culturale prevåzute în Agenda culturalå a

 

institutiei:

 

* Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi”

 

Participanti: scriitori si artisti plastici din România, Austria, Liban, Rusia,

 

Ucraina, Israel, Fran¡a, Germania, Bulgaria, Serbia, Rep. Moldova;

 

* Festivalul international al artelor vizuale GORJFEST

 

Participanti: România, Ucraina, Moldova, Serbia, Italia;

 

* Bursa Brâncusi (sculpturå):

 

Participanti: România, Italia;

 

* Festivalul international de umor ,,Ion Cånåvoiu” si Salonul international de caricaturå

 

Participanti: România, Moldova, Ucraina, Bulgaria;

 

Înfiintarea Colectiei de artå modernå de la Ticleni (creatii realizate în cadrul evenimentelor

 

GORJFEST si Bursa Brâncusi); colectie exterioarå – sculpturå mare; colectie interioarå – sculpturå

 

micå, picturå, graficå, fotografie;

 

– Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralå Tg-Jiu; amplasare

 

stele închinate lui Iosif Keber si I. P. Voitesti;

 

– Organizarea Festivalului de film documentar ,,Acaså la Brâncusi”, editia a VI-a;

 

– Realizarea de 30 expozicii diverse (artå plasticå, fotograficå, artå popularå), în judet, în tarå

 

si în afara acesteia:

 

PLAN EXPOZITIONAL

 

– Expozitie de picturå Corina Perianu, sediu;

 

– Expozitie de picturå Corina Perianu, Motru;

 

– Expozitie de graficå Preda Dochinoiu, sediu;

 

– Expozitie mårtisoare tradi¡ionale, sediu;

 

– Expozi¡ie de sculpturå Eric Perjovschi (Rep. Moldova), sediu;

 

– Expozi¡ie arta lemnului (Pompiliu Ciolacu), sediu;

 

– Expozi¡ie de sculpturå Eric Perjovschi (Rep. Moldova), Muzeul Curtea de Arge¿;

 

– Expozi¡ie de fotografie etnograficå (CJCPCT Cluj), sediu;

 

– Expozi¡ie de fotografie etnograficå, Gabrovo (Bulgaria);

 

– Expozi¡ie de sculpturå Eric Perjovschi (Rep. Moldova), Galeriile de Artå Craiova;

 

– Salon international de picturå România (Gorj), Israel, Bulgaria, Moldova, Italia, sediu;

 

– Expozitie de graficå de carte Beatrice Bernath (Israel), sediu;

 

– Expozitie graficå de carte Evgheni Nedev (Bulgaria), sediu;

 

– Expozitie de costume populare gorjenesti, Nicosia (Cipru);

 

– 23 –

 

– Expozitie picture religioaså, Muzeul crucilor de Gorj de la Måce¿u/ Tg-Cårbune¿ti;

 

– Expozitie de artå popularå, artå plasticå si fotografie artisticå si etnograficå ,,Acaså la

 

Brâncusi”, Sala ,,C-tin Brâncusi” a Parlamentului României, Bucuresti;

 

– Expozitie de picturå Camelia Cåruntu, sediu;

 

– Expozitie de picturå Eric Perjovschi (Rep. Moldova), Muzeu Curtea de Arges;

 

– Expozi¡ie de fotografie Vasile Plesa, sediu;

 

– Expozitie de picturå Camelia Cåruntu, Muzeu Curtea de Arges;

 

– Expozi¡ie de picturå ,,Colectii si colectionari din Gorj”, sediu;

 

– Expozitie de icoane de vatrå si cruci de Gorj, sediu;

 

– Expozitie de fotografie ,,Mari scriitori prezenti în Gorj”, sediu;

 

– Expozitie etnograficå, Cluj-Napoca;

 

– Expozitie de graficå Dragos Bogdan, sediu;

 

– Expozitie sculpturå (Bursa Brâncusi), Ticleni;

 

– Salon international de sculpturå micå, graficå si fotografie GORJFEST 2017, Ticleni;

 

– Salon international de caricaturå România-Bulgaria (Gabrovo), sediu;

 

– Expozitie de artå fotograficå ,,Mostenirea Brâncusi”, Tel Aviv, Israel;

 

– Expozitie de artå popularå si artå modernå gorjeneascå, sediu.

 

Propus: 20; realizat: 30 expozi¡ii

 

– Mentinerea si sprijinirea financiarå adecvatå a Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele culturå

 

popularå, istorie culturalå, literaturå, arte plastice.

 

PLAN EDITORIAL

 

1. REVISTE

 

a. Revista Jiului de Sus, 2 nr.;

 

b. Portal Måiastra, 4 nr. (trimestrial);

 

c. Crinul satelor, 1 nr.;

 

d. Hazul, 1 nr.;

 

e. Bilete de papagal, 1 nr. ;

 

f. Serile la Brådiceni, 1 nr.;

 

g. Onoare si jertfå, 1 nr.;

 

2. ALBUME/ Pliante

 

a. GORJFEST 2017;

 

b. Tudor Arghezi – 11 poezii, editie bilingvå româno-ivrit;

 

c. Tudor Arghezi – 11 poezii (antologie în lib. englezå, francezå, germanå, italianå, sârbå,

 

bulgarå, maghiarå, greacå, ivrit);

 

d. Catalog expozitie graficå Florin Preda Dochinoiu;

 

e. Catalog expozi¡ie sculpturå Eric Perjovschi;

 

f. Catalog Salonul International de Caricaturå 2017;

 

g. Gorj. Locuri minunate (reeditare, editie româno-englezå);

 

– 24 –

 

h. Reeditare Album ,,Ia gorjeneascå”;

 

i. Reeditare Album ,,Spectacolul lemnului”;

 

j. Reeditare Album ,,Gorj – Locuri minunate”;

 

k. Album fotografie Vasile Plesa;

 

l. Album ,,Dansul måstilor” (Closani);

 

m. Album ,,Costumul popular gorjenesc”;

 

n. Catalog desen Bogdan Dragos;

 

o. Album aniversar ,,CJCPCT Gorj 50″.

 

3. CÅRTI

 

a. Mircea Tutunaru, Sårbåtorile de iarnå pe Valea Motrului;

 

b. C-tin Ispas, Lelesti, vatrå de eroi;

 

c. Vasile Militaru, Jefuit de libertate;

 

d. Antonie Dijmårescu, Un om în cetate (memorii);

 

e. Monografie Bumbesti-Pitic;

 

f. Reeditare ,,Muzeul din Arcani”;

 

g. Antonie Dijmårescu, Veche vatrå de istorie/ Hurezu Mare, monografie;

 

h. Pompiliu Ciolacu, Icoana de vatrå în sudul Carpatilor Meridionali.

 

4. ALTE TIPÅRITURI

 

a. Harta culturalå a Gorjului (pliant), reeditare limba englezå;

 

b. Calendarul Gorjului 2018. Nemuritorii. Membri ai Academiei Române originari din

 

Gorj.

 

Propus: 20, realizat: 33

 

c. EUROPA DE-ACASÅ

 

– organizarea de expozitii de artå plasticå, popularå, fotografie în Bulgaria si Israel;

 

– realizarea Taberei de picturå România, Israel, Bulgaria, Moldova, Italia;

 

– amplificarea participårii mesterilor populari si a creatorilor de artå plasticå si fotograficå

 

la festivaluri, saloane, târguri organizate în alte tåri (Bulgaria, Moldova, Cipru, Germania);

 

– amplificarea schimburilor culturale internationale prin contacte directe cu institutii si

 

organisme culturale similare, precum si prin procedeul realizårii sau continuårii de parteneriate

 

între institutii gorjene si stråine (CJCPCT Gorj si Muzeele de Artå din Ruse, Plevna, Gabrovo,

 

Silistra, Plevna – Bulgaria; CJCPCT si Muzeul Mondial al Umorului din Gabrovo; CJCPCT si

 

Centrul Cultural ,,Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernåuti – Ucraina; CJCPCT si Liceul de arte ale

 

lemnului din Triavna-Bulgaria; CJCPCT si Academia de Arte Plastice, Muzicå si Teatru din

 

Chisinåu- Rep. Moldova; CJCPCT si Galeria de Artå din Krombach- Germania; CJCPCT si

 

Asociatia Culturalå ,,I sensorialisti” din Greccio – Italia); CJCPCT si Asocia¡ia românilor din

 

Nicosia-Cipru; CJCPCT Gorj si Deutsch-Rumanische Horizonte e.V. Gesellschaft fur Kultur und

 

Literatur din Wurzburg, Germania;

 

includerea în Agenda culturalå anualå a institutiei, precum si în orice alte pliante si albume

 

de prezentare a tinutului – a informatiilor despre potentialul turistic al judetului si despre

 

oportunitåtile culturale oferite de acesta;

 

– 25 –

– participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri international de turism, în functie

de oportunitåti si posibilitå¡i financiare.

În perioada respectivå, CJCPCT Gorj, prin artistul fotograf Teodor Dådålåu, referent de

specialitate, a expus la Silistra si Ruse (Bulgaria), Chisinåu (Rep. Moldova), iar prin mesterul

popular Gh. Ciuncanu a participat la Ziua iei la Nicosia, Cipru.

2018:

1. PROGRAM ,,MARKETING SI MANAGEMENT CULTURAL”

Obiectiv: Relatia cu teritoriul. Sprijin metodic, coordonare si monitorizare activitate

Proiecte:

a. CULTURA GORJULUI ÎNTRE CERERE ªI OFERTÅ

Conceperea, completarea si transmiterea în teritoriu a unui nou Chestionar privind consumul

cultural în Gorj;

– Realizarea politicilor culturale locale pe anul 2019 în functie de evaluårile rezultate în baza

Chestionarului.

Parteneri: directori de asezåminte, bibliotecari, cadre didactice, preoti, functionari

publici, elevi, studenti, creatori si mesteri populari.

b. AGENDA CULTURAL 2018 A JUDETULUI GORJ

– Solicitare, compatibilizare, selectie, conceptie graficå si tehnoredactare;

– Întocmire si transmitere în teritoriu a Calendarului istoric si cultural al Gorjului pe anul

2018 (aniversåri evenimente, institutii, personalitati, primå atestare documentar);

c. STRATEGII SI POLITICI CULTURALE ÎN GORJ

– Organizarea Seminarului metodic ,,Strategii si politici culturale în Gorj” – întâlnirea anualå

cu directorii si responsabili culturali din teritoriu;

– Sprijinirea activitåtii Universitå¡ilor populare de traditie din Gorj.

