Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj

Nr. 179/05.04.2018

ANUNŢ

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Eroilor, nr.15-17, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de referent, treapta profesională IA la Compartimentul cercetare, conservare, valorificare și promovarea culturii tradiționale, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se organizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor contractuale vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din aparatul de specialitatea şi aparatul permanent de lucru ale Consiliului Judeţean Gorj, precum şi instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 876/2014, în baza Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

I. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a dosarului de concurs şi datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs

În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.

Dosarul de concurs va conţine:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;

 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

 7. curriculum vitae.

Actele prevăzute la pct. 2-4 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea de către secretarul comisiei de concurs.

În cazul documentului prevăzut la pct. 5, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs:

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, telefon 0253/213.710

II. Condiţiile generale şi specifice pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a participa la concurs, prevăzute în fișa de post

 1. Condiţii generale

Poate participa la concurs orice persoană care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 1. Condiţii specifice prevăzute în fişa de post

Pe lângă condiţiile generale prevăzute la punctul 1, candidații trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice:

 1. studii medii liceale în domeniul coregrafie;

 2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – minimum 3 ani, 6 luni;

III. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul se va desfăşura la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, astfel:

– proba scrisă, 09 mai 2018, ora 10,30;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 1. Bibliografie stabilită pentru concurs:

1. CAPITOLUL VI – Consiliul Județean din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

3. TITLUL II – Contractul individual de muncă, TITLUL III – Timpul de muncă și timpul de odihnă , TITLUL IV – Salarizare, TITLUL XI – Răspunderea juridică (CAPITOLULII – Răspunderea disciplinară, CAPITOLUL III – Răspunderea patrimonială, CAPITOLUL V – Răspunderea penală);

4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

7. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj (se găseşte în formă scanată în Anexa la anunţul publicat pe site-ul instituției www.traditii.ro).

 1. Calendarul de desfăşurare a concursului

1. Candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data de afişării anunţului, respectiv în perioada 13 aprilie-26 aprilie 2018;

2. Datele de desfăşurare a etapelor de concurs:

– selecţia dosarelor de concurs, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

– proba scrisă, 09 mai 2018, ora 10,30;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

3. Termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă

Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

4. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

5. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă.

6. Rezultatul final sa va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţia depusă.

Prezentul anunţ este publicat pe site-ul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj www.cultura@traditiigorjro.

MANAGER,

ION CEPOI