Situatie 2018: Baia de Fier, Turceni, Såcelu; Motru; Tântåreni

– Sprijinirea în continuare a autoritåtilor publice locale în completarea dosarelor pentru

accesarea de fonduri în cadrul Programului prioritar national privind reabilitarea, modernizarea si

dotarea cåminelor culturale;

– Mentinerea/ consolidarea parteneriatelor public-privat, care pot diminua presiunea asupra

bugetului Consiliului Jude¡ean

Parteneri: Obstea Pestisani, Obstea Cerbul Novaci

– Mentinerea/ consolidarea parteneriatelor cu ONG-uri ce au ca obiect al activitåtii organizarea

si promovarea elementelor de culturå popularå si culturå scriså;

2. PROGRAM ,,RÅDÅCINI”

Obiectiv: Conservarea _si promovarea culturii tradi¡ionale a Gorjului:

Proiecte:

a. CONSERVAREA MEMORIEI CULTURALE A GORJULUI

– participarea cu expozitii de costum popular gorjenesc, mesteri populari si material de promovare

a Gorjului la târguri nationale si internationale de turism;

– trecerea la un nou modul strategic a Taberei de cercetare a traditiilor culturale ,,Constantin

Bråiloiu’’, dat fiind cå în cele XIII editii derulate pânå în 2017 inclusiv s-a reusit radiografierea

elementelor de culturå de la nivelul teritoriului si orientarea acesteia spre obiective punctuale:

– 26 –

obicei, datinå, mestesug, traditii gorjenesti etc. Editia 2018 a avut ca obiect al cercetårii gastronomia

traditionalå a Gorjului;

Notå: nu s-a realizat din lipså de fonduri alocate

– organizarea ca titular de proiect sau ca partener a 28 festivaluri folclorice si a 35 sårbatori

comunitare devenite traditionale;

– restructurarea Simpozionului ,,Satul romanesc-sat european”, care si-a epuizat resursele

culturale si transformarea acestuia în evenimentul RURAL FEST, care va fi orientat spre evidentierea

si promovarea elementelor de traditie si modernitate ale satului gorjenesc;

Localitåti propuse: sat Sohodol/ Tismana (arhaic) – sat Baia de Fier (modern)

Realizat partial (revista Crinul satelor si Simpozion la Baia de Fier) din lipså de

fonduri alocate de ordonatorul de credite

– organizarea, împreunå cu zece autoritåti administrative si culturale din teritoriu, a unor expozitii

de artå popularå semnificative pentru zona respective;

– sprijinirea administratiilor locale în înfiintarea de muzee si colectii muzeale mixte si

specializate în localittile în care nu exist înc astfel de institutii (Vladimir, Motru, Stoina – Muzeul

Mår¡tisorului);

– mentinerea si amplificarea Târgurilor mesterilor populari devenite traditionale, cresterea

constantå a numårului mesterilor gorjeni si a gradului de participare a acestora la manifeståri de

gen nationale si international; organizarea, în parteneriat cu administra¡iile publice locale de noi

târguri: Drågutesti, Turceni, Baia de Fier, Tismana, Rovinari etc.;

– participarea mesterilor populari gorjeni la Târgurile de profil din judet, regiune, tarå

Realizat: prezentå la Târgurile din Rovinari, Polovragi, Baia de Fier, Turceni, Craiova,

Oradea, Sibiu, Bucuresti

– organizarea unei editii festive a Târgului mesterilor populari care, în anul CENTENARULUI

va deveni Târgul mesterilor populari români

Participanti invitati: mesteri populari români din Moldova, Serbia, Bulgaria;

– participare la organizarea Targului de mestesuguri si produse traditionale ale oltenilor de sub

munte de la Polovragi;

– arhivarea evenimentelor folclorice de peste an în publicatia Revista Jiului de Sus, în måsura

în care se va gåsi o nouå surså de finan¡are pentru aceasta;

– editarea de studii, albume si culegeri de specialitate, a publicatiilor ,,Revista Jiului de

Sus” si ,,Crinul satelor” si acordarea de sprijin asezmintelor din teritoriu în editarea de reviste

ocazionale, studii, monografii locale;

– reeditare Albume ,,Spectacolul lemnului”, “Ia gorjeneasc”, “Costumul popular din Gorj”,

Gorj-locuri minunate” , “Dansul måstilor” si prezentare la Târguri de Turism si/ sau la

evenimente na¡ionale si internationale la care CJCPCT este parte;

– realizarea, în måsura în care Consiliul Judetean va acorda Centrului, la rectificare, pe programul

,,Centenarul Marii Uniri în Gorj”, suma de 20.000 lei solicitatå, a Albumului ,,Gorjul în imagini

de epocå” (1918-2018), ce va cuprinde, pe cât posibil, imagini din fiecare localitate a jude¡ului;

Notå: nu s-a realizat din lipså de fonduri alocate

– sårbåtorirea a 50 ani de la înfiintarea CJCPCT;

– organizarea Zilelor Culturii Populare a Gorjului editia a VIII-a;

realizarea de filme documentare cu tematica divers, care så conserve obiceiuri, traditii,

mestesuguri, manifeståri laice si religioase etc.;

– 27 –

– realizarea unui parteneriat cu Primåria Polovragi, preluarea sub dublå autoritate, finantare

partialå, asigurarea pregåtirii de specialitate si promovarea prin participare la festivaluri din judet si

tarå a Ansamblului Folcloric ,,Cheile Oltetului” din localitate

Realizat: participare la Reuniunea satelor de la Såpânta, invitat de 1 decembrie la

Alba-Iulia, prezent în decembrie la emisiunea ,,La Mårutå” realizatå de PRO TV;

– organizarea, în cadrul Programului ,,Centenarul Marii Uniri în Gorj”, a unei expozi¡ii de

fotografie etnograficå ,,Dansul måstilor de la Closani, Pades”, la Tel Aviv, Israel (Ambasada

României, ICR Tel Aviv);

– înregistråri audio låutari, povestitori, bocitoare, zorile, colinde etc.;

– completarea permanent a Arhivei clasice si electronice a institutiei;

completarea permanentå a Bibliotecii de specialitate.

b. OBICEIURI SI DATINI ÎN GORJ

– permanetizarea unor manifestri artistice având ca fundament obiceiuri si datini gorjenesti:

Alaiul obiceiurilor de iarn (Tg-Jiu, editia XXVIII), Festivalurile de datini si obiceiuri de iarnå

de la Motru (editia a VI-a) si Tg-Cårbunesti (editia a IV-a), Alaiul obiceiurilor de iarnå (Motru si

Novaci, editia a IV-a);

– completarea unor festivaluri si sårbåtori comunitare cu mici târguri ale mesterilor populari

si de produse traditionale: Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Motru, Rovinari etc.;

c. ARHIVA culturalå a Gorjului:

– completarea permanenta a Arhivei audio-video a CJCPCT Gorj;

d. S.O.S. PATRIMONIUL CULTURAL IMATERIAL GORJENESC

Reeditarea în versiune finala (romanå si englezå), urmare a finalizarii cercetarilor din

ultimii 13 ani, a Hårtii culturale a Gorjului si difuzarea acesteia la evenimentele nationale si

internationale la care va participa Judetul Gorj.

Notå: nu s-a realizat din lipsa de fonduri alocate

3. PROGRAMUL ,,ACASÅ LA BRÂNCUSI”

specializat în sus¡inerea elementelor de culturå scriså si promovarea nationalå si

interna¡ionalå a imaginii culturale a Gorjului.

Proiecte

a. ARTIFEX:

– Organizarea si desfåsurarea marilor evenimente culturale prevåzute în Agenda culturalå a

institutiei:

* Expozitie ,,100 artisti pentru 100 România”

Participanti: 100 artisti plastici din România, Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia.

Locatie: Sala ,,C-tin Brâncusi” a Parlamentului României

Invitati de onoare: ambasadorii celor 4 tåri vecine

* Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi”

Participanti invitati: scriitori si artisti plastici din România, Olanda, Chile, Grecia,

Moldova, Bulgaria

* Tabåra internationalå de artå modernå România-Olanda;

* Tabåra nationalå ,,Simboluri dacice în arta lemnului din România” si realizarea Colectiei

omonime de artå a lemnului

– 28 –

Loca¡ie: Platoul månåstirii Polovragi

Partener: Primåria Polovragi

* Festivalul international al artelor vizuale GORJFEST

Participanti invitati: artisti plastici români din Italia, Moldova, Israel, Ucraina, Serbia,

Bulgaria

* Bursa Brâncusi- Tabårå sculpturå

Obiectiv: Realizarea, în cadrul Programului ,,Centenarul Marii Uniri în Gorj”, a

busturilor lui Mihai Eminescu si Tudor Vladimirescu, si amplasarea acestora în fata Centrului

Cultural de la Tân¡åreni

Partener: Primåria Tântåreni

* Festivalul international de umor ,,Ion Cånåvoiu” si Salonul international de caricaturå

Participanti: creatori de umor din România, Moldova, Ucraina, Bulgaria

* Continuarea proiectului Galeria Nemuritorilor Gorjului, esplanada centralå Tg-Jiu;

* Organizarea Festivalului de film documentar ,,Acaså la Brancusi”, editia a VII-a;

* Realizarea a circa 20 expozi¡ii diverse (artå plasticå, fotograficå, popularå), în judet, în tarå

si în afara acesteia (Bulgaria, Israel, Moldova).

PLAN EXPOZITIONAL

– Expozitie de fotografie ,,Nemuritorii Gorjului-Membri ai Academiei Române originari

din Gorj, sediu;

– Expozitie internationalå de artå plasticå ,,100 de artisti pentru 100 România” (România,

Bulgaria, Serbia, Rep. Moldova, Ucraina), Sala ,,C-tin Brâncusi” a Parlamentului României;

– Expozitie de picturå Florin Hutium, sediu;

– Expozitie de artå plasticå ,,Cu dragoste din Moldova”, sediu;

– Expozi¡ie de picturå si sculpturå Ioana si Traian Dutå, sediu;

– Expozitie de artå popularå gorjeneascå din colectia Gabriel Boiangiu, sediu;

– Expozitie de artå a lemnului Pompiliu Ciolacu, sediu;

– Expozitie internationalå de artå plasticå ,,100 de artisti pentru 100 România” (România,

Bulgaria, Serbia, Rep. Moldova, Ucraina), Plevna/ Bulgaria, cu prilejul Zilei Nationale a

Bulgariei;

– Expozitie fotodocumentarå ,,Mari personalitåti oltene” (prilejuitå de sårbåtorirea primei

editii a Zilei Olteniei, sediu;

– Expozitie de artå plasticå – lucråri realizate în Tabåra internationalå România-Olanda,

sediu;

– Expozitie de picturå ,,Locuinta gorjeneascå”, în parteneriat cu Sc. Gimnazialå ,,Pompiliu

Marcea” Tg-Jiu, sediu;

– Expozitie picturå pe sticlå – în parteneriat cu Sc. Gimn. ,,Gh. Tåtårescu” Tg-Jiu,sediu;

– Expozitie de ilustratie de carte (Festivalul international de literaturå ,,Tudor Arghezi”),

sediu;

– Expozitie de costume, documente si fotografii Elvira Godeanu (sårbåtorirea a 25 ani de

la înfiin¡area Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu”, Teatru;

– Expozitie cruci de pomenire, Muzeul Crucilor de la Måcesu, Tg-Cårbunesti;

– 29 –

– Expozitie de fotografie documentarå si costum popular gorjenesc, Tel Aviv, Israel;

– Expozitie picturå Ion Nicolau, sediu;

– Vernisaj colectie artå a lemnului cu lucråri realizate în cadrul Taberei ,,Simboluri dacice

în arta lemnului din România”, platou Månåstirea Polovragi;

– Vernisaj colectie sculpturå cu lucråri realizate în cadrul proiectului Bursa Brâncusi (busturi

Mihai Eminescu si Tudor Vladimirescu), scuar Cåmin Cultural Tântåreni;

– Salonul international de caricaturå, sediu;

– Expozitie picturå Florin Hutium;

– Expozitie picturå Cristina Cioplea;

– Expozitie picturå Florin Preda Dochinoiu;

– Expozitie de artå plasticå ,,Moldova, Ardealul si Tara Româneascå” , închinatå Zilei

Nationale a României si Centenarului Marii Uniri;

– Expozi¡ie de fotografie etnograficå ,,Dansul måstilor” dedicatå împlinirii a 100 ani de la

Marea Unire, Tel Aviv, Ambasada României în Israel si sediul Institutului Cultural Român.

Estimat 2018: 22, realizat 26

* Mentinerea Editurii CJCPCT Gorj – pe segmentele culturå popularå, istorie culturalå,

literaturå, arte plastice;

Notå: Asa cum am specificat deja, datoritå reducerii cu 10% a bugetului total pe manifeståri,

finantarea Editurii pe anul 2018 reprezintå doar 47% din cuantumul anului 2017. Prin urmare,

finantarea a fost asiguratå doar pentru aparitia revistei ,,Portal Måiastra”, 4 numere pe an. În

aceste condi¡ii, aparitia altor publicatii – reviste, albume, cårti, studii – a fost conditionatå de

economii generale, de preluarea cheltuielilor de tipårire de alte persoane fizice sau juridice,

de includerea în costurile generale ale unor evenimente a respectivelor publicatii.

Mentionåm cå este pentru prima datå în ultimii 15 ani când institutia s-a confruntat cu o

astfel de situatie.

PLAN EDITORIAL

1. REVISTE

a. Revista Jiului de Sus;

b. Portal Måiastra, 4 nr. (trimestrial) – bugetatå integral;

c. Crinul satelor, 1 nr. (reducere nr. pagini si preluare în proiectul RURAL FEST);

d. Hazul, 1 nr. (preluare în proiectul Festivalul international de umor);

e. Bilete de papagal, 1 nr. (preluare în proiectul Festival international ,,Tudor Arghezi”;

– Sprijinirea tehnoredactarii revistelor ocazionale din teritoriu: Radacini-Baia de Fier;

Vestitorul-Stanesti, Sacelata-Sacelu, Ad Mutrium-Motru, Novaceanul-Novaci.

2. CATALOAGE, ALBUME/ Pliante

a. Catalog ,,100 artisti pentru 100 România” (lansat la 1 februarie 2018, la Sala ,,C-tin

Brâncusi” a Palatului Parlamentului României, în prezenta a 100 artisti plastici din România,

Bulgaria, Serbia, Moldova, Ucraina), buget special program ,,Centenarul Marii Uniri în Gorj”);

b. Album CJCPCT ‘50;

c. Album GORJFEST 2018 (în proiect Festival international de arte vizuale GORJFEST);

d. Peter de Rysck – ,,11 poezii”, editie româno-olandezå (proiect Festivalul International de

literaturå ,,Tudor Arghezi”, colectia ,,Poeti europeni în Festival”);

– 30 –

e. Catalog Salonul International de Caricaturå 2018 (preluare în proiectul Festivalul

international de umor ,,Ion Cånåvoiu”);

f. George Dråghescu, “Ex libris Elvira Godeanu”, finantare autor;

g. Aurelian Iulius Sutå, “Actorii Teatrului Elvira Godeanu”, finantare autor.

Reeditåri: ,,Dansul måstilor”, “Gorj-locuri minunate”, “Ia gorjeneascå”.

3. CÅRTI:

a. Ion Cepoi, Catagrafia Gorjului. Oameni. Destine. Proiecte. Idei. (1918-2018), finantat

institutie;

b. Ion Cepoi, Istoria teatrului în Gorj. Teatrul ,,Elvira Godeanu” (1993-2018), finantare

Teatru;

c. C-tin Ispas, Tezaurul uman al comunei Turcinesti în vâltoarea celor douå råzboaie

mondiale, finantare autor.

4. ALTE TIPÅRITURI

a. Calendar 2018 ,,Nemuritorii Gorjului. Membri ai Academiei Române originari din Gorj”.

Estimat 2018: 14; realizat 18

b. EUROPA DE-ACASÅ

– amplificarea participårii creatorilor gorjeni la festivaluri, saloane, târguri etc.;

– amplificarea schimburilor culturale internationale prin contacte directe cu institutii si

organisme culturale similare, precum si prin procedeul realizrii de parteneriate între institutii gorjene

si stråine ;

amplificarea legåturilor cu diaspora, stabilirea de contacte cu comunitåtile românesti stabile

din spaciul UE, cu asociatiile si fundatiile culturale românesti din aceste zone si realizarea de

turnee în respectivele tåri;

includerea în Agenda culturalå anualå a institutiei si a Gorjului – precum si în orice alte

pliante si albume de prezentare a tinutului – a unor informatii despre potentialul turistic al

judetului si despre oportunitåtile culturale oferite de acesta;

– participarea la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri internationale de turism.

C. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA INSTITUTIEI. PROPUNERI DE

REORGANIZARE

C. 1. Analiza reglementårilor interne si ale actelor normative incidente

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj este un

asezåmânt de culturå aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Gorj si functioneazå în baza

Ordonantei de Urgentå nr. 118/2006, a Legii nr. 357/2007 si a Ordonantei de Urgentå nr. 65/2007,

a Regulamentului de organizare si func¡ionare si a atributiunilor profesionale specifice stabilite de

administratia publicå judeteanå.

La nivelul anului 2018, organigrama CJCPCT cuprinde 13 posturi:

a) functii de conducere: 2 (manager, contabil sef);

b) functii de executie: 11, dupå cum urmeazå:

– 3 posturi Compartiment cercetare, conservare, valorificare si promovare a culturii traditionale

(etnologie, muzicå, coregrafie, documentarist). Postul de maestru coregraf este ocupat cu normå

întreagå, iar cele de etnologie si muzicå au råmas la cumul, câte 1/2 normå pentru fiecare segment;

– 3 posturi Compartiment asistentå metodicå, culturå scriså, relatii publice;

– 31 –

– 2 posturi Compartiment achizitii publice si IT;

– 3 posturi Compartiment financiar-contabil, resurse umane si administrativ.

C. 2. Propuneri privind modificarea reglementårilor interne

Pentru atingerea performantelor preconizate de managerul institutiei, organigrama ar fi

trebuit så suporte modificåri în sensul aparitiei a douå posturi de specialitate – cercetåtori

stiintifici, ceea ce ar fi reprezentat un numår de 15 posturi per total functii. Desi propunerea

cåtre ordonatorul de credite a fost fåcutå încå din 2014, aceasta nu a fost acceptatå nici pânå

acum.

c. 3. Sinteza activitå¡ii organismelor colegiale de conducere

Pe parcursul întregii perioade analizate, angajatii institutiei si-au desfåsurat activitatea conform

Fiselor de post, iar specialistii au fost repartizati ca directori de programe si proiecte pe domeniul

care le intrå în responsabilitate, functie de pregåtirea si aptitudinile profesionale.

Ca organism colegial a functionat Consiliul stiintific si artistic al CJCPCT Gorj, în a cårui

componentå se aflå fosti directori ai Centrului, specialistii angajati în acest moment si specialisti

externi cu expertizå în domeniile culturå popularå si culturå scriså.

C. 4. Dinamica si evolutia resurselor umane ale institutiei

În privinta resurselor umane, trebuie specificat faptul ca CJCPCT Gorj are cel mai mic numar

de angajati dintre toate institutiile de sub autoritatea Consiliului Judetean, motiv pentru care posturile

de specialitate sunt unice, vacantarea unuia sau altuia prezentând riscul ca segmentul respectiv så

devinå nefunctional, atributiile profesionale neputând fi repartizate temporar unui alt specialist.

Din alt punct de vedere, plaja de specialisti la nivelul judetului este insuficienta, domenii precum

coregrafia, antropologia, critica de artå etc. prezentand putine alternative; daca adåugåm si salarizarea

nemotivantå – conform noii legi a salarizårii, angajatii Centrelor de Conservare sunt retribuiti la

nivelul Cåminelor Culturale, desi responsabilitåtile lor profesionale sunt net superioare celor de la

nivelul asezåmintelor din teritoriu – avem imaginea exactå a problemei.

Indeplinirea indicatorilor de performanta pe întreaga perioadå a permis managerului så acorde

calificative maxime întregului personal.

Mentionam ca, in perioada analizata, angajatii au urmat cursuri de perfectionare în domeniu

organizate de structuri ale Ministerului Culturii: responsabilul pe domeniul achizitii a urmat un

curs de specializare pentru Sistemul Electronic de Achizitii Publice, iar contabilul sef, referentul

resurse umane si coregraful nou angajat pe probleme de specialitate, organizate de alte structuri

profesionale.

C.5. Måsuri luate pentru gestionarea patrimoniului institutiei, îmbunåtåtiri/

refunctionalizåri ale spatiilor

Începând din anul 2000, institu¡ia functioneazå în sediul DJCCPCN Gorj, fårå chirie, dar cu

plata utilitåtilor. Prin Protocolul nr. 220, respectiv nr. 84/ 30 martie 2009, Centrul beneficiazå de

utilizarea gratuitå a unui spa¡iu locativ în suprafatå de 70 mp (la care se adaugå în folosintå comunå

28,64 mp holuri si grupuri sanitare) din totalul de peste 700 mp aflati în administrarea DJCCPCN

Gorj.

Este un spatiu exclusiv administrativ, insuficient si din acest punct de vedere înså. Cât priveste

manifestårile organizate în regie proprie, acestea s-au desfåsurat în spatiile altor institutii sau

asezåminte culturale din municipiu, judet, tarå, alte tåri.

De mentionat cå într-unul dintre spatiile DJCCPCN, cu acordul acesteia, Centrul a reusit så

organizeze Biblioteca de specialitate. În ceea ce priveste cel de al doilea spatiu pe care CJCPCT

Gorj l-a folosit ca Galeria de Artå ,,Florin Isuf’ – aici având loc anual circa 50 manifeståri de

anvergurå (expozitii, lansåri de carte si reviste, microspectacole de muzicå si poezie etc.) –

conducerea DJCCPCN Gorj i-a refuzat Centrului închirierea lui, fapt care ar fi permis o utilizare la

– 32 –

parametri maximi de vizibilitate, având în vedere cå locatia este pe Axa Brâncusi. Rezolvarea

crizei spatiilor ar fi oferit institu¡iei chiar posibilitatea realizårii unor venituri propri directe.

C.6. Måsuri luate in urma controalelor, verificårii/auditårii din partea autoritåtii sau a

altor organisme de control în perioada raportatå

In noiembrie si decembrie 2017, CJCPCT a fost controlat de Departamentul de management al

calitåtii al Consiliului Judetean. Singurele recomandåri notabile au fost cele privitoare la

îmbunåtåtirea activitåtii în domeniul resurse umane/personal. S-au luat masuri ca institutia sa

functioneze la parametrii ceruti de auditori, in primul rand prin consultarea permanenta a Directiei

de profil a Consiliului Judetean.

D. EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUTIEI

CJCPCT Gorj fiind un asezåmânt cultural de drept public aflat sub autoritatea Consiliului

Judetean Gorj, în perioada 2016-2018 finantarea lui s-a realizat din subventii acordate din bugetul

institutiei administrative judetene, dupå cum urmeazå:

D. 1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilantul contabil al

perioadei raportate

2016:

a. Buget de venituri initial aprobat: 707.000 lei

din care:

– 382.000 lei cheltuieli personal

– 325.000 lei bunuri si servicii

b. Buget de venituri final: 717.000 lei

din care:

– 382.000 lei cheltuieli personal;

– 335.000 lei bunuri si servicii din care: 88.000 lei materiale si servicii; 219.000 lei agenda

culturala; 22.000 lei tiparituri; 6.000 lei prestari servicii colaboratori

* Diferenta dintre bugetul initial si cel final este datå de obtinerea unei sponsorizåri de

10.000 lei din partea CRH Tg-Jiu.

c. Cheltuieli realizate: 672.187 lei

din care:

– 338.624 lei cheltuieli personal;

– 333.562 lei cheltuieli materiale din care: 87.515 lei cheltuieli functionale; 218.047 lei

agenda culturala; 22.000 tiparituri; 6.000 lei prestari servicii colaboratori)

{Mentiune: postul de inspector (culturå scriså, PR) a functionat cu normå la cumul. Postul de

coregraf nu s-a ocupat, fiind externalizat 1/2 norma prin conventie civilå.}

Facem mentiunea cå principalele diferente dintre cheltuielile estimate si cele realizate pentru

proiecte au avut trei cauze:

– sensibilizarea autoritåtilor locale în a prelua o cotå parte mai mare din cheltuielile presupuse a

se face pentru derularea manifestårilor organizate/ gåzduite de ele;

– nevoia de a face economii – bugetul aprobat pe manifeståri fiind limitat si insuficient – în

scopul alocårii unor sume mai mari evenimentelor de rang national si international;

– obtinerea de sponsorizåri.

– 33 –

Specificåm, de asemenea, cå portofoliul de cheltuieli pe manifeståri reprezintå programele si

proiectele aferente acestora care au presupus alocåri directe de fonduri din bugetul institutiei, celelalte

proiecte fiind realizate fie fårå contributii financiare din partea Centrului, fie prin bugetarea lor de

cåtre alte institutii sau organisme ori prin preluarea de cåtre partenerii traditionali a unei pårti din

cheltuielile de logisticå: transport, cazare, maså, tipårituri etc.

În ceea ce priveste limitele valorice ale investitiei luate ca bazå de referintå acestea au fost:

– pentru proiectele mici: între 100 lei si 1.500 lei;

– pentru proiectele medii: între 1.500 lei si 4.000 lei;

– pentru proiectele mari: între 4.000 lei si 60.000 lei sau peste.

*

Analiza gradului de acoperire din surse atrase a cheltuielilor institutiei:

– 10.000 lei Uniunea Scriitorilor din România, parteneriat (premii Opera Omnia si transport

invitat din Republica China);

– 10.000 lei, sponsorizare CRH Tg-Jiu;

– 2.000 lei Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” Bucuresti, parteneriat;

– 35.000 lei parteneri institutionali (prin contributia, ca si co-organizatori, la realizarea proiectelor

CJCPCT Gorj).

Total: 57.000 lei

Raportat la bugetul anual, cuantumul surselor atrase a reprezentat 8,47 % din total.

La nivelul perioadei raportate, subventia anualå pe manifestårile la care institutia a fost organizator

principal a acoperit în general circa 60% din cuantumul real presupus de organizarea si desfåsurarea

acestor evenimente, motiv pentru care CJCPCT Gorj a trebuit så atragå alte surse în completare

care au reprezentat aproximativ 40% din total si care au constat în preluarea directå de cåtre diversi

parteneri a unei cote-pår i din prestårile de servicii necesare, în schimbul unor servicii de publicitate

limitate strict la cadrul manifestårilor.

Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 50,38 %%;

Analiza ponderii cheltuielilor de capital din total cheltuieli: nu s-au facut cheltuieli.

Analiza gradului de acoperire a salariilor din subventie: 100%.

Din lipså de candidati, specialitatea coregrafie a fost externalizata, încheindu-se conventie

civil cu un maestru coregraf pensionar. Suma cheltuitå: 6.000 lei;

Ponderea cheltuielilor materiale din bugetul total: 49,62 %;

Analiza cheltuielilor pe beneficiar: 240.047 lei.

2017:

a. Buget de venituri initial aprobat: 753.000 lei

din care:

– 428.000 lei cheltuieli personal

– 325.000 lei bunuri si servicii (99.000 lei materiale si servicii; 205.000 lei agenda culturala;

21.000 lei editura)

b. Buget de venituri final: 758.000 lei

– 34 –

din care:

– 433.000 lei cheltuieli personal;

– 325.000 lei bunuri si servicii din care: 99.000 lei materiale si servicii; 188.000 lei agenda

culturala (6.000 lei prestari servicii colaboratori); 38.000 lei tiparituri;

c. Cheltuieli realizate: 730.310 lei

din care:

– 411.250 lei cheltuieli personal;

– 319.060 lei cheltuieli materiale din care: 95.462 lei cheltuieli functionale; 185.598 lei

agenda culturala (6.000 lei prestari servicii colaboratori); 38.000 tipårituri;

În ceea ce priveste limitele valorice ale investi¡iei luate ca bazå de referintå acestea au fost:

– pentru proiectele mici: între 100 lei si 1.500 lei;

– pentru proiectele medii: între 1.500 lei si 4.000 lei;

– pentru proiectele mari: între 4.000 lei si 60.000 lei sau peste.

*

Analiza gradului de acoperire din surse atrase a cheltuielilor institutiei:

– 10.000 lei Uniunea Scriitorilor din România, parteneriat (premii Opera Omnia Festivalul

International de Literaturå ,,Tudor Arghezi” si transport invitati din Rusia si Franta);

– 10.000 lei, Primaria Tg-Cårbunesti;

– 2.000 lei Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” Bucuresti, parteneriat Festivaluri ,,Tudor Arghezi” si

,,Ion Cånåvoiu”;

– 35.000 lei parteneri institutionali (prin contributia, ca si co-organizatori, la realizarea proiectelor

CJCPCT Gorj).

Total: 57.000 lei

Raportat la bugetul anual, cuantumul surselor atrase a reprezentat 7,8 % din total buget.

Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 56 %%;

Analiza ponderii cheltuielilor de capital din total cheltuieli: nu s-au facut cheltuieli.

Analiza gradului de acoperire a salariilor din subventie: 100%.

Ponderea cheltuielilor materiale din bugetul total: 44 %;

Analiza cheltuielilor pe beneficiar: 230.997 lei.

2018:

a. Buget de venituri initial aprobat (HCJ nr. 14/16.02.2018): 885.000 lei

din care:

– 545.000 lei cheltuieli personal

– 340.000 lei bunuri si servicii (agenda culturalå: 245.000 lei; editurå: 10.000 lei; cheltuieli

functionale: 85.000 lei)

b. Buget de venituri final (HCJ 173/18.12.2018): 819.500 lei

din care:

– 419.500 lei cheltuieli personal;

– 35 –

– 324.000 lei bunuri si servicii din care: 83.000 lei materiale si servicii; 231.000 lei agenda

culturala; 10.000 lei tiparituri)

c. Credite bugetare repartizate efectiv: 803.600 lei

din care:

– 493.600 lei cheltuieli personal

– 310.000 lei bunuri si servicii.

Aparent, subventia acordatå CJCPCT Gorj este mai mare decât aceea din 2017, numai cå

diferentele s-au datorat influentei a doi factori: trecerea contributiilor de la angajator la angajat si

acordarea a 50.000 lei pentru proiecte din programul special ,,Centenarul Marii Uniri în Gorj”. În

realitate, fatå de bugetul initial creditele acordate efectiv institutiei au fost mai mici cu 81.400

lei, iar fatå de bugetul final, cu 15.900 lei mai putin. Mentionåm si faptul cå, în conformitate cu

OUG, comparativ cu anul 2017, pe cheltuieli materiale subventia a fost diminuatå cu 10%.

Cheltuielile pe manifeståri fiind cheltuieli materiale, diminuarea s-a produs în aceastå zonå, cea

mai afectatå fiind editura. În noiembrie acelasi ani, rectificarea bugetarå fiind negativå, Centrului i

s-a diminuat bugetul din nou. La aceasta s-a adåugat si faptul cå, începând cu luna mai 2018,

alocarea de subventii s-a fåcut în cuantum diminuat fatå de solicitårile conforme Hotårârilor de

Consiliu.

c. Cheltuieli realizate la 28.12.2018: 793.767, 73 lei

din care:

– 485.716 lei cheltuieli personal;

– 308.051,73 lei cheltuieli materiale din care: 76.782 lei cheltuieli functionale; 221.270 lei

agenda culturalå; 10.000 tipårituri)

Portofoliul de cheltuieli pe manifeståri reprezintå programele si proiectele aferente acestora

care au presupus alocåri directe de fonduri din bugetul institutiei, celelalte proiecte fiind realizate

fie fårå contributii financiare din partea Centrului, fie prin bugetarea partialå a lor de cåtre alte

institutii sau organisme ori prin preluarea de cåtre partenerii traditionali a unei pårti din cheltuielile

de logisticå: transport, cazare, maså, tipårituri etc.

În ceea ce priveste limitele valorice ale investitiei luate ca bazå de referintå acestea au fost:

– pentru proiectele mici: între 100 lei si 1.500 lei;

– pentru proiectele medii: între 1.500 lei si 4.000 lei;

– pentru proiectele mari: între 4.000 lei si 60.000 lei sau peste.

*

Analiza gradului de acoperire din surse atrase a cheltuielilor institutiei

– 10.000 lei Uniunea Scriitorilor din România, parteneriat (premii Opera Omnia Festivalul

International de Literaturå ,,Tudor Arghezi”)

– 10.000 lei, Primåria Tg-Cårbunesti (Festivalul International de Literaturå ,,Tudor Arghezi”)

– 10.000 lei Liga Culturalå ,,Fiii Gorjului” Bucuresti, parteneriat (Festivalul International de

Literaturå ,,Tudor Arghezi”, Festivalul International de Umor ,,Ion Cånåvoiu”, Bursa Brâncusi);

– 35.000 lei parteneri institutionali (prin contributia, ca si co-organizatori, la realizarea proiectelor

CJCPCT Gorj);

– 15.000 lei, Primåria Tântåreni (Bursa Brâncusi);

– 36 –

– 15.000 lei, Primåria Polovragi (Tabåra de sculpturå ,,Simboluri dacice în arta lemnului din

România”)

Total: 95.000 lei

Raportat la bugetul anual, cuantumul surselor atrase a reprezentat peste 11 % din total.

Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 61,19 %%;

Analiza ponderii cheltuielilor de capital din total cheltuieli: nu s-au facut cheltuieli.

Analiza gradului de acoperire a salariilor din subventie: 100%.

Ponderea cheltuielilor materiale din bugetul total: 38,81 %;

Analiza cheltuielilor pe beneficiar: 231.270 lei.

NOTÅ: Specificåm cå portofoliul de cheltuieli pe manifestårile din perioada 2016-2018

reprezintå programele si proiectele aferente acestora care au presupus alocåri directe de fonduri

din bugetul institutiei, celelalte proiecte fiind realizate fie fårå contributii financiare din partea

Centrului, fie prin bugetarea lor de cåtre alte institutii sau organisme ori prin preluarea de

cåtre partenerii traditionali a unei pårti din cheltuielile de logisticå: transport, cazare, maså,

tipårituri etc.

*

In cele ce urmeaza, vom prezenta situatia cheltuielilor derulate în programe si proiecte, conform

Contractului de management aferent perioadei 2016-2018.

PROGRAME SI PROIECTE FINANTATE ÎN 2016

1. PROGRAM ,,RÅDÅCINI”

Proiecte mici Denumire Estimat (lei) Realizat (lei)

Premiile CJCPCT 2015 800 –

Fest. Stoina 300 350

Fest. Cåtunele 500 500

Fest. Ciuperceni 500 500

Fest. Cåpreni – 1150

Fest. Bustuchin 1.000 1000

Fest. Ticleni – 800

Fest. obiceiuri

Tg-Cårbunesti 1.000 –

Proiecte medii Târg mesteri pop. olteni 2.000 1425

Fest. ,,Pe fir de baladå” 2000 1730

Ziua int. a iei românesti 2500 –

Festival Godinesti 2.500 2500

Fest. intern. folclor 3.500 3500

Festival Maria Apostol 3.600 3400

Fest. Transalpina – 2908

Fest. lautari Bolbosi 2.200 2300

Târgul de Cråciun 2.000 4808

– 37 –

Alai obiceiuri de iarnå 2.500 3163

Proiecte mari Tabåra cercetare etnof. 6.000 1574

Fest. Tismana 4.500 4000

Târg intern. mest. pop. 3000 2175

Fest. muzica trad. 4.500 4250

Simpozion Satul romanesc 6.000 6256

Fest. Maria Lataretu 6.000 6016

Târg turism Warsovia – 4103

2. PROGRAM ,,ACASÅ LA BRÂNCUSI”

Proiecte mici Ziua Culturii Nationale 200 200

Fest. umor Turceni 1.200 –

Fest. teatru Novaci 1.500 1500

Fest. Dans Maiastra 1.000 1004

Fest. romante Tântåreni 1.000 1000

Tabåra arta relig. copii 1.500 1500

Fest folk Coloana Infin. 1.000 1000

Atelier nat. poezie 1.000 1000

Proiecte medii Expoz. Måsti Gabrovo (Bulg.) – 2098

Fest. folk si baladå 3.600 3563

Proiecte mari Anul Brancusi in Gorj

5 expoz. in stainatate 10.160 5554

Salon intern. Mozaic 4300 8840

Gorjfest-Tabårå int. Sculptura

si Bursa Brancusi 60.000 68.687

Fest. internat. umor

si Salon interna . caricaturå 15.000 12.141

Fest. interna ional lit.

,,Tudor Arghezi” 40.000 40.749

Expo Parlament – 8036

Corala gorjeanå 4.500 4.500

Editurå: Revista Jiului de Sus 4000 5000

Revista Portal Måiastra 8000 5757

Cårti: 9000 9519

– Album ,,Portul popular în Gorj: 6090 lei;

– Hora-i obicei stråbun: 1224 lei;

– Eminescu-Drumuri si popasuri în Gorj: 2205 lei)

– 38 –

Total Total Total (lei)

programe proiecte estimat realizat (lei)

2 estimat/realizat

49/50 223.960 240.047

mici: 18/16 17.100 13.275

medii: 9/10 21.900 29.970

mari: 22/24 184.960 196.802

*

PROGRAME SI PROIECTE FINANTATE ÎN 2017

1. PROGRAM ,,RÅDÅCINI”

Proiecte mici (lei) Estimat Realizat

Premiile CJCPCT 2016 500 500

Fest. Stoina 300 300

Fest. rapsozi Tismana – 1.026

Fest. Cåtunele 500 500

Fest. Ciuperceni 500 500

Fest. Cåpreni – 1.150

Fest. Bustuchin 1.100 1.100

Fest. Ticleni 800 800

Fest. obiceiuri Tg-Cårbunesti 1.000 1.000

Proiecte medii (lei)

` Târg mesteri pop. olteni 2.000 2.220

Fest. ,,Pe fir de baladå” 2.000 2.175

Exp. Ziua iei/ Cipru 2.100 1.920

Festival Godinesti 2.500 2.500

Fest. intern. folclor 3.500 3.332

Festival Maria Apostol 3.600 3.100

Festival Tismana 4.000 3.300

Târg mesteri populari 3.500 3.267

Fest. Transalpina 2.000 –

Fest. lautari Bolbosi 2.200 2.300

Târgul de Mos Nicolae 2.500 2.500

Alai obiceiuri de iarnå 2.500 2.880

Proiecte mari (lei)

Tabåra cercet. etnofolclorica 5.000 1.132

Fest. muz. trad. Gena Bârsan 4.500 4.250

Simpozion Satul romanesc 6.000 3.771

Fest. Maria Lataretu 6.000 5.986

2. PROGAM ,,ACASÅ LA BRANCUSI”

Proiecte mici Ziua Culturii Nationale 500 273

Ziua Nationala Brancusi 500 550

– 39 –

Expozitie Eric Perjovski

(Rep. Moldova) 1.000 –

Fest. fabulå N. Dragos 1.000 –

Fest. teatru Novaci 1.000 1.000

Fest. Dans Maiastra 1.000 1.039

Fest. romance Tântåreni 1.000 1.000

Tabåra arta relig. copii 1.500 2.480

Fest folk Coloana Infin. 1.000 1.010

Expo Acaså la Brancusi

(Parlamentul României) 1.500 1.234

Atelier nat. poezie 1.000 1000

Proiecte medii Fest. folk si baladå 3.600 3.528

Bursa Brâncusi 3.000 3.000

Proiecte mari Tabåra intern. pict.

Rom.-Israel 20.000 21.049

Expo Tel Aviv/ Israel – 4.576

Gorjfest-Tabårå int.

sculptura 37.000 35.493

Fest. internat. umor

si Salon internat.

caricaturå 16.400 13.160

Fest. international lit.

,,Tudor Arghezi” 50.000 35.747

Corala gorjeanå 4.500 2.400

*

Editurå: 21.000 38.000

– Revista Jiului de Sus 5.000 3.932

– Revista Portal Måiastra

(4 nr./an) 10.000 10.081

– Cårti 6.000 23.937

(Monografie Bumbesti-Pitic, Vasile Militaru, Icoana de vatrå, Sårbåtorile de iarnå pe Valea

Motrului)

Total Total Total lei

programe proiecte estimat realizat

2 estimat/realizat

52 226.000 223.598

mici: 17/17 17.000 16.598

medii: 13/13 36.000 34.000

mari: 22/22 173.000 173.000

Notå:

* Sunt mentionate doar programele si proiectele care au avut finantare directå, celelalte

fiind realizate fie fårå alocåri de buget, fie prin preluarea cheltuielilor de cåtre administratiile

publice locale sau de alti parteneri de organizare. Cifrele de mai sus reprezintå atât sumele

alocate din bugetul propriu al institutiei, cât si cele repartizate pe unele proiecte în teritoriu de

cåtre Consiliul Judetean si gestionate prin CJCPCT Gorj.

*

*

PROGRAME SI PROIECTE FINANTATE ÎN 2018

1. PROGRAM ,,RÅDÅCINI”

Proiecte mici (lei) Estimat Realizat

CJCPCT ‘50 1.000 780

Fest. Stoina 300 300

Fest. rapsozi Tismana 1.000 1000

Fest. Ciuperceni 500 500

Fest. Cåpreni – 1150

Fest. Bustuchin 1.100 1000

Fest. Ticleni 800 –

Proiecte medii (lei)

Târg mesteri pop. olteni 2.000 1500

Fest. ,,Pe fir de baladå” 1.500 1433

Expo Tel Aviv/ Israel 3.500 –

Festival Godinesti 2.500 2500

Fest. intern. folclor 3.500 3481

Festival Maria Apostol 3.000 3000

Festival Tismana 3.500 4000

Târg mesteri populari 3.500 2850

Fest. lautari Bolbosi 2.000 1950

Târgul de Mos Nicolae 2.500 2233

Alai obiceiuri de iarnå 2.500 2859

Proiecte mari (lei)

Tabåra cercet. etnofolcl. 4.500 –

Fest. muz. trad. 4.000 3950

Rural Fest 4.500 2205

Fest. Maria Lataretu 6.000 5699

2. PROGAM ,,ACASÅ LA BRANCUSI”

Proiecte mici (lei)

Ziua Culturii Nationale 1.200 –

Fest. teatru Novaci 1.000 1000

Fest. romante Tântåreni 1.000 1000

Tabåra arta relig. copii 1.500 250

Atelier nat. poezie 1.000 1000

Expo Chisinåu/ Moldova 1.250 –

Expo Cernåuti/ Ucraina 1.250 –

Proiecte medii (lei) Fest. folk si baladå 3.600 3141

Proiecte mari (lei) Expoz. Palat Parlament

si Expo Plevna/ Bulgaria 40.000 39.461

Tabåra intern. pict.

Rom.-Olanda 15.000 14.474

Tabårå sclp. Polovragi 10.000 8.518

Gorjfest si Bursa

Brancusi 45.000 46.433

Fest. intern. umor si Salon

internat. caricaturå 15.000 12.995

Fest. international lit.

,,Tudor Arghezi” 50.000 39.201

Expo Centenar – 2938

Corala gorjeanå 4.500 2550

Expo Tel Aviv, Israel – 900

Editurå: Revista Portal Måiastra

(4 nr./an) 10.000 5557

Revista Jiului de Sus – 4324

Materiale promotionale – 5098

Total Total Total lei

programe proiecte estimat realizat

2 estimat/ realizat

41/38 255.000 231.270

mici: 13/10 12.200 7.980

medii: 13/12 33.600 31.152

mari: 15/16 208.500 188.304

Note:

* Sunt mentionate doar programele si proiectele care au avut finantare directå, celelalte fiind

realizate fie fårå alocåri de buget, fie prin preluarea cheltuielilor de cåtre administratiile publice

locale sau de alii parteneri de organizare.Sumele de mai sus reprezintå atât sumele alocate din

bugetul propriu al institutiei, cât si cele repartizate pe unele proiecte în teritoriu de cåtre Consiliul

Judetean si gestionate prin CJCPCT Gorj.

*

Asa cum am prezentat anterior, bugetul pe manifeståri pe anul 2018 (care a cuprins si cele

douå evenimente aprobate spre finantare în cadrul Programului ,,Centenarul Marii Uniri în

Gorj”/ 50.000 lei) a avut o evolutie imprevizibilå: de la suma de 255.000 lei aprobatå initial,

s-a ajuns pe repartizare finalå la suma de 241.000 lei, pentru ca, efectiv, creditele pe acest

capitol acordate per total institutiei så fie de 231.270 lei, cu 24.000 lei mai putin decât suma

– 42 –

aprobatå la început de an prin Hotårâre de Consiliu. Aceasta a presupus nefinantarea unor

festivaluri traditionale (Cåtune, Cåpreni, Rânca, Tg-Cårbunesti (Colinde); Festivalul literar

,,N. Dragos” de la Motru; Festivalul de gimnasticå si dans sportiv Måiastra; Festivalul de

folk Coloana Infinitului), anularea unor expozitii prevåzute în spatiul european si a Tabere de

cercetare, reducerea proiectului Ruralfest la tipårirea revistei ,,Crinul satelor” si la un simplu

Târg al mesterilor populari, precum si la reducerea la circa 47% a activitåtii Editurii CJCPCT

Gorj.

*

EVOLUTIA VALORII INDICATORILOR DE PERFORMANTA ÎN PERIOADA

RAPORTATÅ, CONFORM CRITERIILOR DE PERFORMANTA ALE INSTITUTIEI

* pe anul 2016

Nr. crt PROGRAME SI PROIECTE Planificat Realizat

1. Nr. programe culturale multianuale 3 3

2. Nr. proiecte în cadrul programelor 100 110

3. Nr. de activitåti/ programe de educatie

permanentå 4 4

4. Nr. colectii muzeale/ muzee nou înfiintate 2 2

5. Nr. proiecte/ actiuni de conservare, promov.

si transmitere a valorilor morale, culturale, art.

comunitare, nationale si/ sau universale,

a obiceiurilor, traditiilor si mestesugurilor,

organizate sau sustinute 20 30

6 . Studii, cercetåri, activitåti de documentare/

monografii 10 12

7. Nr. de activitåti/ manifeståri cultural-artistice

pe genuri (finantate) 49 50

8. Alte manifeståri: expozitii temporare

sau permanente, seminarii, conferinte 35 40

9. Evidenta patrimoniului fårå sediu propriu

10. Nr. de aparitii în preså 350 400

11. Materiale de promovare 5 12

12. Nr. parteneriate realizate 45 51

13. Realizarea unor studii privind cunoaºterea

categoriilor de public, a asteptårilor acestuia 2 2

14. Perfectionarea personalului 2 2

15. Cheltuieli pe beneficiar 223.960 240.047

16. Fonduri atrase (lei) 40.000 57.000

– 43 –

* pe anul 2017:

PROGRAME SI PROIECTE Planificat Realizat

1. Nr. programe culturale multianuale 3 3

2. Nr. proiecte în cadrul programelor 134 162

3. Nr. de activitåti/ programe de educa¡ie permanentå 5 5

4. Nr. colectii muzeale/ muzee nou înfiintate 2 2

5. Nr. proiecte/ actiuni de conservare, promovare si

transmitere a valorilor morale, culturale, artistice

comunitare, nationale si/ sau universale,

a obiceiurilor, traditiilor si mestesugurilor,

organizate sau sus¡tinute 50 60

6. Studii, cercetåri, activitåti documentare/ monografii 10 10

7. Nr. de activitåti/ manifeståri cultural-artistice

pe genuri (finantate) 52 60

8. Alte manifeståri culturale: expozitii temporare sau

permanente, seminarii, conferinte 20 30

9. Evidenta patrimoniului fårå sediu propriu

10. Nr. de aparitii în preså 400 420

11. Materiale de promovare 5 10

12. Nr. parteneriate realizate 50 52

13. Realizarea unor studii privind cunoasterea

categoriilor de public, a asteptårilor acestuia 2 2

14. Perfectionarea personalului 2 2

15. Cheltuieli pe beneficiar 226.000 230.997

16. Fonduri atrase (lei) 57.000 57.000

*

pe anul 2018:

PROGRAME SI PROIECTE Planificat Realizat

Nr. crt.

1. Nr. programe culturale multianuale 3 3

2. Nr. proiecte în cadrul programelor 110 145

3. Nr. de activitåti/ programe de educatie

permanentå 5 5

4. Nr. colectii muzeale/ muzee nou înfiintate 2 1

5. Nr. proiecte/ ac¡iuni de conservare, promovare

si transmitere a valorilor morale, culturale,

artistice comunitare, nationale si/ sau

universale, a obiceiurilor, traditiilor si

mestesugurilor, a artei contemporane,

organizate sau sustinute 40 50

6. Studii, cercetåri, activitåti de documentare/

monografii 5 5

7. Nr. de activitåti/ manifeståri cultural-artistice

pe genuri (finantate) 40 41

8. Alte manifeståri culturale: expozitii temporare

sau permanente, seminarii, conferinte,

simpozioane 25 35

9. Evidenta patrimoniului propriu fårå sediu

10. Nr. de aparitii în preså 400 420

11. Materiale de promovare 5 6

– 44 –

12. Nr. parteneriate realizate 50 56

13. Realizarea unor studii privind cunoasterea

categoriilor de public, a asteptårilor acestuia 2 2

14. Perfectionarea personalului – nr. de angajati

care vor urma diverse forme de perfectionare 2 2

15. Cheltuieli pe beneficiar 255.000 231.270

16. Fonduri atrase (lei) 57.000 90.000

E. SINTEZA PROGRAMELOR SI A PLANULUI DE ACTIUNE PENTRU

ÎNDEPLINIREA OBLIGATIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT

PENTRU PERIODA 2016-2018

E. 1. Viziune

Schimbårile de esentå survenite în România ultimului sfert de secol, calitatea de membru al

comunitåtii europene, internationalizarea accentuatå a culturii, preponderenta la nivel mondial

acordat dimensiunii economice a acesteia – relevat atât de excelenta sectoarelor culturale traditionale,

cât si de dezvoltarea industriilor culturale moderne -, programul de dezvoltare durabilå a judetului

Gorj elaborat de Consiliul Judetean, precum si maturizarea profesional a CJCPCT au presupus o

schimbare partialå de viziune în ceea ce priveste managementul acestui asezåmânt.

În elaborarea propriei strategii pentru perioada 2016-2018, institutia a acordat prioritate

urmåtoarelor provocåri:

– dezvoltarea dimensiunii de centru metodic pentru asezmintele din teritoriu prin implicarea mai

accentuatå în viata culturalå a comunitåtilor locale;

– sprijinirea asezåmintelor culturale din mediul urban traditional în conceperea de programe

privind dezvoltarea industriilor creative;

– sprijinirea asezmintelor din mediul rural si mic urban în constientizarea, conservarea, valorizarea

si promovarea identitåtii culturale, si a creårii unui brand reprezentativ (obicei, traditie, mestesug,

eveniment artistic, obiectiv de patrimoniu – månåstire, bisericå, pesterå etc., produs gastronomic,

sårbåtoare comunitarå, personalitate de mare anvergurå – Arghezi, Brâncusi, Tudor Vladimirescu

etc.);

– transformarea, pe termen mediu, a CJCPCT Gorj în laborator de programe si proiecte culturale

cu impact major asupra politicii de promovare a imaginii Gorjului în tarå si în afara ei.

E. 2. Misiunea institutiei

În sensul de mai sus, CJCPCT Gorj a avut misiunea de:

– centru stiintific si metodic pentru asezåmintele culturale din judet (case de culturå, cåmine

culturale, centre culturale, universitåti populare), pe care la coordonat, monitorizat, consiliat si

sprijinit profesional, logistic si, dupå caz, financiar, în realizarea politicilor culturale locale;

– centru cultural pe segmentul culturå popular si culturå de performantå (festivaluri si concursuri

folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor; târguri ale mesterilor populari,

revitalizare obiceiuri si traditii; tabere de cercetare etnofolcloric; tabere de creatie artisticå; saloane

si expozitii de artå popularå, plasticå, fotograficå, film documentar; editare si sprijin de specialitate

pentru editarea de reviste culturale, studii, albume, pliante etc.).

În realizarea acestei misiuni, CJCPCT si-a redimensionat activitatea pornind de la urmåtoarele

necesitåti:

– întårirea capacitåtii institutionale si de administrare a programelor si proiectelor organizate în

regie proprie si/sau în parteneriat cu institutii si organisme culturale din judet, tar si strintate;

– elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare institutionalå care så includå si strategia

cultural pe termen mediu si lung;

– 45 –

– amplificarea dimensiunii de centru stiintific si metodic, nu în dauna ci în completarea mai

eficient a celei de centru cultural;

– instituirea unui sistem relational reciproc avantajos cu administratiile publice locale, asezåminte

si institutii culturale din teritoriu si din afara lui, organizatii sindicale, organisme neguvernamentale

nationale si internationale cu preocupåri în domeniu, alte entitåti predispuse a sustine material

proiecte culturale;

– cresterea vizibilitåtii institutiei printr-o mai bunå strategie media;

– promovarea adecvatå la nivel regional, national si international a imaginii sale si a imaginii

Gorjului ca judet cu oportunitåti culturale si turistice deosebite;

– eficientizarea activitåtii segmentului de editurå;

– amplificarea anvergurii internationale a manifestårilor-eveniment si promovarea mai agresivå

la nivel national si international a imaginii si proiectelor institutiei;

– atragerea de noi surse de finantare prin realizarea de parteneriate cu institutii si organisme

diverse capabile a prelua o parte din prestårile de servicii presupuse de derularea unor mari evenimente

culturale organizate în regie proprie de CJCPCT Gorj;

– asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea resurselor umane în cadrul institutiei în vederea

realizråii eficiente a obiectivelor acesteia si a satisfacerii nevoilor angajatilor.

E. 3. Obiectivele managementului

Pentru perioada 2016-2018, obiectivele strategice ale managementului au fost:

* în domeniul resurselor umane:

– asigurarea, motivarea si mentinerea resurselor umane existente în acest moment în cadrul

institutiei;

– angajarea de specialisti pe posturile devenite vacante (referent resurse umane, referent coregrafie,

documentarist);

– cresterea eficientei si a gradului de asumare individual a responsabilitåtilor ce revin fiecårui

angajat;

– cresterea gradului de initiativå personalå în domeniul de specialitate revenit fiecåruia prin Fisa

de post;

– continuarea structurårii activitåtii prin repartizarea fiecårui specialist ca director de programe

si proiecte pe zona de responsabilitate profesionalå;

– asigurarea conditiilor privind formarea si perfectionarea angajatilor, în scopul dezvoltårii

competentelor care så le permitå så performeze profesional.

* în domeniul economico-financiar:

– previzionarea evolutiei financiare a institutiei în corelatie cu subventiile acordate de cåtre

Consiliul Judetean Gorj si cu fondurile atrase de cåtre manager sau angajati din alte surse decât

acelea provenite de la autoritatea publicå. Având în vedere dificultatea si lipsa de predictibilitate a

surselor de venituri atrase – Gorjul fiind un judet cu posibilitåti reduse în domaniul sponsorizårii

fenomenului cultural local, ponderea subventiilor va råmâne în continuare de peste 90 % din total

buget;

– cresterea cuantumului surselor atrase (vezi analiza situatiei economico-financiare);

– eficientizarea cheltuielilor, în sensul economisirii de fonduri în segmentele în care acest lucru

e posibil fårå a afecta functionalitatea normalå a institutiei;

– cresterea gradualå a cheltuielilor în sectorul ,,bunuri si servicii” – capitol ,,manifeståri culturale”

ca urmare a cresterii performantelor institutionale;

– 46 –

– cresterea gradualå a cheltuielilor în sectorul ,,capital” pentru achizitii de aparaturå care,

exploatatå profesional, poate deveni o altå surså de venituri.

– mentinerea costurilor aferente proiectelor propuse la valori de referint cuprinse între 1500 si

60.000 lei per proiect.

* în domeniul administrativ:

– întrirea capacitåtii institutionale si de administrare a programelor culturale si a proiectelor

aferente acestora;

– completarea documentelor interne de organizare si functionare în concordantå cu obiectivele

de dezvoltare institutionalå si prevederile legale în domeniu;

– elaborarea de propuneri – atunci când circumstantele cer acest fapt – privind îmbunåtåtirea

modului de administrare a institutiei, înaintarea acestora cåtre autoritatea public si depunerea de

diligente pentru aprobarea lor.

* în domeniul proiectelor culturale specifice institutiei:

– coordonarea, monitorizarea si sprijinirea asezåmintelor culturale din teritoriu;

– diversificarea ofertei de proiecte cultural la nivel de judet;

– dezvoltarea segmentului de educatie permanentå;

– conservarea si promovarea culturii traditionale a Gorjului;

– conservarea si promovarea elementelor de patrimoniu imaterial din judet;

– dezvoltarea structurilor si elementelor culturii de performantå;

– promovarea turismului natural, istoric, cultural si religios al zonei;

– promovarea si sustinerea excelentei în domeniile vietii culturale gorjene;

– promovarea nationalå si internationalå a imaginii Gorjului prin amplificarea brand-urilor

existente si crearea altora noi.

E. 4. Strategia culturalå pentru întreaga perioadå de management

Mentionåm cå strategia pentru perioada 2016-2018 a fost construitå tinându-se cont de o serie

de factori cu potential de risc:

– lipsa unui sediu propriu, institutia ocupând în baza unui Protocol pe termen determinat circa

70 mp. din spatiile DJCCPCN Gorj, utilizarea lor fiind majoritar administrativå;

– lipsa spatiilor necesare pentru înfiintarea unui Punct de informare culturalå la nivelul judetului,

a unui Studiou metodic si a Muzeului de artå contemporanå GORJFEST;

– absenta – din organigramå, dar si din nomenclatorul de functii la nivelul judetului – a unui

specialist în domeniul educatiei permanente;

– disponibilizarea unui numår însemnat de directori de cåmine culturale fie din cauza precaritåtii

bugetelor locale, fie din lipsa de interes pentru actul cultural din partea conducåtorilor din

administratia publicå localå;

– slaba pregåtire profesionalå a circa 50% dintre directorii asezåmintelor din teritoriu.

Având în vedere pericolele de mai sus dar si performantele reale ale CJCPCT obtinute pânå în

prezent, consideråm cå prioritatea managementului în perioada urmtoare va fi continuarea dezvoltårii

institutiei, astfel încât programele si proiectele derulate så råspund mai punctual necesitåtilor culturale

ale comunittilor locale.

În realizarea celor mai de sus, institutia, prin manager, îsi asumå atributiile urmåtoare:

– 47 –

a) påstrarea si valorificarea traditiilor si valorilor culturii populare din judet în contextul dezvoltårii

culturii traditionale nationale;

b) organizarea activitåtii de stimulare si valorificare a traditiei si creatiei populare, sub forma

unui centru stiintific si metodic;

c) completarea permanentå a bazei de date si valori a culturii populare si scrise din jude¡;

d) cercetarea si evaluarea realitåtii fenomenului culturii populare, investigând dinamica actualå

a traditiei si urmårind cu prioritate scopuri aplicative;

e) colectionarea si tezaurizarea datelor si valorilor reprezentative pentru dezvoltarea actualå a

traditiei populare si acumularea unui patrimoniu propriu al creatiei contemporane asigurând

fundamentarea stiintificå a strategiei culturale în acest domeniu. În acest scop are competente de a

achizitiona bunuri culturale de profil, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) valorificarea patrimoniului acumulat (arhive, colectii etc.); în cadrul activitåtii stiintifice si

artistice, CJCPCT Gorj este autorizat så organizeze, cu respectarea actelor normative în vigoare,

filiale în teritoriu, colectii muzeale, biblioteci de specialitate, studiouri metodice, galerii de artå si

alte unitåti similare integrate circuitului public;

g) initierea de måsuri stimulative pentru consacrarea si apårarea statutului creatorilor si

performerilor traditiei populare si ai creatiei artistice contemporane, pentru protectia datinilor si

valorilor împotriva agentilor poluanti. În acest sens, CJCPCT Gorj are competenta de a acorda

premii (inclusiv în bani), distinctii si alte stimulente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) initierea si realizarea de programe de valorificare culturalå si artisticå a traditiei populare si a

creatiei artistice contemporane;

i) asigurarea asistentei metodice de specialitate pentru asezåmintele din teritoriu în ceea ce

priveste conceperea si desfsurarea activitåtii specifice a acestora, precum si, la cerere, pentru

societåtile si asociatiile cultural-artistice, sau alte organizatii cu preocupåri în domeniu;

j) asigurarea, la cerere, pentru asezåmintele culturale de stat sau pentru organizatii cu preocupåri

similare, a pregåtirii si perfectionrii personalului de specialitate angajat, contribuind în acelasi timp

la atestarea artistilor liberi profesionisti si a artizanilor individuali;

k) executarea competentelor prevåzute de actele normative în vigoare cu privire la combaterea

tendintelor de degradare a creatiei populare;

l) asigurarea, la cerere, pentru asezåminte culturale, autoritåti administrative, organizatii interesate,

de consultatii si documentatii de specialitate, în vederea selectårii, protejårii si promovårii valorilor

autentice ale culturii populare;

m) identificarea, din proprie initiativå, a influentei agentilor poluanti în acest domeniu si a

consecintelor acestora, si supunea atentiei opiniei publice, autoritåtilor administrative si forurilor

culturale din domeniu a rezultatelor constatate;

o) adaptarea si diversificarea permanentå a specificului activitåtii desfåsurate, precum si

reevaluarea continuå a sarcinilor reglementate prin acte normative în vigoare privind organizarea

si desfåsurarea activitåtii, urmårind implementarea de strategii si programe care så asigure

îndeplinirea misiunii specifice a institutiei.

E. 5. Strategia si planul de marketing

Este cunoscut faptul cå aplicarea strategiei de marketing în sfera producerii si consumului cultural

duce la cresterea gradului de fezabilitate a unui proiect cultural, amplificå si intensificå impactul

unui eveniment si implicå publicul în întregul proces de producere, promovare si distributie a

bunului cultural.

În atingerea acestui obiectiv, CJCPCT Gorj a încercat så realizeze:

– 48 –

– armonizarea dorintelor imediate ale consumatorilor cu interesele culturale pe termen lung ale

comunitåtilor locale;

– cunoastere realå a cererii si ofertei culturale;

– elaborarea, diseminarea si evaluarea de chestionare, anchete, studii care så ofere o imagine cât

mai apropiatå de adevår a nevoilor culturale comunitare;

– întocmirea agendei culturale functie de aceste nevoi;

– promovarea produselor culturale astfel obtinute.

Pentru ducerea la îndeplinire a strategiei, institutia a urmårit implementarea în cadrul fiecårui

program a schemei de bazå a unui plan de marketing:

* determinarea obiectivelor;

* stabilirea bugetului;

* alegerea elementelor strategice potrivite proiectului;

* crearea mesajului;

* selectia mijloacelor media;

* evaluarea campaniei de marketing.

– modificarea politicii de marketing cultural în sensul cå oamenii nu trebuie convinsi så consume

culturå (pentru cå dezvoltarea si afirmarea spiritualå este o constant si o nevoie organicå), ci så vin

singuri în locatia în care bunul cultural este pus la dispozitia sa.

E. 6./7. Centralizator programe si proiecte (2016-2018)

Dupå cum am specificat deja, în parioada supuså evaluårii, activitatea CJCPCT Gorj s-a derulat

în functie de cele 3 programe multianuale care si-au dovedit eficacitatea în mandatul anterior si în

care s-au regåsit atât proiecte devenite traditionale, cât si proiecte noi, anume:

1. Marketing si management cultural – relatia cu teritoriul;

2. Rådåcini – specializat în cultura popularå;

3. Acaså la Brâncusi – specializat în sustinerea elementelor de culturå scriså si promovarea

nationalå si internationalå a imaginii culturale a Gorjului.

Prezentarea în detaliu a programelor si proiectelor aferente fiecårui an a fost fåcutå la

punctul D – Evolutia economico-financiarå a institutiei.

E. 8. Alte evenimente/ activitåti organizate si/sau coordonate de institutie

– coordonarea de cåtre managerul CJCPCT Gorj, ca presedinte al Comisiei judetene de

propuneri, organizare si coordonare, a manifestårilor din cadrul Programelor ,,2016-Anul Brâncusi

în Gorj”si ,,2018 – Centenarul Marii Uniri în Gorj”;

– realizarea de cåtre managerul institutiei a scenariilor si coordonarea spectacolelor evocatoare:

,,Poveste despre Mica Unire” (Tg-Jiu, 2018), “Brâncusi la Hobita” (Hobita, 2016), “Låcasul sfânt

al lui Zalmoxis” (Pestera Polovragi”, 2016-2017), “Råsunet în poiana lui Mihai” (Schela”, 2018),

Poem despre Marea Unire” (Tg-Jiu, 2018) etc., puse în scena de Teatrul ,,Elvira Godeanu” si

Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”;

– întocmirea si difuzarea anualå a Calendarului istoric si cultural al Gorjului;

– realizarea si înaintarea cåtre Consiliul Judetean Gorj a Strategiei culturale pe termen scurt,

mediu si lung a Gorjului (2017);

– sprijinirea administratiilor locale în întocmirea dosarelor pentru accesare de fonduri pentru

reabilitarea, modernizarea si dotarea cåminelor culturale din judet;

– 49 –

– acordarea de asistentå de specialitate pentru întocmirea dosarelor privind atribuirea Titlului de

Sat de importantå turisticå nationalå (Arcani, Polovragi/ 2016);

– coordonarea proiectului ,,Galeria Nemuritorilor Gorjului”, initiat în anul 2009 de managerul

CJCPCT Gorj;

– sprijinirea administratiilor publice în organizarea si desfåsurarea concursurilor pentru ocuparea

posturilor vacante de director de cåmin cultural/ caså de culturå din teritoriu.

F. PREVIZIONAREA EVOLUTIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUTIEI, CU

O ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE DE CATRE

AUTORITATE, PRECUM SI A VENITURILOR CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE

IN ANUL 2019

F. 1. PROIECTUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU URMÅTOAREA

PERIOADÅ DE RAPORTARE (2019-2022

1. Proiect de buget de venituri si cheltuieli pe perioada managementului (mii lei)

Nr. crt. Categorii 2019 2020 2021 2022

1. Total venituri (lei)

din care:

1.a. subventii 1040 1044 1044 1133

1.b. alte venituri

2. Total cheltuieli 1040 1044 1044 1133

din care:

2.a. cheltuieli personal, din care 705 710 710 781

2.a.1. cheltuieli cu salariile 502 502 502 542

2.a.2. alte cheltuieli personal 188 188 188 239

2.b. cheltuieli cu bunuri si servicii

335 335 335 357

din care:

2.b.1. întretinere 94 94 94 100

2.b.2 agenda culturalå a institutiei 241 241 241

257

*

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUS PENTRU ANUL 2019

a. Total fonduri: 1.040.000 lei

din care:

– 705.000 lei cheltuieli personal;

– 335.000 lei bunuri si servicii (94.000 lei cheltuieli functionale; 214.000 lei agenda

culturalå – manifestari traditionale si proiecte noi; 21.000 lei editurå; 6.000 preståri servicii).

– 50 –

b. Surse preconizate a fi atrase: circa 100.000 lei, anume:

– 10.000 lei, prin proiect, de la Uniunea Scriitorilor din România (Festival International de

Literaturå ,,Tudor Arghezi”: premiile Opera Omnia pentru scriitori români, decont transport invitati

stråini);

– 10.000 lei, Primåria Tg-Cårbunesti (Festival International de Literaturå ,,Tudor Arghezi”);

– 10.000 lei, Primåria Tg-Jiu (GORJFEST 2019);

– 10.000 lei, Liga Cultural Fiii Gorjului Bucuresti (Premiul Opera Omnia pentru scriitor originar

din Gorj – Festival Tudor Arghezi; Premii GORJFEST; Premii Festivalul International de Umor

,,Ion Cånåvoiu”);

– 30.000 lei parteneri institutionali din sistemul cultural gorjean (prin contributia, ca si coorganizatori,

la realizarea unor proiecte ale CJCPCT;

– 15.000 lei, Primåria Bâlteni (partener la proiectul ,,Bursa Brâncusi” care, în acest an, prevede

realizarea în cadrul Taberei de sculpturå a bustului lui Dincå Schileru, ce va fi amplasat în curtea

Scolii Primare ,,Dincå Schileru” din localitate);

– 15.000 lei, Primåria Polovragi (partener în realizarea editiei a II-a a Taberei ,,Simboluri dacice

în arta lemnului din România”).

F.2. NUMÅRUL ESTIMAT AL BENEFICIARILOR PENTRU PERIOADA

MANAGEMENTULUI

2019 2020 2021 2022

2.1. la sediu 1.000 1.000 1.000 1.000

2.2. în afara sediului 15.000 18.000 20.000 20.000

F. 3. Programul minimal propus pentru anul 2019

In 2019, activitatea CJCPCT Gorj se va derula în functie de cele 3 programe multianuale,

anume:

1. Marketing si management cultural – relatia cu teritoriul;

2. Rådåcini – specializat în cultura popularå;

3. Acaså la Brâncusi – specializat în sustinerea elementelor de culturå scriså si promovarea

nationalå si internationalå a imaginii culturale a Gorjului.

Lista completå a proiectelor se aflå în Anexa nr. 1 – Agenda culturalå pe anul 2019.

*

PROGRAME SI PROIECTE PROPUSE SPRE FINANTARE ÎN 2019

1. PROGRAM ,,RÅDÅCINI”

Proiecte mici (lei) Estimat

CJCPCT ‘51 900

Fest. Stoina 300

Fest. rapsozi Tismana 1.500

Fest. ,,Pe fir de baladå” 1.500

Fest. Ciuperceni 500

Fest. Bustuchin 1.000

Fest. colinde Tg-Cårbunesti 700

– 51 –

Proiecte medii (lei)

Târg mesteri pop. olteni 2.000

Festival Godinesti 2.500

Fest. intern. folclor 3.500

Festival Maria Apostol 3.500

Târg mesteri populari 3.500

Fest. muz. trad. 3.500

Fest. lautari Bolbosi 2.000

Târgul de Mos Nicolae 2.500

Proiecte mari (lei)

Festival Tismana 4.000

Rural Fest 6.000

Fest. Maria Lataretu 6.000

Alai obiceiuri de iarnå 3.000

Promovare Ans. CJCPCT 6.000

2. PROGAM ,,ACASÅ LA BRANCUSI”

Proiecte mici (lei)

Ziua Culturii Nationale 500

Ziua Olteniei 500

Zilele culturii scrise 500

Fest. teatru Novaci 1.000

Fest. romante Tântåreni 1.000

Tabåra arta relig. copii 1.500

Ziua Cons. Jud. Gorj 1.000

Proiecte medii (lei)

Fest. folk si baladå 3.600

Atelier national poezie 2.000

5 Expozitii externe 10.000

Proiecte mari (lei)

Tabårå sclp. Polovragi 10.000

Gorjfest 50.000

Bursa Brancusi

(bust Dincå Schileru) 15.000

Fest. internat. umor

si Salon internat.

caricaturå 15.000

– 52 –

Fest. international lit.

,,Tudor Arghezi” 50.000

Corala gorjeanå 4.000

Editurå: 21.000

din care:

(Revista Portal Måiastra 10.000

Revista Jiului de Sus 5.000

3 cårti (folclor, monografii,

istorie culturalå) 6.000

Total Total Total buget

programe proiecte estimat

2 estimat (lei)

46 241.000

mici: 14 12.400

medii: 15 38.600

mari: 17 190.000

din care:

– pe segmentul culturå popularå: 54.400 lei

– pe segmentul culturå scriså: 165.000 lei

– pe segmentul editurå: 21.000 lei

Notå:

* Sunt mentionate doar programele si proiectele aferente anului 2019 pentru care s-a solicitat

finantare directå de cåtre ordonatorul principal de credite – Consiliul Judetean Gorj. Sumele de mai

sus reprezintå atât sumele alocate din bugetul propriu al institutiei, cât si cele repartizate pe unele

proiecte în teritoriu de cåtre Consiliul Judetean si gestionate prin CJCPCT Gorj. Sintetic, având în

vedere necesitatea eficientizårii continue a activitåtii institutiei, pentru anul 2019, indicatorii culturali

propusi a fi realizati de manager sunt urmåtorii:

Nr. crt. INDICATORI

planificat

1. Nr. programe culturale multianuale 3

2. Nr. proiecte în cadrul programelor 128

3. Nr. de activitåti/ programe de educatie

permanentå 5

4. Nr. colectii muzeale/ muzee nou înfiintate 2

5. Nr. proiecte/ actiuni de conservare, promovare

si transmitere a valorilor morale, culturale,

artistice comunitare, nationale si/ sau

universale, a obiceiurilor, traditiilor si

mestesugurilor, a artei contemporane,

organizate sau sustinute 40

6. Studii, cercetåri, activitåti de documentare/

monografii 5

7. Nr. de activitåti/ manifeståri cultural-artistice

pe genuri (finantate) 46

– 53 –

8. Alte manifeståri culturale: expozitii temporare

sau permanente, seminarii, conferinte,

simpozioane 25

9. Evidenta patrimoniului propriu fårå sediu

10. Nr. de aparitii în preså 400

11. Materiale de promovare 5

12. Nr. parteneriate realizate 50

13. Realizarea unor studii privind cunoasterea

categoriilor de public, a asteptårilor acestuia 2

14. Perfectionarea personalului – nr. de angajati

care vor urma diverse forme de perfectionare 3

Precizåm cå în tabelul de mai sus sunt cuprinse atât proiectele propuse a fi finantate partial sau

total de cåtre CJCPCT Gorj, cât si proiectele care nu presupun finantare din partea institutiei,

aceasta fiind preluat de cåtre parteneri: Consilii locale, institutii judetene si asezåminte culturale

din teritoriu, organisme neguvernamentale, organizatii sau uniuni de creatie, alti parteneri.

*

Limite valorice ale investitiei în proiecte în anul 2019

Categorii proiecte Limite valorice ale investiciei în proiecte

MICI de la 100 lei pân la 1.500 lei

MEDII de la 1.500 lei la 4.500 lei

MARI de la 4.500 lei la 60.000 lei

*

În intervalul 2020-2022:

– se vor mentine evenimentele culturale traditionale prevåzute în Agenda anului 2019;

– se va urmåri finalizarea proiectelor începute anterior;

– dacå propunerile de buget pentru aceastå perioadå vor fi acceptate de autoritate, va fi posibilå si

realizarea de proiecte noi.

Vor avea prioritate urmåtoarele proiecte:

1. Finalizarea cercetårilor privind elementele de culturå popularå si culturå scriså din Gorj prin

realizarea si editarea unui studiu care så reliefeze starea actualå a fenomenului cultural gorjenesc, asa

cum rezultå în urma evalurii informatiilor obtinute în cadrul celor XIII editii ale Taberei de cercetare

,,C-tin Bråiloiu”;

2. Completarea cu datele la zi a Hårtii Culturale a Gorjului;

3. Demararea procedurilor de sprijinire a manifestårilor organizate de comunitåtile locale prin

organizarea de concurs de proiecte;

4. Sensibilizarea conducerii Consiliului Judetean Gorj si a Primåriei Pestisani pentru finalizarea

constructiei Casei de Culturå din localitate si transformarea acesteia în Centru expozitional si de

conferinte ,,C-tin Brâncusi”, în care så functioneze si o Bibliotecå Brâncusi;

5. Realizarea de spatii artistice distincte în localitåti de mare oportunitate culturalå, cu opere rezultate

în urma organizårii Festivalului International de Arte Vizuale Gorjfest si a Bursei Brâncusi;

6. Continuarea promovårii la nivel international a Festivalului International de Literaturå ,,Tudor

Arghezi” prin crearea seriei de albume bilingve ,,Poeti în Festival”;

7. Continuarea demersurilor de sensibilizare a administratiei publice judetene în vederea înfiintårii

Muzeului de Artå Contemporanå GORJFEST;

– 54 –

9. Reabilitarea si introducerea în circuitul turistic a unei mori pe apå si a unei pive la Arcani;

10. Sustinerea si promovarea la nivel national si international a Ansamblului Folcloric ,,Cheile

Oltetului” care, din 2018, a devenit Ansamblu al CJCPCT Gorj si al Primåriei Polovragi;

11. Continuarea Taberei si finalizarea Colectiei de sculpturå ,,Simboluri dacice în arta lemnului din

România” de pe platoul din fata Månåstirii Polovragi, si reconstituirea în acest spatiu a elementelor

definitorii ale unui sat dacic;

12. Continuarea înfiintårii, cu sprijinul administratiilor publice locale, de colectii muzeale si muzee

ale satului în localitåtile de resedintå în care acestea nu existå încå;

13. Demararea procedurilor de pregåtire ale Programului BICENTENARUL REVOLUTIEI DE LA

1821, conduse de TUDOR VLADIMIRESCU;

14. Depunerea de demersuri cåtre Primåria Tg-Jiu pentru înfiintarea, pânå în anul 2021, a Muzeului

,,Tudor Vladimirescu” în Casa Vasile Moangå, loc de popas al conducåtorului Revolutie de la 1821;

15. Permanetizarea si amplificarea relatiilor si a parteneriatelor cu institutii similare si uniuni de

creatie, cu scriitori, artisti plastici, mesteri populari, alti creatori din spatiul cultural si artistic international.

*

PARTEA A II-A

Propuneri pentru modificarea si/ sau completarea clauzelor contractuale, formulate, dupå

caz, în baza prevederilor art. 39 alin (3) din ordonanta de urgentå.

Nu este cazul.

Manager

Ion Cepoi